Taras a linia zabudowy


Planuję budowę domu. Chciałbym, żeby od frontu miał ganek, a nad nim mały taras. Czy taras, balkon albo ganek mogą przekraczać linię zabudowy, a jeśli tak – to o ile?
Linia zabudowy jest jednym z parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, jej przebieg określa się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy może określać tak zwaną nieprzekraczalną lub obowiązkową linię zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznacza najmniejszą dopuszczalną odległość usytuowania ściany budynku od drogi. Oznacza to, że budynek może być cofnięty w głąb działki w stosunku do tej linii.
Natomiast obowiązująca linia zabudowy wyznacza wymaganą odległość budynku od pasa drogowego, a to oznacza, że ściana frontowa lub jej przeważająca część musi być zlokalizowana dokładnie z przebiegiem tej linii.
Wyznaczona w miejscowym planie linia zabudowy dotyczy wszystkich elementów tej zabudowy, a to oznacza, że balkon, taras, ganek, gzyms, okap czy też inne elementy architektoniczne nie mogą tej linii przekroczyć.
Jednakże w planie mogą być zawarte zapisy dopuszczające przekroczenie ustalonej linii zabudowy przez określone elementy budynku, ale możliwość taka musi być zapisana w sposób jednoznaczny.
W przypadku terenów nieobjętych obowiązującym planem miejscowym o sposobie zagospodarowania terenu i cechach zabudowy przesądza decyzja o warunkach zabudowy wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, określa się na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.
Jeżeli linia na sąsiednich działkach tworzy uskok (czyli na przykład jakiś budynek stoi dalej, w głębi działki), to obowiązującą linię zabudowy dla nowego budynku ustala się na podstawie lokalizacji budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego.
Natomiast w sytuacji, gdy linia istniejącej zabudowy na sąsiedniej działce jest niezgodna z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującą linię nowej zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami. Jeśli decyzja o warunkach zabudowy nie dopuszcza umieszczenia dodatkowych elementów architektonicznych poza tą linią, to nie może jej przekroczyć żaden element budynku.

Podstawa prawna: ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1588)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi