Składowanie materiałów na placu budowy


Otrzymałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Wiem, że prace mogę rozpocząć po uprawomocnieniu się tej decyzji. Przed tym terminem chciałbym jednak na teren działki przywieźć i składować tam materiały budowlane. Czy mogę to zrobić w świetle przepisów prawa budowlanego

Rozpoczęcie budowy następuje nie z chwilą przystąpienia do robót mających na celu wykonanie określonego elementu obiektu budowlanego (na przykład wykopów pod fundamenty), ale w momencie podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego wskazuje, że pracami przygotowawczymi są:
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
- wykonanie niwelacji terenu;
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Jest to zamknięty katalog prac, tym samym nie jest możliwa interpretacja rozszerzająca. W związ-ku z tym wykonanie innych robót wstępnych niewskazanych w art. 41 ust. 2 nie będzie oznaczać rozpoczęcia budowy. Inwestor może zatem przywieźć i składować materiały budowlane na przyszłym terenie budowy przed terminem uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. (ms)
Podstawa prawna: - ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi