Zwrot VAT za materiały budowlane.


Czy warto korzystać z ulgi remontowej? Kiedy przysługuje przedsiębiorcy? Najpierw pozwolenie czy zakup materiałów? Czy ulga odsetkowa ma wpływ na zwrot? Czy przysługuje rolnikom?
Czy warto korzystać z ulgi remontowej?
Kupiłam w 2005 r. materiały do remontu domu (farby, glazurę, armaturę łazienkową, klepki podłogowe itp.) za 50 tys. zł. Czy bardziej opłaca mi się wystąpić tylko o zwrot VAT (z wyższym limitem), czy odliczyć ulgę remontową i wystąpić o zwrot VAT (z niższym limitem)?

Jeżeli były to pierwsze zakupy dokonane w ramach ulgi remontowej, rozliczenie będzie wyglądać następująco:
Ulga remontowa. Limit trzyletni na lata 2003-05 wynosi 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż:
- 5670 zł, jeżeli remont dotyczy budynku mieszkalnego;
- 4725 zł, jeśli remontujemy lokal mieszkalny.
Chociaż 19% x 50 000 zł = 9500 zł, to do odliczenia od podatku mamy 5670 zł.
Zwrot VAT przy uldze remontowej. Jeżeli wydatki wyniosły 50 000 zł, zawarta w nich kwota VAT wynosi 9016,39 zł (zakładając, że wszystkie dotyczą materiałów, dla których VAT wzrósł z 7 do 22% od 1 maja 2004 r.).
Przy wykorzystaniu ulgi remontowej i założeniu, że cena 1 m² (w kwartale poprzedzającym ten, w którym złożono wniosek o zwrot) jest równa 2336 zł, zwrot oblicza się następująco:
- limit zwrotu 9,959% x 30 x 2336 zł = 6972,96 zł;
- wielkość zwrotu 55,23% x 9016,39 = 4980 zł.
W sumie korzyść finansowa wyniesie 10 650 zł (kwota zwrotu plus ulga podatkowa).
Zwrot VAT bez ulgi remontowej. Jeśli wydatki to 50 000 zł, w tym VAT – 9016,39 zł, a cena 1 m² – 2336 zł, to:
- limit zwrotu 12,295% x 30 x 2336 = 8616,33 zł;
- wielkość zwrotu 68,18% x 9016,39 = 6147 zł.
W tym wypadku korzyść finansowa wynosi zatem 6147 zł. W opisanej sytuacji korzystniejsze będzie wykorzystanie ulgi remontowej i wystąpienie o zwrot VAT z niższym limitem.

Kiedy przysługuje przedsiębiorcy?

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie prywatnie buduję dla siebie dom (ale nie w ramach tej działalności). Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały budowlane nabyte do budowy domu?

Tak. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Jednym słowem, jeżeli podatnik (lub jego małżonek) kupował materiały budowlane w związku z budową budynku mieszkalnego, jego nadbudową lub przebudową albo remontem – występując w roli nabywcy jako podatnik VAT, a zakupy te były dokonane w celu wykonywania czynności podlegających VAT (odpłatne świadczenie usług, dostawa towarów) – nie ma prawa do zwrotu VAT.
Jeżeli natomiast przedsiębiorca budowlany kupuje materiały budowlane do swoich prywatnych in-westycji, zakupy te nie mają nic wspólnego z prowadzoną przez niego działalnością, a tym samym może skorzystać z prawa do zwrotu.

Najpierw pozwolenie czy zakup materiałów?

Niebawem złożę w starostwie projekt budowlany i wniosek o pozwolenie na budowę domu. Jeśli kupię materiały budowlane przed uzyskaniem pozwolenia (chcę skorzystać z promocji na dachówki cementowe), to czy wpłynie to na prawo do zwrotu VAT? Pytałem o to w moim urzędzie skarbowym, ale nie potrafiono mi udzielić wiążącej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o zwrocie VAT prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna ma pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.
Z ustawy nie wynika wprost, czy pozwolenie na budowę musi być wydane przed pierwszym zakupem, czy też ważne jest jedynie to, aby w chwili występowania o zwrot inwestor dysponował ważnym pozwoleniem na budowę. Ponieważ jednak w art. 4 mowa jest o tym, że „prawo do zwrotu przysługuje“, należy uznać, że w tym wypadku ustawodawcy chodziło o zwrot w sensie technicznym, a więc o datę wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zwrocie VAT wniosek, którego wniesienie powoduje wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu, może być złożony:
- po zakończeniu inwestycji, nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia zakończenia inwestycji albo
- raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r.
Należy więc uznać, że inwestor powinien dysponować pozwoleniem na budowę w chwili złożenia wniosku, a nie w chwili dokonywania zakupów.

Czy ulga odsetkowa ma wpływ na zwrot?

Buduję dom za kredyt. Odsetki od kredytu odliczam od dochodu. Czy mogę się starać o zwrot VAT za materiały budowlane, skoro kupuję je za pieniądze z kredytu, na który mam ulgę?

Tak. Korzystanie z tak zwanej ulgi odsetkowej nie wyłącza możliwości wystąpienia o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Co więcej, korzystanie z tej ulgi nie zmniejsza limitu zwrotu.
Mniejszy limit zwrotu (to znaczy 55,23% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn) dotyczy nie osób, które korzystają z określonych ulg, ale wydatków, w związku z którymi dana osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia na podstawie:
- art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- art. 12 ust. 2 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 i nr 222, poz. 2201);
- art. 6 ust. 1 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 202, poz. 1958).
Niższy limit zwrotu VAT dotyczy zatem wydatków, które zostały odliczone w ramach następujących ulg:
- odliczanie od dochodu (ulga obowiązująca w latach 1992-96) wydatków poniesionych na:
  – budowę budynku mieszkalnego;
  – nadbudowę i rozbudowę budynku do celów mieszkalnych;
  – przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia do celów mieszkalnych oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.
Ponieważ przedłużono prawo do korzystania z tej ulgi (na zasadzie kontynuacji praw nabytych) do końca 2004 r., w przypadku tych wydatków prawo do zwrotu obejmuje okres dokonywania zakupów od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.;
- odliczanie od podatku (ulga obowiązująca w latach 1997-2001) wydatków poniesionych na:
  – zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego;
  – budowę budynku mieszkalnego;
  – wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany;
  – zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej;
  – nadbudowę lub rozbudowę budynku do celów mieszkalnych;
  – przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia do celów mieszkalnych oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.
Ponieważ przedłużono prawo do korzystania z tej ulgi (na zasadzie kontynuacji praw nabytych) do końca 2004 r., w przypadku tych wydatków prawo do zwrotu obejmuje okres dokonywania zakupów od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.;
- odliczanie od podatku w latach 2004-05 wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczonych na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Czy przysługuje rolnikom?

Jestem rolnikiem, nie płacę więc podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozbudowuję budynek mieszkalny. Czy mogę się ubiegać o zwrot VAT za materiały budowlane?

Z ustawy o zwrocie VAT wynika, że jej adresatem są osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy mają status podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, czy nie. Jedynym wyłączeniem jest zakup materiałów budowlanych przez podatnika VAT do wykonywania czynności podlegających VAT.
Celem tej ustawy była rekompensata wzrostu stawki VAT z 7 do 22%. Zgodnie z zasadą neutralności tego podatku obciąża on wyłącznie konsumentów, w tym także rolników.
Nie ma więc przeszkód, aby rolnik wystąpił o zwrot części poniesionych wydatków.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi