Projekt zagospodarowania działki.


Kto może wykonać projekt zagospodarowania działki? Co musi się w nim znaleźć?

To integralna część projektu budowlanego, musi być przygotowany przez osobę, która:
- ma uprawnienia budowlane do projektowania;
- jest członkiem izby samo­rządu zawodowego­ (na przykład regionalnej – właściwej ze względu na miejsce zamieszkania projektanta – izby architektów lub inżynierów budownictwa).
Projekt zagospodarowania działki może zrobić inna osoba niż ta, która wykonywała projekt architektoniczny budynku. Dzieje się tak zazwycza­j w przypadku­ projektów gotowych.
Tych, które wymagają adaptacji, czyli przystosowania do warunków określonej nieruchomości, na której ma stanąć budynek. W ramach adaptacji (może jej dokonać tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi) wykonuje się również taki projekt.
Projekt zagospodarowania działki (lub terenu) musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych i określać:
- granice działki i jej usytuowanie;
- obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
- sieci uzbrojenia terenu;
- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
- układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
W części opisowej powin­no­ się znaleźć między­ innymi zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach­ zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokładną zawartość projektu zagospodarowania­ działki określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).

Zawartość projektu zagospodarowania działki.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi