Sprzedający nie chce wydać domu


Jakie możliwości wejścia w posiadanie domu ma osoba, która go kupiła i w akcie notarialnym ma zapisaną datę wydania domu, gdy były właściciel nie chce oddać kluczy? Czy jest możliwość wystąpienia o jakiś tytuł egzekucyjny, czy też sam akt notarialny jest już takim tytułem? Co zrobić z rzeczami, które były właściciel pozostawi w domu? Czy można obciążyć sprzedającego kosztami uprzątnięcia nieruchomości, jeśli są to po prostu śmiecie?

Zazwyczaj w akcie no-tarialnym zawarte jest oświadczenie stron, że poddają się one egzekucji wprost z aktu notarialnego. Zgodnie z art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej albo wydania lokalu lub nieruchomości w oznaczonym terminie, jest tytułem egzekucyjnym. Oznacza to, iż aby wyegzekwować świadczenie wskazane w akcie notarialnym, nie trzeba składać pozwu w sądzie. Wystarczy tylko wystąpić do sądu rejonowego o nadanie takiemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu można zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji, czyli doprowadzenie do wydania nieruchomości. Nie można natomiast samowolnie naruszać posiadania, nawet jeśli posiadacz jest w złej wierze i nie ma tytułu prawnego do nieruchomości. Taka osoba też korzysta z ochrony prawnej i może wystąpić o przywrócenie naruszonego posiadania. W postępowaniu o ochronę posiadania sąd nie bada tytułu prawnego do władania nieruchomością, tylko naruszenie posiadania i w razie jego stwierdzenia orzeka o przywróceniu naruszonego posiadania. Nie można więc wyłamać zamków do nabytego domu i wprowadzić się na przykład podczas nieobecności byłego właściciela Jeśli chodzi o rzeczy zbywcy znajdujące się w budynku, to podczas postępowania egzekucyjnego należy je wydać uprawnionemu, a jeśli nie zechce ich przyjąć, można je złożyć w miejscu, skąd będzie mógł je odebrać. Na przykład w depozycie sądowym, choć z uwagi na rozmiary rzeczy ich przechowywanie w miejscu wyznaczonym przez sąd może być kosztowne, a nie ma gwarancji, że osoba uprawniona do ich odebrania zwróci koszty. Dlatego lepiej najpierw wyznaczyć właścicielowi ruchomości termin ich odbioru z zastrzeżeniem, że po jego upływie rzeczy zostaną oddane na przechowanie na koszt ich właściciela albo wyrzucone, jeśli nie przedstawiają istotnej wartości. Trzeba się jednak liczyć z możliwością dochodzenia odszkodowania przez właściciela rzeczy za ich zniszczenie. (bs)
Podstawa prawna:
-art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi