Ubezpieczamy budowę i dom. Co sprawdzić w polisie


Gdy budujemy dom, jego wartość rośnie z każdym tygodniem. Tym samym coraz więcej możemy stracić, jeśli dojdzie na przykład do pożaru.

Budowany dom warto ubezpieczyć już na samym początku inwestycji, kiedy ściany dopiero „wychodzą z ziemi”. Jeśli budujemy za kredyt, nie mamy wyboru – ubezpieczenie budowy jest na ogół warunkiem jego otrzymania. Zanim wybierzemy konkretną ofertę, musimy się do-kładnie zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, jak zostały określone przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Pytając agenta o wysokość składki, dowiedzmy się, jaki zakres ochrony otrzymamy w zamian.
Zanim ubezpieczymy budowę
Przedmiot ubezpieczenia. Jest nim najczęściej znajdujący się w trakcie budowy lub rozbudowy dom jednorodzinny wraz z elementami stałymi, czyli zamontowanymi lub wbudowanymi w sposób trwały (jak okna, drzwi, kotły, kominki, instalacje i urządzenia grzewcze, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wyposażenie łazienek, powłoki malarskie, okleiny i wykładziny ścian, schodów i podłóg, żaluzje, kraty i rolety). Ponadto ubezpieczeniem mogą być objęte: budowany garaż wolno stojący, budynek gospodarczy, ogrodzenie i wiata śmietnikowa. Niektóre polisy przewidują też dodatkowe ubezpieczenie mienia ruchomego znajdującego się w budowanym obiekcie: materiałów budowlanych, urządzeń i przedmiotów użytku domowego. Możliwe jest także ubezpieczenie sprzętu budowlanego.
Zakres ochrony. Ubezpie­czenie obejmuje na ogół szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna i upadku statku powietrznego. Może być rozszerzone o deszcz nawalny, huragan, powódź, grad, osuwanie się ziemi, katastrofę budowlaną, uderzenie pojazdu. Warto sprawdzić, czy ochrona obejmuje szkody powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej (na przykład gaszenia pożaru). W niektórych firmach dodatkowo można wykupić ubezpieczenie elementów wbudowanych na stałe od kradzieży, ale dopiero wtedy, gdy będą odpowiednio zabezpieczone (w budynku muszą być zamontowane okna i drzwi zewnętrzne). Wyłączenia. Niezwykle ważne jest to, jakie zdarzenia i szkody zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączenia odpowiedzialności. Mogą to być między innymi szkody:
-spowodowane umyślnie przez ubezpieczającego lub osoby mu bliskie;
-powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub braku właściwej w danych warunkach obsługi i konserwacji;
-powstałe w wyniku opadów atmosferycznych, jeżeli budynek nie był zadaszony i nie miał zamkniętych okien i drzwi;
-wynikłe na skutek błędów projektowych lub w sztuce budowlanej (nieprawidłowy montaż, niska jakość materiałów);
-powstałe wskutek uszkodzenia przez maszyny budowlane, na przykład koparkę lub dźwig.
Franszyza i udział własny. To również rodzaje wyłączeń odpowiedzialności. Franszyza to kwota, do której zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody (najczęściej 200-500 zł). Jeśli jest to franszyza integralna, to dopiero gdy wartość szkody przekroczy jej wysokość, zakład ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Jeżeli zaś redukcyjna, odszkodowanie zawsze pomniejsza się o jej wartość. Wielkość udziału własnego w szkodzie poznajemy dopiero, gdy do niej dojdzie. Na początku umowy ustala się jedynie wartość procentową, o którą pomniejszy się wartość szkody.
Limity. W ogólnych warunkach umów trzeba sprawdzić, czy i jakie limity odpowiedzialności określił ubezpieczyciel. Na przykład odszkodowanie za zniszczenie elementów stałych budynku w wyniku zdarzeń losowych może być ograniczone do 40% sumy ubezpieczenia, a za kradzież mienia ruchomego lub elementów stałych do 10% tej sumy. Okres ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia budowy zawiera się na ogół na rok, ale możliwy jest też krótszy lub dłuższy okres ochrony. A jeśli zakończymy budowę w trakcie okresu ubezpieczenia? Niektóre zakłady przewidują zwrot części składki, inne proponują zaliczyć ją na poczet ubezpieczenia gotowego i zamieszkanego już domu. W przypadku gdy polisa wygasa, a nie zakończono jeszcze wszystkich robót budowlanych, można kupić ubezpieczenie krótkoterminowe lub wybrać ratalne opłacanie składki, tak aby w niedalekiej przyszłości łatwiej było ubezpieczyć gotowy dom.
Uwaga! Budowa musi być prowadzona zgodnie z prawem, czyli po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zgodnie z jego warunkami oraz z projektem. W przeciwnym razie ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody odmówi wypłaty odszkodowania.

Co po zakończeniu budowy Jeśli ubezpieczyliśmy dom w budowie, w momencie jej ukończenia możemy przekształcić polisę w ubezpieczenie budynku gotowego (rozszerzając przy tym zakres ochrony) lub po prostu kupić nową w tej samej albo innej firmie. Przekształcenie polisy jest możliwe, gdy dom spełnia łącznie dwa warunki:
-został formalnie oddany do użytkowania, czyli zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego zawiadomiono odpowiedni organ o zakończeniu budowy, a ten nie zgłosił sprzeciwu w ciągu
21 dni od doręczenia zawiadomienia;
-został zamieszkany na stałe, czyli ubezpieczający lub osoby przez niego wskazane prowadzą w nim już gospodarstwo domowe.
Ubezpieczeniem zostaną objęte – oprócz murów i elementów stałych – ruchomości domowe, takie jak: meble, przedmioty gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt elektroniczny i zmechanizowane AGD, systemy antenowe, sprzęt turystyczny i sportowy, wartości pieniężne itp. Mienie ruchome można oczywiście ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie razem z kredytemWwielu bankach można skorzystać z programu ubezpieczenia grupowego przygotowanego specjalnie dla klientów zaciągających tam kredyt hipoteczny. Takie rozwiązanie ma kilka zalet:
-kredytobiorca składa uproszczony wniosek ubezpieczeniowy, w którym od razu wyraża zgodę na warunki cesji praw z polisy na rzecz banku;
-bank przejmuje na siebie załatwienie wszystkich formalności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia i cesją;
-ubezpieczenia te mają szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską cenę;
-polisy są zazwyczaj automatycznie odnawiane na kolejne okresy ubezpieczenia, więc klient nie musi o tym pamiętać;
-są stosowane dogodne formy płatności (na przykład miesięczne wraz z ratą kredytu). Chociaż ubezpieczenie domu jest obowiązkowe, jeśli zaciągamy kredyt hipoteczny, bank nie może zmusić do skorzystania z usług konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Jako zabezpieczenie można przynieść polisę innego ubezpieczyciela, której zakres ubezpieczenia odpowiada wymogom banku.

Jak określić sumę ubezpieczenia?DOM W BUDOWIE. Najczęściej jest to końcowa wartość odtworzeniowa obiektu przewidywana na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia (ogólna wartość wszystkich prac budowlanych i zużytych materiałów). Musimy zatem oszacować, ile będzie nas kosztować budowa ostatniego dnia ważności ubezpieczenia (zakończenia budowy). Jeżeli w trakcie budowy wartość ta wzrośnie, powinniśmy wystąpić o jej doubezpieczenie, czyli podniesienie sumy ubezpieczenia, i opłacić dodatkową składkę.
DOM GOTOWY. Najbardziej korzystne dla ubezpieczającego jest ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej. Suma ubezpieczenia odpowiada wtedy kwocie, którą należałoby wydać, aby odbudować taki sam obiekt, z uwzględnieniem wszelkich dotychczasowych parametrów: wymiarów, konstrukcji, zastosowanych materiałów oraz nakładów na roboty wykończeniowe. Wartość rzeczywista uwzględnia stopień zużycia mienia (a więc z czasem maleje). Sumę ubezpieczenia dla wyposażenia domu określa się podobnie, według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej. Stosuje się tu również system „na pierwsze ryzyko” – zarówno w ubezpieczeniu od ognia, jak i kradzieży. Oznacza to, że klient ustala sumę ubezpieczenia na poziomie przewidywanej straty powstałej w wyniku zdarzenia losowego, a nie na podstawie wartości całego mienia. Musi się zatem zastanowić, jaką stratę może ponieść w wyniku pożaru, zalania czy włamania.
NIEDOUBEZPIECZENIE. Nie należy zaniżać ani zawyżać sumy ubezpieczenia budynku. W pierwszym wypadku (zwanym niedoubezpieczeniem) odszkodowanie nie wystarczy na odbudowanie budynku, a ponadto ubezpieczyciel może zastosować proporcjonalną wypłatę odszkodowania (pomniejszy je procentowo o tyle, o ile zaniżona była suma ubezpieczenia). Nadubezpieczenie, czyli zawyżenie wartości budynku, spowoduje, że klient zapłaci wyższą składkę, a odszkodowanie i tak nie przekroczy faktycznej wartości utraconego czy zniszczonego mienia.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi