Podwyższenie terenu po wydaniu pozwolenia na budowę


Rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego, pozwolenie na budowę jest już wydane. Działka jest położona poniżej przylegającej drogi i ma spadek terenu w kierunku od tej drogi. Projekt przewiduje lokalizację domu centralnie w środku działki. Chciałbym podwyższyć teren działki, tym samym podnosząc poziom zero budynku. Czy wymaga to decyzji o zmianie pozwolenia? Czy grożą mi konsekwencje za podwyższenie terenu bez zmiany pozwolenia na budowę?

Zmiana ukształtowania terenu na działce poprzez nadsypanie gruntu (czyli zmiana rzędnej wysokościowej terenu) w trakcie prowadzenia robót budowlanych jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i jest dopuszczalna jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego należy uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczących:
 - zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 - charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji;
 - zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne;
 - zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 - ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Według rozporządzenia ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, jest jednym z elementów, które powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, stanowiący część projektu budowlanego. Tym samym podwyższenie i zmiana rzędnej terenu dotyczą zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu i są istotnym odstąpieniem dopuszczalnym tylko po wcześniejszej zmianie pozwolenia na budowę. Jeśli ukształtowanie terenu działki zostanie zmienione bez wcześniejszej zmiany pozwolenia na budowę, organ nadzoru budowlanego będzie zobligowany do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, a następnie w drodze postanowienia wstrzyma prowadzenie robót. Postępowanie naprawczo-legalizujące zostało określone w art. 50-51 Prawa budowlanego. Inwestor zostanie zobowiązany w drodze decyzji do sporządzenia w określonym terminie i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót. W razie potrzeby decyzja może zawierać również obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem. Taka konieczność wystąpi, w przypadku gdy inwestor kształtuje teren, zmieni naturalny spływ wód opadowych i skieruje je na teren sąsiedniej nieruchomości, co jest naruszeniem przepisów § 29 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przy sporządzaniu projektu zamiennego należy stosować przepisy dotyczące projektu budowlanego określone w Prawie budowlanym. Natomiast w przypadku gdy decyzja o obowiązku sporządzenia projektu zamiennego stanie się ostateczna, organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa budowlanego jest zobowiązany do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę – zostanie ona więc wyeliminowana ze skutkiem na przyszłość. Po wykonaniu określonego w decyzji obowiązku organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu zamiennego oraz pozwolenie na wznowienie robót. Zatwierdzony projekt zamienny od nowa wyznacza zakres uprawnień inwestora. Inwestor po zakończeniu budowy będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – bez względu na rodzaj wybudowanego obiektu budowlanego.

Podstawa prawna:  - ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
 - rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)
 - rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi