Pożyczka hipoteczna


Udziela jej większość banków, zarówno w złotych, jak i walucie obcej. Jest korzystnie oprocentowana, ale wysokie są koszty jej uzyskania i zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny i pożyczkę hipoteczną łączy rodzaj zabezpieczenia, jakie musimy ustanowić na rzecz banku. Pożyczką możemy jednak swobodnie dysponować, bo zaciągnąć ją można na dowolny cel. Dlatego nie jesteśmy zobowiązani – odmiennie niż przy kredycie – do przedkładania w banku dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki. Jej zaletą jest oprocentowanie zbliżone, a w niektórych nawet takie samo, jak dla kredytów hipotecznych. Pożyczka hipoteczna jest więc sporo tańsza od zwykłej gotówkowej.
Ile można pożyczyć
Wysokość pożyczki jest ograniczona przez wartość nieruchomości (jednej lub kilku), która będzie jej zabezpieczeniem. Maksymalnie wynosi – zależnie od banku – od 50 do 110% tej wartości. Co ważne, zabezpieczeniem może być nieruchomość należąca do osoby trzeciej, na przykład rodziców kredytobiorcy. Wartość nieruchomości musi zazwyczaj określić rzeczoznawca majątkowy, za co, niestety, trzeba zapłacić. Drugim kryterium jest zdol­ność kredytowa. Przykładowo osoba zarabiająca 6 tys. zł brutto miesięcznie może liczyć na pożyczkę­ 100 tys. zł spłacaną przez dziesięć lat.
Ile kosztuje

Oprocentowanie.
W największym stopniu decyduje o koszcie pożyczki. Najczęściej stosowana jest stopa zmienna, przeciętnie o dwa punkty procentowe wyższa niż dla kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. W zależności od banku i sytuacji kredytobiorcy (źródło dochodów, wartość nieruchomości, kwota pożyczki) oprocentowanie w złotych może wynieść od 6,12 do 9,5%, a we frankach szwajcarskich od 4,65 do 6,8%.
Prowizja. Trzeba ją zapłacić jednorazowo w chwili uruchomienia pożyczki. Najczęściej jest to 1-2% kwoty pożyczki, choć w ramach okresowych promocji można uzyskać całkowite zwolnienie z prowizji.
Ubezpieczenie pomostowe. Większość banków wymaga­ go na czas od chwili wypłaty pożyczki do wpisania przez sąd hipoteki do księgi­ wieczystej nieruchomości. Ubezpieczenie to kosztuje około 0,08% kwoty zadłużenia miesięcznie, jest zwykle pobierane z góry za trzy miesiące. Czasami zamiast ubezpieczenia pomostowego banki stosują podwyższone oprocentowanie (na przykład o 1 punkt procentowy) do czasu uzyskania wpisu do hipoteki.
Hipoteka. Jest zabezpieczeniem obligatoryjnym, można ją ustanowić na działce zabudowanej domem jednorodzinnym lub przeznaczonej pod zabudowę, na mieszkaniu będącym odrębną własnością­ lub spółdzielczym własnościowym. Opłata sądowa za wpisanie hipoteki wynosi 200 zł (wykreślenie po spłacie 100 zł), a podatek za jej ustanowienie 0,01% kwoty długu­ (hipoteka zwykła) lub 19 zł (kaucyjna).
Wycena nieruchomości. W większości banków jest wymagana głównie przy wysokich kwotach pożyczki. Czasami bank pokrywa jej koszt, jeśli nie – za wycenę działki z domem jednorodzinnym trzeba zapłacić około 1000 zł. Ubezpieczenie nieruchomości. Wszystkie banki wymagają cesji praw z umowy ubezpieczenia domu od ognia i innych zdarzeń losowych. Jego koszt to średnio 0,1% wartości domu rocznie; składkę trzeba płacić przez cały okres spłaty pożyczki.
Polisa na życie. Jest wymagana, jeśli pożyczkobiorca jest osobą samotną, jedynym żywicielem rodziny lub pożyczka przewyższa połowę wartości rynkowej nieruchomości. Kwota polisy musi być co najmniej równa kwocie udzielonej pożyczki. Koszt zależy od zakresu ochrony i wieku pożyczkobiorcy.

Przykład. Koszt pożyczki­ w wysokości 100 tys. zł spłacanej przez dziesięć lat (stopa oprocentowania 7,5%) w równych ratach to 43 001 zł,
w tym 42 442 zł to odsetki, 240 zł – opłata za ubezpieczenie pomostowe, 319 zł – za ustanowienie, wpisanie i wykreślenie hipoteki. Rata wyniesie zaś 1187 zł.
Jakich dokumentów wymaga bank
Dotyczące pożyczkobiorcy:
- dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem;
- książeczka wojskowa
– mężczyźni do 28. roku życia (do końca roku kalendarzowego);
- zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych z umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, działalności gospodarczej, umów-zleceń i o dzieło, z tytułu najmu nieruchomości, emerytury i renty, dywidend i o innych dochodach kapitałowych;
- ewentualnie orzeczenie sądu lub akt notarialny o ustanowieniu rozdzielności majątkowej;
- prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych lub pozostających w separacji.
Niektórym klientom (głównie architektom, lekarzom, weterynarzom, radcom prawnym, adwokatom, notariu-
szom) banki proponują upro­szczony sposób badania zdolności kredytowej – na podstawie oświadczenia – często wiąże się to jednak z podwyższonym oprocentowaniem.
Dotyczące nieruchomości:
- operat szacunkowy (wycena);
- dokument, na podstawie którego pożyczkobiorca nabył prawo do nieruchomości (na przykład akt notarialny, orzeczenie sądu);
- aktualny odpis z księgi wieczystej;
- w uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Pożyczka do 80 tys. zł to kredyt konsumencki
Ztakim kredytem mamy do czynienia zawsze, gdy został zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (może to być na przykład kredyt gotówkowy lub mieszkaniowy) i nie przekracza kwoty 80 tys. zł (lub jej równo-
wartości w innej walucie).
W ustawie o kredycie konsumenckim postanowiono m.in., że:
- kredytobiorca może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki bez podania przyczyny w terminie do dziesięciu dni od dnia jej zawarcia;
- bank ma obowiązek obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej na podstawie większości opłat (z wyjątkiem związanych z ubezpieczeniem i zabezpieczeniem kredytu) oraz określenia w umowie całkowitego kosztu kredytu;
- bank nie może pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu;
- w umowie kredytowej powinna znaleźć się informacja o wysokości odsetek karnych pobieranych od zadłużenia przeterminowanego, a także o innych kosztach (upomnień lub wezwań do zapłaty, kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego), jakie będzie ponosił konsument w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu.

A może pożyczka odnawialna
Jest to po prostu odnawialny limit w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką. Można go uzyskać na przykład w banku Nordea i ING Banku Śląskim. Przez określoną liczbę lat (na przykład dziesięć) można spłacać jedynie odsetki od wykorzystanej­ kwoty, a każdy wpływ na rachunek automatycznie zmniejszy zadłużenie i spowoduje odnowienie limitu. Kapitał zaczynamy spłacać dopiero po upływie tego okresu według ustalonego harmonogramu (do 30 lat). Można oczywiście spłacić go wcześniej.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi