Zwrot VAT za materiały budowlane


Czy wniosek podlega opłacie skarbowej? Czy dostanę zwrot po sprzedaniu domu? Czy są osobne limity dla współwłaścicieli? Jaka stawka procentowa i jaki limit? Czy zwrot też dla obdarowanych udziałem?
Czy wniosek podlega opłacie skarbowej?
Czy za wniosek o zwrot VAT trzeba wnieść jakąś opłatę, a jeśli tak – to czy również za wszystkie załączniki do wniosku, czyli faktury i inne dokumenty?

Nie. Zgodnie z art. 168 ordynacji podatkowej podania to także żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Tak więc wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest podaniem w rozumieniu ordynacji podatkowej.
Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o opłacie skarbowej podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, a od każdego załącznika – 50 gr.
Jednak zgodnie z pkt. 14 w części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej zwolnione od tej opłaty są podania w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o zwrocie VAT do postępowania w sprawie zwrotu stosuje się odpowiednio przepis art. 274c ordynacji podatkowej (dotyczący kontroli podatkowej między innymi u wystawców faktur). Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy o zwrocie VAT w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej.
Wnioski wnoszone do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym są więc zwolnione z opłaty skarbowej.

Czy dostanę zwrot po sprzedaniu domu?

Zamierzam wkrótce sprzedać niedokończoną budowę domu. Pozwolenie na budowę zostanie przepisane na nabywcę. Czy mogę wystąpić o zwrot części VAT, który zapłaciłem, kupując materiały budowlane po 1 maja 2004 r. i przed datą sprzedaży? Czy powinienem to zrobić przed dniem sprzedaży, bo potem stracę prawo do zwrotu? Czy w momencie składania wniosku o zwrot VAT (a może w dniu otrzymania decyzji o zwrocie) muszę być właścicielem nieruchomości? A może lepiej sprzedać dom dopiero po formalnym zakończeniu budowy?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie VAT prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:
1) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.
Prawo do zwrotu jest zatem uzależnione od posiadania odpowiednich tytułów prawnych – odpowiednio do budynku (lokalu) albo do prowadzenia inwestycji budowlanej. Z przepisów nie wynika wprost, czy występujący o zwrot musi dysponować jednym z nich tylko w chwili ponoszenia wydatków, występowania o zwrot, czy także w chwili otrzymania zwrotu. Z literalnego brzmienia przepisu może wynikać, że inwestor musi mieć jeden z tych tytułów przynajmniej w chwili wystąpienia o zwrot. Przepis bowiem brzmi: „Prawo do zwrotu (...) przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada...”.
Ponadto, występując o zwrot, inwestor musi do wniosku załączyć kopię:
- pozwolenia na budowę oraz dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji – jeżeli nie została ona zakończona;
- pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego albo zawiadomienia o zakończeniu inwestycji – jeżeli została ona zakończona;
- faktur dokumentujących poniesione wydatki.
Natomiast warunek posiadania tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego dotyczy wyłącznie remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę. Inwestor musi wówczas dołączyć oświadczenie o zakresie przeprowadzanego remontu.
Tak więc sprzedaż budynku razem z pozwoleniem na budowę przed wystąpieniem o zwrot spowoduje niemożność otrzymania tego zwrotu.
To samo dotyczy sprzedaży budynku po zakończeniu budowy.
Sprzedawca musi bowiem wydać nabywcy budynku wszelkie dokumenty związane z budynkiem i budową, w tym pozwolenie na użytkowanie, jeżeli jest wydane.

Czy są osobne limity dla współwłaścicieli?
Razem z bratem budujemy dom jednorodzinny na zasadach współwłasności. Pozwolenie na budowę jest wystawione na nas obu. Czy przysługują nam odrębne limity zwrotu VAT? Czy powinniśmy mieć osobne faktury na materiały budowlane (dla każdego na połowę zużytych materiałów budowlanych), czy też mogą to być faktury wystawione na dwa nazwiska?

W takiej sytuacji z pewnością inwestorom przysługują dwa odrębne limity zwrotu.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie VAT dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest faktura wystawiona osobie fizycznej.
Skoro każdy ze współinwestorów będzie składał osobny wniosek o zwrot, zapewne lepiej byłoby, gdyby faktury dołączone do wniosku były wystawione wyłącznie na tego, kto składa wniosek. Faktura – zgodnie z przepisami o VAT – może być wystawiona na kilka osób (nabywców), jednak z faktu wystawienia jednej faktury na kilka osób wynika, że każda z nich poniosła tylko część wydatków określonych w takich fakturach.
W zasadzie nie ma jednak przeszkód, aby kopie tych samych faktur wystawionych na wszystkich inwestorów każdy złożył jako załącznik do swojego wniosku. Zwrot wydatków obejmie tylko określony procent, na przykład z połowy kwoty wynikającej z tych faktur. Oczywiście sytuacja musi zostać opisana we wniosku.

Jaka stawka procentowa i jaki limit?
W artykule o zwrocie VAT zamieszczonym w Muratorze 11/05 podano dwa przeliczniki: od 70 i 30 m², oraz dwie procentowe wielkości zwrotu: 68,18% oraz 55,23%. Na koniec jest mowa o odliczeniu dwóch limitów.
Jeśli jestem właścicielem mieszkania i zainwestowałem w 2005 r. w remont 4789 zł brutto, a wartość 1 m² za II kwartał wynosi 2336 zł, to według jakiej wartości procentowej mam sobie wyliczyć zwrot tego podatku?

Wielkość zwrotu jest uzależniona od tego, czy inwestor korzystał z ulgi budowlanej lub remontowej w związku z zakupionymi materiałami budowlanymi:
- tym, którzy nie korzystali z ulg, przysługuje zwrot nie większy niż 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur.
Przy remoncie mieszkania ograniczono jednak wielkość zwrotu do 12,295% iloczynu 30 m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego;
- dla tych, którzy korzystali z ulg, zwrot jest niższy i wynosi 55,23% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% iloczynu 30 m² i ceny 1 m².
W kwocie wydatków brutto na remont mieszkania wynoszącej 4789 zł jest zawarty VAT w wysokości 863,59 zł.
Jeżeli Czytelnik nie korzysta z ulgi remontowej, zwrot oblicza się następująco:
- limit dopuszczalnego zwrotu: 12,295% x 30 x 2336 zł = 8616,33 zł;
- kwota zwrotu: 68,18% x 863,59 zł = 588,79 zł, po zaokrągleniu 589 zł.
Jeśli Czytelnik korzysta z ulgi remontowej (odliczy od podatku za 2005 r. 19% wydatków, czyli 910 zł):
- limit dopuszczalnego zwrotu: 9,959% x 30 x 2336 zł = 6979,26 zł;
- kwota zwrotu: 55,23% x 863,59 zł = 477 zł.
Gdyby Czytelnik prowadził, poza remontem mieszkania, inne prace budowlane, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę – mógłby ponadto obliczyć wielkość zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów do tych prac (objętych pozwoleniem na budowę), według iloczynu 70 m², ceny 1 m² oraz odpowiedniego wskaźnika procentowego. W takim wypadku przysługiwałyby mu dwa limity zwrotu – dla prac niewymagających pozwolenia na budowę i dla wymagających tego pozwolenia.

Czy zwrot też dla obdarowanych udziałem?

Buduję dom, który w przyszłości mam zamiar przekazać moim dzieciom. Czy gdybym już teraz przekazała im udziały w gruncie i domu (w drodze darowizny), każdemu z nas przysługiwałby oddzielny limit zwrotu VAT za nabywane materiały budowlane?

Nie. Zgodnie z art. 4 ustawy o zwrocie VAT prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:
- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz
- pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.
Samo scedowanie na dzieci udziału w nieruchomości gruntowej nie daje im prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków. Pozwolenie na budowę zostało wydane na Panią, a więc tylko Pani może odzyskać część wydanych pieniędzy. Jeżeli przeniesie Pani pozwolenie na budowę na dzieci, automatycznie straci możliwość zwrotu.
Warto jednak pomyśleć o darowiźnie jeszcze przed zakończeniem budowy z innego powodu. Im wyższa wartość darowizny, tym wyższy podatek od spadków i darowizn. A budowany dom zyskuje na wartości wraz z postępem robót.
Nawet jeśli dzieci będą mogły skorzystać z tak zwanej ulgi mieszkaniowej (do 110 m²), to należy pamiętać, że przy darowiźnie udziałów ulga ta zmniejsza się odpowiednio do wielkości udziału (na przykład darowizna 1/4 domu, ulga zmniejszona do 1/4).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi