Przyłącze przez cudzą prywatną działkę


W 2001 r. zawarłem z gminą umowę o współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Gmina zobowiązała się wówczas do wybudowania sieci i przyłączenia mieszkańców. Warunkiem było dokonanie jednorazowo określonej wpłaty. Wpłaty dokonałam, ale gmina nie przyłączyła mnie do sieci, bo sąsiadka – dopiero w trakcie robót – nie zgodziła się na przeprowadzenie przyłącza do mojego budynku przez jej działkę. Gmina nie zgadza się z kolei na budowę przyłącza z innej strony ze względu na znaczną odległość (150 m). Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy gmina wywiązała się z umowy?
Niestety, w takiej sytuacji trudno obarczać gminę winą za brak możliwości przyłączenia do sieci, zwłaszcza że to odbiorcę obciążają koszty wykonania przyłącza. W przypadku realizacji inwestycji sieciowych sukces zależy od współdziałania gminy i mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci. Powinni oni we własnym zakresie podjąć kroki umożliwiające wykonanie przyłącza, w tym uzyskać prawo do przeprowadzenia przyłączy przez sąsiednie działki, jeśli nie ma innej możliwości podłączenia. Budowa przez gminę kolejnego 150-metrowego odcinka sieci z drugiej strony dla przyłączenia jednego budynku jest z pewnością ekonomicznie nieuzasadniona, dlatego odmowa wykonania takiej inwestycji nie może być traktowana jako uchylenie się od wykonania wcześniej zawartej umowy o współfinansowanie budowy sieci.
Osoba zainteresowana przyłączeniem w przypadku braku zgody sąsiada na wykonanie przyłącza może wystąpić do sądu o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie wybudowania przewodów na terenie sąsiedniej nieruchomości.
Do roszczenia właściciela gruntu o przyłączenie się przez sąsiednią nieruchomość do instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych lub telekomunikacyjnych ma odpowiednie zastosowanie, przez analogię, instytucja służebności gruntowej drogi koniecznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej następuje za wynagrodzeniem. Należy więc konsekwentnie przyjąć, że właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością przyłączenia do takich instalacji wynagrodzenie co do zasady również przysługuje (wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2002 r., sygn. II CKN 639/99).
Osoba zainteresowana powinna więc wystąpić do sądu rejonowego w miejscu położenia nieruchomości z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej. We wniosku należy wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłoby przebiegać przyłącze, oraz dołączyć dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, dla której służebność ma być ustanowiona. Trzeba też wnieść opłatę w wysokości 200 zł.
Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu służebności sąd powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla ustanowienia służebności są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne. W postępowaniu takim trzeba też liczyć się z potrzebą przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Jest to dodatkowy koszt kilkuset złotych.
W przypadku uwzględnienia wniosku koszt ten może być podzielony na uczestników, których działek dotyczy opinia biegłego.
Natomiast gmina nie ma interesu prawnego, aby wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej dla nieruchomości, która nie jest jej własnością. Istnieje wprawdzie możliwość przeprowadzenia administracyjnego postępowania w sprawie ograniczenia praw do nieruchomości i zezwolenia na wykonanie przewodów, ale ograniczenie takie może wystąpić tylko w celu publicznym, a więc na przykład na potrzeby wykonania sieci służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, a nie na rzecz indywidualnego odbiorcy. Dlatego osoba zainteresowana wykonaniem przyłącza przez sąsiednią nieruchomość powinna przeprowadzić stosowne postępowanie we własnym interesie.

Podstawa prawna:
- art. 145, art. 285-295 Kodeksu cywilnego, art. 626 Kodeksu postępowania cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi