Rozbiórka zawalonego budynku


Kupiłem działkę zabudowaną domem mieszkalnym i zniszczonymi nieużytkowanymi budynkami gospodarczymi (planuję ich rozbiórkę). Podczas wichury częściowo zawalił się dach jednego z tych budynków. Czy taką katastrofę budowlaną powinienem gdzieś zgłosić lub uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektu?
W opisanej sytuacji można się zastanawiać, czy mamy do czynienia z katastrofą budowlaną. Pojęcie to określono w art. 73 Prawa budowlanego – jest to nagłe niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych czy też obudowy wykopów. Jeśli budynek był zniszczony i nieużytkowany, można wysnuć wniosek, że jego zły stan techniczny wynikał z zamierzonego nieprzeprowadzania przez właściciela przeglądów technicznych oraz prac i robót budowlanych zapewniających utrzymanie go w odpowiednim stanie. Można uznać, że zawalenie części dachu było przewidywalne i nie jest katastrofą, a więc nie trzeba o nim zawiadamiać nadzoru budowlanego ani policji. To, czy rozbiórka będzie wymagała załatwienia pewnych formalności w urzędzie (w wydziale architektury i budownictwa w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), zależy od parametrów budynku gospodarczego (wysokości i powierzchni zabudowy) oraz jego usytuowania w stosunku do granic działek sąsiednich. Zgodnie z art. 31 Prawa budowlanego:
- jeśli powierzchnia za-budowy budynku gospodarczego nie przekracza 25 m2 (czyli zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę) i nie podlega on ochronie jako zabytek – właściciel nie musi uzyskiwać pozwolenia na rozbiórkę ani też dokonywać jej zgłoszenia;
- jeżeli powierzchnia zabudowy budynku jest większa niż 25 m2 i jest on usytuowany w odpowiedniej odległości od granicy działki (nie mniejszej niż połowa wysokości budynku) – trzeba zgłosić zamiar jego rozbiórki. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Zgłoszenia trzeba dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, tyle bowiem czasu ma starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) na wniesienie ewentualnego sprzeciwu;
- gdy budynek o powierzchni zabudowy większej niż 25 m2 stoi zbyt blisko granicy (w odległości mniejszej od połowy wysokości) albo ma 8 m wysokości, lub więcej, bądź też podlega ochronie jako zabytek – konieczne będzie pozwolenie na rozbiórkę. Do wniosku o jego wydanie należy dołączyć – zgodnie z art. 33 ust 4 – między innymi szkic usytuowania obiektu, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia i ewentualnie – w zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu. Jeżeli właściciel nieużytkowanego i zniszczonego budynku nie podejmie się z własnej woli jego rozbiórki, prawo do działania ma powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który może na podstawie art. 67 Prawa budowlanego wydać decyzję nakazującą rozbiórkę wraz z uporządkowaniem terenu. Przesłanką do zastosowania tego przepisu jest stwierdzenie, że obiekt budowlany jest nieużytkowany lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy albo wykończenia, bądź też właściciel nie ma zamiaru ani możliwości doprowadzenia go do odpowiedniego stanu technicznego. W decyzji nakazującej rozbiórkę zostanie określony termin rozpoczęcia i zakończenia robót rozbiórkowych. Przepisów art. 67 nie stosuje się do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, natomiast jeśli obiekt budowlany jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o rozbiórce może być wydana po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. (msw)

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi