Bezpieczny komin. Przepisy

Tylko komin zainstalowany zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta, gwarantuje sprawne i bezpieczne korzystanie z urządzenia wytwarzającego spaliny lub dym. Tylko taki zostanie odebrany przez kominiarza.

Gwarancją bezpiecznego działania systemu odprowadzenia spalin jest zaprojektowanie go i wykonanie zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla kominów i szczegółowymi wymaganiami dla przewodów i kanałów spalinowych lub dymowych. Producenci systemów kominowych w swoich opracowaniach projektowych i montażowych podają, jak należy zamontować ich system, by działał sprawnie i był bezpieczny.

Jaki komin w domu jednorodzinnym?
Komin odprowadzający spaliny z urządzenia grzewczego musi być wykonany zgodnie z następującymi zasadami.
- Przewód kominowy musi być prowadzony pionowo. Dopuszczalne odchylenie od pionu to 30° na odcinku nie dłuższym niż 2 m.
- Powinien mieć efektywną wysokość (odległość od paleniska do  wylotu ponad dach) co najmniej: 4 m - gdy odprowadza spaliny z kotła gazowego lub 5 m - dla kotłów olejowych.
Dla kotłów gazowych z palnikami atmosferycznymi, o mocy nie przekraczającej 35 kW, odległość od okapu przerywacza ciągu do wylotu spalin ponad dach musi wynosić co najmniej 2 m. Dopuszczalne jest zatem montowanie kotłów w domach jednokondygnacyjnych lub na najwyższej kondygnacji domów piętrowych.
- Przekrój przewodów spalinowych (na całej długości) nie może się zmniejszać.
- Kominy w zewnętrznych ścianach domu i kominy zewnętrzne muszą być zaizolowane termicznie. Część komina prowadzona w wewnętrznych ścianach ogrzewanego domu nie potrzebuje izolacji.

Budowa komina odprowadzającego spaliny z urządzenia grzewczego.
Autor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka

- Komin musi mieć:
1) zbiornik kondensatu z odprowadzeniem skroplin, zamontowany u podstawy komina;
2) otwór rewizyjny (otwór umożliwiający wyczyszczenie komina, montowany u jego dołu oraz na załamaniach komina i czopucha) usytuowany poniżej włączenia czopucha do komina; dolna krawędź otworu musi się znajdować w pomieszczeniu kotła, na wysokości 0,3 m nad podłogą;
3) otwory rewizyjne w częściach skośnych komina, jeśli jest odchylony od pionu (na załamaniach).
- Połączenia elementów komina muszą być szczelne. Niedopuszczalne jest łączenie jego elementów w stropach.
- Kominy muszą być wyprowadzone ponad dach na wysokość, która zapewni właściwy ciąg.

Jeśli kąt nachylenia połaci dachowej nie przekracza 12°, to niezależnie od konstrukcji dachu wylot komina powinien być usytuowany co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy lub obrzeży budynku, gdy dach jest wgłębiony.
Autor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka

Jaki czopuch?
- Odcinek łączący kocioł z kominem (czopuch) powinien być prowadzony jak najkrótszą drogą, z możliwie najmniejszą liczbą załamań i łuków.
- Jeśli kocioł ma pionowy wylot spalin, to długość pionowego odcinka czopucha musi wynosić co najmniej 0,22 m.
Długość przewodów spalinowych poziomych nie może przekroczyć 1/2 efektywnej wysokości komina, czyli odległości od paleniska do wylotu ponad dach (PN-B-02431-1:1999).
Jednak zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przewody poziome powinny mieć długość nie większą niż 2 m i być prowadzone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku kotła. Zmiana kierunku czopucha w płaszczyźnie pionowej powinna być dokonywana pod kątem większym od 90°, ale mniejszym lub równym 135°.
Przewód łączący wylot spalin z kotła z kominem musi mieć:
- otwór pomiarowy spalin, średnicy 10 mm, oddalony od wylotu z kotła o jego dwie średnice;
- otwory rewizyjne, usytuowane na wszystkich załamaniach pod kątem większym od 90°;
- tłumik hałasu, jeśli to konieczne.

Jeśli kąt nachylenia połaci dachowej przekracza 12°, to zależnie od pokrycia dachu wylot komina powinien znajdować się: a - co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy, gdy pokrycie jest łatwo zapalne (gont dreniany, strzecha); b - co najmniej 0,3 m powyżej powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, gdy pokrycie jest niepalne, niezapalne lub trudno zapalne (dachówka ceramiczna, blacha dachówkowa).
Autor: Marek Sternicki , Agnieszka Sternicka


Jeśli komin usytuowany jest obok elementu domu stanowiącego zasłonę, to niezależnie od odległości komina od tej przeszkody jego wylot powinien się znajdować: odległość od 3 do 10 m - ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody; odległość od 1,5 do 3 m - co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody; odległość do 1,5 m - co najmniej 0,3 m powyżej górnej krawędzi przeszkody.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi