Zmiana sposobu użytkowania.


Jakie warunki należy spełnić, aby zamieszkać w budynku gospodarczym? Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? 

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
Do 25 września 2005 r. jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części traktowano w szczególności: przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne. Obecnie obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania wiąże się nie tyle z samą zmianą przeznaczenia obiektu, co z konsekwencjami, jakie ta zmiana ma dla bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, dla warunków zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń. Jeżeli zmiana przeznaczenia wpływa również na zmianę któregokolwiek z powyższych warunków, wymaga zgłoszenia w urzędzie.
A zatem przeznaczenie obiektu gospodarczego (na przykład stodoły) na dom, ponieważ niewątpliwie będzie się wiązało z koniecznością zmiany chociażby warunków higieniczno-sanitarnych, wymaga zgłoszenia, o ile nie wiąże się z koniecznością wykonania robót wymagających pozwolenia na budowę.
Zgłoszenie składa się w starostwie. Należy określić w nim dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i dołączyć:
- opis i rysunek określający usytuowanie budynku w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem tej części budynku, w której ma nastąpić zmiana sposobu użytkowania;
- zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również z danymi technologicznymi;
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy – w przypadku braku planu (o taką decyzję trzeba więc wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia);
- w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (na przykład sanepidu lub inspekcji pracy).
Zgłoszenia należy dokonać przed wprowadzeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokonanie zgłoszenia po fakcie nie wywołuje skutków prawnych, nadzór budowlany zaś może wszcząć postępowanie legalizacyjne i zobowiązać właściciela do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji i nałożyć na niego opłatę legalizacyjną, która w przypadku zmiany innego budynku na dom jednorodzinny wynosi 10 000 zł, a w razie przeznaczenia budynku na niewielki pensjonat (o kubaturze do 2500 m³) – 75 000 zł.
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
Starosta może się sprzeciwić zmianie sposobu użytkowania, jeśli:
- wymaga ona wykonania prac budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
- może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych, na które potrzebne jest pozwolenie na budowę (nadbudowa budynku, wzmocnienie stropów, przebudowa dachu), trzeba dopełnić wszystkich formalności, tak jak przy budowie domu, a więc uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu, wykonać projekt, uzyskać stosowne uzgodnienia i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna: art. 71 i 71a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi