Przed terminem. Czy warto wcześniej spłacić kredyt


Zaciągając kredyt hipoteczny, liczymy na to, że w przyszłości nasza sytuacja finansowa będzie coraz lepsza, a obciążenie spłatą coraz mniej uciążliwe.

Gdy dom jest już gotowy i zaczynamy wreszcie mieć w kieszeni wolne środki, zastanawiamy się, czy nie warto spłacić kredyt szybciej. Są dwie możliwości:
- kredyt spłacamy według ustalonego harmonogramu, a nadwyżki finansowe inwestujemy na przykład w fundusze z udziałem akcji. Prawdopodobnie zyski­ przewyższą odsetki od kredytu i można je będzie przeznaczyć na spłatę kredytu za kilka, kilkanaście lat;
- chcemy jak najszybciej pomniejszyć nasz dług, bo cenimy sobie komfort psychiczny wynikający z tego, że nie ciąży nam żadne zobowiązanie, albo musimy spłacić całość zadłużenia, ponieważ sprzedajemy kredytowany dom, lub też chcemy refinansować kredyt, czyli zamienić go na tańszy w innym banku. W tej sytuacji ważne jest, aby bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt, pozwalał na wcześniejszą spłatę za darmo lub nie pobierał za to wygórowanej prowizji.
Ile kosztuje wcześniejsza spłata
Pomimo że kredyty hipoteczne są udzielane nawet na 50 lat, banki pozwalają na ich wcześniejszą spłatę. Jeżeli kredytobiorca chce częściowo lub całkowicie spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie, bank ma prawo pobrać prowizję za utracone odsetki.
Spłata całkowita. W zależności od banku opłata za spłatę całego długu przed umówionym terminem wynosi od 0 do 2,5% wartości spłacanej kwoty.
Uwaga! Jeśli kredyt nie przekracza 80 000 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie), bank nie może­ pobierać opłaty za jego wcześniejszą spłatę.
Spłata częściowa. W tej sytuacji często nie musimy rekompensować pożyczkodawcy utraconego zysku (coraz więcej banków nie pobiera prowizji za nadpłaty, zwłaszcza w późniejszym okresie spłaty), ale zapłacimy za zmianę warunków umowy dotyczącą nowego planu spłat, czyli za podpisanie aneksu. Koszt podpisania aneksu jest ustalany przez bank indywidualnie i wynosi od 50 do 200 zł. Każda nadpłata wymaga więc wizyty w banku i załatwienia formalności. Jeśli kredytobiorca decy- duje się na wcześniejszą częściową spłatę kredytu, może się jednocześnie ubiegać o zmianę systemu spłat: skrócenie okresu kredytowania lub obniżenie rat. Dla kredytobiorcy najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość nadpłacania kredytu w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie. Banki jednak ustalają ograniczenia dotyczące wysokości nadpłacanej kwoty (na przykład minimalna nadpłata jako wielokrotność miesięcznej raty), wymagają informowania o zamiarze wcześniejszej spłaty (na przykład na siedem dni przed planowaną nadpłatą) albo zezwalają na nadpłaty tylko w określonym dniu (na przykład zapadalności raty). To ostatnie ograniczenie może być niekorzystne dla osób spłacających kredyty walutowe. Warto je bowiem nadpłacać wtedy, gdy kurs waluty obcej spadnie, żeby za tę samą kwotę w złotych kupić więcej na przykład franków szwajcarskich. Kursy walut wahają się dość znacznie i nadpłata w odpowiednim momencie może być bardzo opłacalna.

Przykładowe stawki prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
- BOŚ, BGŻ – 1% prowizji za wcześniejszą spłatę w ciągu pierwszych pięciu lat spłaty;
- BPH – 2% (min. 200 zł) prowizji za przedterminową częściową spłatę kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej, jeżeli kwota spłaty w okresie pierwszych trzech lat -
BZWBK – nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, którego oprocentowanie jest oparte o stopę zmienną LIBOR lub WIBOR;
- DomBank – opłata według wzoru: kwota kredytu x 0,1% x (liczba miesięcy stanowiąca 1/3 okresu kredytowania – liczba miesięcy do dnia dokonania 90% spłaty od dnia uruchomienia kredytu/I transzy kredytu), jeżeli w okresie krótszym niż 1/3 umownego okresu kredytowania kredytobiorca spłaci ponad 90% wypłaconej kwoty kredytu;
- GE Money – 2% kwoty kredytu w przypadku, gdy łączna kwota nadpłat kapitału w okresie pierwszych trzech lat spłaty (kredyty indeksowanych do walut obcych) albo pierwszych pięciu lat (kredyty w złotych) przekroczy 50% udzielonego kredytu lub w przypadku całkowitej spłaty kredytu w tym okresie; w pozostałych sytuacjach bez prowizji;
- ING Bank Śląski – 1% przedpłacanej kwoty (min. 200 zł) w ciągu pierwszych pięciu lat od uruchomienia kredytu;
- Invest Bank – 1% za spłatę całkowitą jednorazową, bez opłaty za częściową spłatę;
- Kredyt Bank – 1% kwoty częściowej lub całkowitej spłaty (min. 100 zł) w ciągu pierwszych pięciu lat kredytowania; bez prowizji, gdy nadpłata dokonana w miesiącu przypadającym w rocznicę zawarcia umowy kredytu nie przekracza 20% udzielonego kredytu;
- Lukas Bank – 1% prowizji płatnej jednorazowo od nadpłaty przekraczającej 10 000 zł lub mniejszej niż kwota raty; 1% za spłatę całkowitą naliczane od kwoty zadłużenia aktualnego w dniu spłaty;
- Millennium – 2% w przypadku jednorazowej spłaty przekraczającej 30% aktualnego zadłużenia w ciągu trzech pierwszych lat kredytowania; pozostałe nadpłaty wolne od opłat;
- Nykredit – brak opłaty za wcześniejszą spłatę;
-- Pekao S.A. – 2,5 %, gdy łączna suma nadpłat kredytu w danym roku kredytowania przekroczy 15% udzielonej kwoty kredytu i dla całkowitej wcześniejszej spłaty; mniejsze nadpłaty bez prowizji;
- PKO BP – 0,5% za spłatę częściową w ciągu dwóch pierwszych lat kredytowania; 1,5% (min. 200 zł), jeśli spłata całkowita pożyczki ze zmienną stopą procentową; 2% (min. 200 zł) dla pożyczek ze stałą stopą;
- Polbank EFG – 1% kwoty wcześniejszej spłaty (min. 200 zł);
- Raiffesen – kredyt można spłacić w całości lub w części w dowolnym momencie bez kosztów; wcześniejsza spłata jest możliwa tylko w dacie spłaty raty kredytowej;
- Santander Consumer – 100 zł za przedterminową spłatę całkowitą; 2,5% w wypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków promocyjnego kredytowania określonych w umowie.

Pamiętaj! Warunki wcześniejszej spłaty kredytu powinny być jednym z głównych elementów decydujących o wyborze banku. Warto je zapisać w umowie kredytowej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi