Ubezpieczenie domów jednorodzinnych. Porównanie ofert


Najkorzystniejsza oferta to niekoniecznie ta o najszerszym zakresie ochrony czy najniższej składce, ale taka, która daje dobrą ochronę w razie zdarzeń, których najbardziej się obawiamy.

Porównujemy oferty ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków, budowli i obiektów małej architektury znajdujących się na posesji skierowane do posiadaczy domów jednorodzinnych. Wybraliśmy firmy znajdujące się w czołówce pod względem wielkości zbieranej składki w ubezpieczeniach majątkowych:
- PZU SA (ofertę analizujemy na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych z 16.11.2004 r.);
- TUiR WARTA SA (ogólne warunki ubezpieczenia WARTA MIESZKANIE z 26.03.1999 r., zmienione aneksem z 12.12.2003 r.);
- STU Ergo Hestia SA (ogólne warunki ubezpieczenia Hestia 1 z 17.01.2005 r.);
- TU Allianz Polska SA (ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych „Pod własnym dachem” z 6.09.2001 r.);
- TU Compensa SA (ogólne warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie Rodzinne z 16.06.2004 r.);
- TUiR CIGNA STU SA (ogólne warunki ubezpieczenia „CIGNA Bezpieczny DOM” z 28.12.2005 r.);
- Generali TU SA (ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych Lew Domownik z 2.12.2003 r.).
Do porównania przyjęte zostały najszersze z możliwych zakresów oraz wariantów ubezpieczenia gwarantujące najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową.

Przedmiot ubezpieczenia – czyli co może chronić polisa

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:
- dom jednorodzinny, przez który rozumie się samodzielny budynek mieszkalny, a także samodzielną część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z zainstalowanymi na stałe elementami oraz z wbudowanym garażem;
- budynek gospodarczy – samodzielny budynek wykorzystywany do innych celów niż mieszkaniowe, w tym również garaż;
- budowle – obiekty budowlane trwale związane z gruntem, niebędące budynkiem lub obiektem małej architektury (na przykład wiata, basen);
- obiekty małej architektury – ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, lampy ogrodowe, studnie, posągi, fontanny.
Wszystkie budynki gospodarcze, budowle i obiekty małej architektury objęte polisą muszą się znajdować na tej samej posesji co dom jednorodzinny.

Zakres ubezpieczenia – czyli od jakich zdarzeń nas chroni

Porównując zakres ubezpieczenia, możemy wybrać firmę, która udziela najszerszej lub najkorzystniejszej dla nas ochrony ubezpieczeniowej.
Ważne jest jednak również prześledzenie definicji poszczególnych rodzajów ryzyka. Zakłady ubezpieczeń mogą je bowiem dowolnie opisywać. Widać to w tabeli 2 na przykładzie huraganu (lub inaczej silnego wiatru). W nawiasach zostały podane prędkości wiatru, powyżej których ubezpieczyciele będą odpowiadać za skutki jego działania. Podobnie jest również w przypadku innych rodzajów ryzyka, takich jak zalanie czy powódź.

Wyłączenia odpowiedzialności – czyli za co nie dostaniemy odszkodowania

Zakłady ubezpieczeń stosują literalne wyłączenia dotyczące określonych przedmiotów lub zdarzeń oraz środki techniczne, takie jak limity odpowiedzialności, franszyzy i udziały własne.
Ze względu na przedmiot ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń nie ponoszą zazwyczaj odpowiedzialności za szkody w:
- budynkach opuszczonych lub przeznaczonych do rozbiórki;
- budynkach i budowlach wybudowanych bez wymaganych zezwoleń lub niespełniających wymogów prawa budowlanego;
- szklarniach, namiotach, tunelach foliowych – chyba że za opłatą dodatkowej składki;
- budynkach i budowlach w stadium przebudowy lub rozbudowy, jeśli nie zostały one ubezpieczone jako budynki i budowle w trakcie budowy;
- domach jednorodzinnych niezamieszkanych na stałe, czyli takich, w których nie jest prowadzone zwyczajne gospodarstwo domowe – z wyjątkiem domów jednorodzinnych ubezpieczonych jako budynki w trakcie budowy;
- przedmiotach o wartości artystycznej lub historycznej, które stanowią elementy budynku (na przykład ozdobne ornamenty, freski itp.) oraz polegające na obniżeniu wartości artystycznej, historycznej lub zabytkowej budynku.
Z uwagi na zdarzenia zakłady ubezpieczeń nie chcą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
- umyślnego działania lub zaniechania albo rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, osób bliskich lub osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a także wyrządzone przez nie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
- konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione władze;
- wojny, zamieszek, strajków, sabotażu lub aktu terroryzmu;
- działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego, a także skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (materiałami lub substancjami);
- zapadania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z ruchem zakładu górniczego, robotami ziemnymi oraz obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych;
- uderzenia pojazdu używanego w celu prowadzenia budowy;
- działania prądu elektrycznego w maszynach, aparatach i innych urządzeniach, chyba że działanie prądu spowodowało jednocześnie pożar – wówczas jednak odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do jego skutków;
- eksplozji spowodowanej przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, jak również w silniku, gdy wybuch jest związany z jego naturalną funkcją;
- naporu śniegu i lodu na konstrukcję dachu wykonanego niezgodnie z normami budowlanymi lub o obniżonej wytrzymałości spowodowanej brakiem konserwacji;
- zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli do powstania szkody przyczynił się zły stan techniczny lub nienależyte zabezpieczenie dachu, otworów dachowych, rynien dachowych lub spustowych oraz stolarki okiennej i innych elementów budynku lub budowli, jeżeli ubezpieczający jest odpowiedzialny za konserwację i zabezpieczenie powyższych elementów;
- zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli budynek lub budowla w budowie nie spełniała wymogów określonych jako stan surowy zamknięty z zadaszeniem oraz zamkniętymi otworami okiennymi i drzwiowymi;
- zalania spowodowanego podniesieniem się poziomu wód gruntowych;
- powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pocenia się rur, przesiąkania wód gruntowych i opadowych oraz zagrzybiania lub przemarzania;
- zalania związanego z roztapianiem się zalegającego śniegu lub lodu;
- rozlania wody podczas wykonywania czynności związanych z myciem, czyszczeniem itp., a także pozostawienia otwartych kranów;
- powolnego i systematycznego działania temperatury;
- wydostania się wody z lodówki, zamrażarki oraz innych urządzeń chłodniczych;
- braku należytej staranności w prowadzeniu konserwacji ubezpieczonego budynku lub budowli.
Franszyza i udział własny pozwalają wyeliminować z portfela zakładu ubezpieczeń najmniejsze szkody, które są pokrywane przez ubezpieczającego.
Kwoty franszyzy są zawsze znane przy zawarciu umowy. Jeśli szkoda nie osiągnie poziomu franszyzy, odszkodowania w ogóle nie będzie. Mamy dwa rodzaje franszyzy:
- integralną – czyli kwotę, do której zakład ubezpieczeń nie odpowiada, lecz jeśli szkoda ją przekroczy, odszkodowanie jest wypłacane w całości;
- redukcyjną – czyli kwotę, która zawsze pomniejsza wypłacane odszkodowanie.
Udział własny w szkodzie poznajemy dopiero, w momencie gdy zaistnieje szkoda. Na początku umowy ustala się jedynie wartość procentową, o którą pomniejszy się wartość szkody. Jeśli szkoda będzie mała, to udział własny również, jeżeli zaś będzie duża – udział własny proporcjonalnie wzrośnie.
Limity odpowiedzialności ograniczają górną granicę odpowiedzialności w stosunku do sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że w określonej sytuacji otrzymamy tylko pewien procent odszkodowania, mimo iż suma ubezpieczenia jest znacznie wyższa.

Suma ubezpieczenia – czyli na jaką kwotę się ubezpieczyć

Szczególnie istotny dla klienta jest sposób ustalenia wartości ubezpieczenia. Stosowane są dwa rozwiązania:
- ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej – suma ubezpieczenia odpowiada wówczas kwocie, którą należałoby wydać, aby w tym samym miejscu odbudować taki sam obiekt (o dotychczasowych wymiarach, konstrukcji, z zastosowaniem takich samych materiałów oraz nakładów na roboty wykończeniowe);
- ubezpieczenie według wartości rzeczywistej – suma ubezpieczenia odpowiada wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień technicznego zużycia (ten zaś można odczytać ze specjalnej tabeli, biorąc pod uwagę średni okres trwałości danego obiektu i jego wiek).
Większość firm ubezpieczeniowych pozwala wybrać, według jakiej wartości chce się ubezpieczyć budynek. Konsekwencją wyboru jednego lub drugiego wariantu jest wysokość wypłaconego odszkodowania:- jeżeli przyjęliśmy wartość odtworzeniową, odszkodowanie nie zostanie pomniejszone ze względu na stopień zużycia technicznego budynku i wystarczy na odtworzenie zniszczonego mienia;
- jeśli przyjęliśmy wartość rzeczywistą, odszkodowanie nie wystarczy na odtworzenie utraconego mienia i trzeba będzie dołożyć z własnej kieszeni kwotę potrzebną na pokrycie różnicy między wypłaconym odszkodowaniem i faktycznym kosztem naprawy.
Niestety, niewielu ubezpieczycieli pomaga przy wycenie budynków i budowli, zrzucając to zadanie na barki swoich klientów. A nietrafiona wycena może mieć poważne konsekwencje. Jeżeli zaniżymy sumę ubezpieczenia, to może się okazać, że odszkodowania nie wystarczy na naprawienie szkód lub zostanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń w proporcji, czyli pomniejszone o taki procent, w jakim był niedoubezpieczony budynek lub budowla.

Likwidacja szkody – czyli jak się ustala wysokość odszkodowania

We wszystkich zakładach ubezpieczeń obowiązują podobne zasady. Wielkość szkody ustala się według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej zniszczonego mienia (tak jak przyjęto w umowie ubezpieczenia).
Przedstawiona przez poszkodowanego kalkulacja kosztów naprawy podlega weryfikacji zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie („Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych” opracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego). Brane są pod uwagę ceny z dnia ustalenia wysokości odszkodowania, z wyjątkiem szkód dokumentowanych rachunkiem naprawy – z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, sentymentalnej, zabytkowej, amatorskiej oraz osobistych upodobań.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi