Sprawdź, czy umiesz świadomie zaplanować czas budowy...


krót­ki czas od star­tu do za­miesz­ka­nia, a więc bu­do­wa nie zaj­mie ci zbyt wie­le czasu;
- zwy­kle do­sko­na­łe zor­ga­ni­zo­wa­nie bu­do­wy, by zmie­ścić się w tak krót­kim ter­mi­nie;
- mniej ekip na bu­do­wie – pra­ce wy­ko­ny­wa­ne du­ży­mi eta­pa­mi, a więc i więk­sza odpo­wie­dzial­ność wy­ko­naw­ców – naj­czę­ściej jed­ne­go, bu­du­ją­ce­go „pod klucz”

Wątpliwości
- mu­sisz mieć ca­łą kwo­tę na dom – krót­kie ter­mi­ny płat­no­ści;
- trud­no zna­leźć eki­py wy­ko­naw­cze, któ­re w tak krót­kim cza­sie są w sta­nie zbudować dom so­lid­nie. Po­śpiech na bu­do­wie zwy­kle się koń­czy nie­chluj­stwem wyko­na­nia;
- nie każ­da tech­no­lo­gia na­da­je się do szyb­kie­go za­miesz­ka­nia, za­miesz­ka­nie w mokrym do­mu bę­dzie szko­dli­we dla zdro­wia miesz­kań­ców;
- zwy­kle na bu­do­wie zda­rza­ją się sy­tu­acje wy­jąt­ko­we: za­wo­dzi wy­ko­naw­ca, koszt ogól­ny jest wyż­szy (co naj­mniej o 10%), niż pla­no­wa­łeś, nie do­pi­su­je po­go­da, decydu­je­sz się na zmia­nę w pro­jek­cie, któ­ra za­bu­rza har­mo­no­gram i kosz­to­rys – może się oka­zać, że każ­de ta­kie wy­da­rze­nie zni­we­czy am­bit­ny plan zbu­do­wa­nia w je­den se­zon

Zbudujesz w tym czasie, jeśli...
- za­pew­nisz płyn­ne fi­nan­so­wa­nie ca­łej bu­do­wy;
- za­pew­nisz fa­cho­wą eki­pę, któ­ra zbu­du­je dom ca­ło­ścio­wo lub pra­wie „pod klucz”. Do­mu bu­do­wa­ne­go wie­lo­ma eki­pa­mi ra­czej się nie uda zbu­do­wać w je­den se­zon;
- za­pew­nisz fa­cho­wy nad­zór, któ­ry do­pil­nu­je, by krót­ki czas bu­do­wy nie wpły­wał na ja­kość do­mu;
- bę­dziesz mia­ł szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram prac – przy­go­to­wa­ny przez kie­row­ni­ka bu­do­wy al­bo in­spek­to­ra nad­zo­ru; przy­dat­ny bę­dzie też szcze­gó­ło­wy kosz­to­rys
– by bu­do­wa nie za­ska­ki­wa­ła fi­nan­so­wo;
- za­pew­nisz spraw­ną do­sta­wę ma­te­ria­łów;
- wy­bie­rzesz nie­skom­pli­ko­wa­ny pro­jekt o po­wierzch­ni 130-150 m2 – im bar­dziej dom od­bie­ga od kla­sycz­ne­go kształ­tu do­mu z dwu­spa­do­wym da­chem, tym więk­sze ry­zy­ko błę­dów i wy­dłu­że­nia cza­su prac; mu­sisz też mieć w szcze­gó­łach prze­my­śla­ny etap prac wy­koń­cze­nio­wych;
- wy­bie­rzesz su­chą tech­no­lo­gię: drew­no, pre­fa­bry­ka­ty; za­dbasz o od­pro­wa­dze­nie wil­go­ci z wnę­trza do­mu – pra­ce mo­kre (be­to­no­wa­nie, mu­ro­wa­nie) ma­ją dłu­gi cza­s schnię­cia

2-3 LATA

Zyski
- moż­li­wość lo­gicz­ne­go po­dzia­łu bu­do­wy na: pierwszy se­zon – stan su­ro­wy, drugi lub trzeci sezon – pra­ce wy­koń­cze­nio­we;
- wy­star­cza­ją­co du­żo cza­su na osu­sze­nie ścian w tech­no­lo­giach mo­krych;
- za­pas cza­su na re­ak­cję w przy­pad­ku zda­rzeń lo­so­wych: zna­le­zie­nie eki­py zastępczej, konsulta­cję pro­ble­mów tech­nicz­nych;
- bez­pie­czeń­stwo bu­do­wy: zimą stan su­ro­wy nie wy­ma­ga po­waż­nych za­bez­pie­czeń; pra­ce wykoń­cze­nio­we koń­czą się w se­zo­nie, w któ­rym się roz­po­czę­ły;
- po­dział du­żych płat­no­ści na dwa okre­sy – moż­li­wość i czas na wzię­cie kre­dy­tu na etap prac wy­koń­cze­nio­wych;
- masz szan­sę wziąć udział w bu­do­wie, je­śli na czas sta­wia­nia mu­rów czy prac wykończeniowych weź­miesz urlop;
- ide­al­ne roz­pla­no­wa­nie cza­su – bu­do­wa bę­dzie za­kłó­ca­ła ci pra­cę za­wo­do­wą, ale nie w spo­sób dra­ma­tycz­ny

Wątpliwości
- ten opty­mal­ny czas bu­do­wy nie zda się na nic, je­śli nie wy­ko­rzy­stasz wszyst­kich atu­tów po­dzia­łu bu­do­wy na dwa eta­py;
- mu­sisz z wy­prze­dze­niem pla­no­wać etap prac wy­koń­cze­nio­wych; wy­bie­rać fir­my i pod­pi­sy­wać umo­wy, by nie oka­za­ło się, że je­steś nieprzy­go­to­wa­ny do dru­gie­go eta­pu

Zbudujesz w tym czasie, jeśli...
- wy­ko­rzy­stasz na­tu­ral­ny po­dział na dwa eta­py bu­do­wy; prze­r­wiesz pra­ce na zi­mę po eta­pie sta­nu ze­ro lub sta­nu su­ro­we­go otwar­te­go; już wbu­do­wa­nie okien wią­że się z ry­zy­kiem kra­dzie­ży, a więc i kosz­tow­ną ochro­ną pla­cu bu­do­wy;
- nie ska­żesz się na pil­no­wa­nie do­mu zi­mą z po­wo­du wbu­do­wa­ne­go cen­ne­go wy­po­sa­że­nia;
- za­ła­twisz kre­dyt zi­mą, a nie w trak­cie se­zo­nu bu­dow­la­ne­go;
- do­pil­nu­jesz, by eki­py sta­wi­ły się do pra­cy w umó­wio­nym ter­mi­nie (pod­pi­szesz wcze­śniej umo­wy);
- bę­dziesz kon­se­kwent­ny w bu­do­wie – na eta­pie prac wy­koń­cze­nio­wych nie za­czniesz prze­bu­do­wy­wać ścian;
- weź­miesz pod uwa­gę, że mo­żesz wy­dłu­żyć se­zon prac wy­koń­cze­nio­wych, mon­tu­jąc okna i ogrze­wa­nie, by pra­ce wy­koń­cze­nio­we roz­po­cząć już na przed­wio­śniu

DŁUŻEJ NIŻ 3 LATA

Zyski
- masz czas, by za­ra­biać na bu­do­wę i fi­nan­so­wać ko­lej­ne eta­py z oszczęd­no­ści; ogra­ni­czasz ry­zy­ko wzięcia wy­so­kie­go kre­dy­tu; w ten spo­sób bu­do­wa do­mu sta­je się moż­li­wa na­wet dla osób o bar­dzo ni­skich do­cho­dach;
- masz czas na do­cho­dze­nie do naj­lep­szych roz­wią­zań ar­chi­tek­to­nicz­nych (przy­naj­mniej do pew­ne­go eta­pu): w ja­kim do­mu chcesz miesz­kać, jak wy­koń­czyć
wnę­trze;
- masz czas na po­szu­ki­wa­nie naj­lep­szych ma­te­ria­łów w ocze­ki­wa­nej ce­nie;
- mo­żesz uma­wiać się z wy­ko­naw­ca­mi na dłu­gie ter­mi­ny – po­zy­skać tych naj­lep­szych al­bo ta­nich (oby też so­lid­nych);
- mo­żesz bu­do­wać du­żym na­kła­dem pra­cy wła­snej, po go­dzi­nach – bez ko­li­zji z pra­cą
za­wo­do­wą

Wątpliwości
- roz­ło­że­nie bu­do­wy na la­ta od­da­la cel: za­miesz­ka­nie we wła­snym do­mu, kom­pli­ku­je więc ży­cio­we pla­ny;
- zu­peł­nie nie opła­ca się za­mra­żać oszczęd­no­ści w mu­rach; pie­nią­dze le­piej lo­ko­wać – na przykład w fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne – aż do cza­su roz­po­czę­cia szyb­ko prze­pro­wa­dzo­nej bu­do­wy;
- tyl­ko do eta­pu sta­nu su­ro­we­go moż­na bu­do­wać bez kosz­tów do­dat­ko­wych; póź­niej trze­ba chro­nić bu­do­wę przed zło­dzie­ja­mi, a to kosz­tu­je;
- bu­do­wa roz­ło­żo­na na la­ta wy­ma­ga prac za­bez­pie­cza­ją­cych na zi­mę, w okre­sie prac wy­koń­cze­nio­wych – ogrze­wa­nia do­mu;
- dom nie­za­miesz­ka­ny nisz­cze­je – już w trak­cie bu­do­wy;
- tyl­ko po­zor­nie masz czas na doj­rzal­sze de­cy­zje ar­chi­tek­to­nicz­ne – po wy­bu­do­wa­niu mu­rów dom w za­sa­dzie moż­na ra­czej „psuć”, a nie po­pra­wiać

Zbudujesz w tym czasie, jeśli...
- przy­go­tu­jesz się do dłu­go­dy­stan­so­wych pra­c nad wła­snym do­mem – bę­dziesz dzia­łał po­wo­li, ale sta­ran­nie;
- do­ło­żysz sta­rań, by mak­sy­mal­nie ogra­ni­czać do­dat­ko­we kosz­ty bu­do­wy zwią­za­ne z ochro­ną in­we­sty­cji oraz za­bez­pie­cze­niem wbu­do­wa­nych ma­te­ria­łów przed znisz­cze­niem przez wa­run­ki po­go­do­we;
- na­sta­wisz się na oszczęd­no­ści – du­żo cza­su sam po­świę­cisz pra­cy na bu­do­wie;
- przy­śpie­szysz w koń­ców­ce bu­do­wy; kie­dy w do­mu znaj­dą się cen­ne ma­te­ria­ły i urzą­dze­nia, trze­ba się do niego wpro­wa­dzić

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi