Umowa użyczenia to jedna z możliwości


Czy zakłady wodociągów i kanalizacji są prawnie zobligowane do zawierania umów użyczenia przyłączy wybudowanych przez odbiorców usług?
Nie. W polskim prawie cywilnym, w ramach stosunków zobowiązaniowych, obowiązuje generalna zasada swobody umów. Oznacza ona swobodę co do określenia treści mającej zostać zawartej umowy, wyboru drugiej jej strony, formy, w jakiej ma zostać zawarta, a także – co ważne – podjęcia samej decyzji o zawarciu umowy, z uwzględnieniem jednak granic wyznaczonych przepisami prawa, do których układające się strony muszą się bezwzględnie zastosować. Nie ma zatem przymusu zawierania umów (oprócz wyjątków, które jednak należy uznać za odstępstwo od generalnej zasady swobody umów), w tym prawnego obowiązku zawarcia umowy użyczenia przyłącza wodociągowego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, tylko na podstawie żądania odbiorcy usług.
Prawo do korzystania z przyłączy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może być uregulowane również na podstawie innych umów przewidzianych w kodeksie cywilnym, na przykład umowy najmu lub leasingu. W zależności od wybranego typu umowy przedsiębiorstwo może uzyskać albo prawo własności przyłącza, albo tylko prawo korzystania z niego w celu świadczenia usług odbiorcy.
W razie niezawarcia żadnej z umów, na podstawie której dochodzi do zmiany właściciela przyłącza, pozostaje ono własnością tego, czyim kosztem i staraniem zostało wybudowane, czyli z reguły odbiorcy usług.
Możliwe jest również obciążenie przyłącza na rzecz przedsiębiorstwa prawem do korzystania z niego i pobierania jego pożytków, czyli prawem użytkowania. Jego ustanowienie również nie przenosi własności przyłącza na przedsiębiorstwo.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może uzależniać rozpoczęcia świadczenia swoich usług od przekazania mu przyłącza na własność, zwłaszcza gdy ma się to odbyć nieodpłatnie.
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odnosi się przede wszystkim do świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Powinna ona jednak zawierać między innymi warunki ich świadczenia, a więc również podawać podstawę (tytuł prawny), w oparciu o którą odbiorca usług stawia wybudowane na swój koszt przyłącze do dyspozycji przedsiębiorstwa w celu odpłatnego korzystania z jego usług.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi