Wydatki zwalniające z podatku od sprzedaży

<

Jeśli sprzedam mieszkanie, a uzyskany przychód wydam w ciągu dwóch lat na budowę własnego domu, nie zapłacę 10% podatku dochodowego od sprzedaży. Czy do tych wydatków można również zaliczyć te poniesione przed budową, a bez których jej rozpoczęcie jest niemożliwe? Chodzi mi o koszty zakupu projektu architektonicznego, wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, wypisu z rejestru gruntu z wydziału geodezji, adaptacji projektu przez projektantów z poszczególnych branż i przygotowania terenu budowy (wykonania przyłącza prądu, wody, wytyczenia przez geodetę budynku na działce). Potwierdzeniem tych wydatków będą faktury VAT.
Zgodnie z art. 3 pkt Prawa budowlanego pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę oraz nadbudowę. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby ją uzyskać, należy przedstawić projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami. W prawidłowo prowadzonym procesie inwestycyjnym niezbędne jest sporządzenie i posiadanie dokumentacji budowy.
W myśl pkt 13 art. 3 Prawa budowlanego są to: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów.
Zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Mogą być one wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Pracami przygotowawczymi są:
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
- wykonanie niwelacji terenu;
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Tak więc wydatki poniesione na wymagane prawem budowlanym czynności prawne i faktyczne mieszczą się w całości w zwolnieniu od podatku.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi