Co na tablicy informacyjnej? Budowa

Zamierzam prowadzić budowę systemem gospodarczym. Czy muszę umieszczać na tablicy informacyjnej wszystkie wymagane dane, między innymi o wykonawcy? Wykonawców będzie wielu, a część prac zamierzamy wykonać sami.

Zgodnie z przepisami każda budowa, niezależnie od sposobu jej prowadzenia, powinna być oznaczona tablicą zawierającą:
- określenie rodzaju budowy oraz jej adres,
- numer pozwolenia na budowę, nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
- imię i nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu: inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli został powołany) i projektanta,
- numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy.
W praktyce rzadko się jednak widzi tablice zawierające wszystkie wymagane przez przepisy informacje, a organy nadzoru budowlanego raczej nie interweniują z tego powodu. Na tablicach często brakuje danych o wykonawcach (zwłaszcza, gdy jest ich kilku) oraz danych adresowych inwestora, kierownika budowy i projektanta. Powinny się tam jednak bezwzględnie znaleźć nazwiska inwestora i kierownika budowy oraz ich numery telefonów. Jest to konieczne na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia na budowie.
Umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej należy do obowiązków kierownika budowy. Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem, za które grozi grzywna. Brak niektórych informacji na tablicy nie może być jednak traktowany na równi z brakiem tablicy. W najgorszym wypadku, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, nadzór budowlany może wstrzymać roboty i nakazać uzupełnienie danych na tablicy informacyjnej.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
- oraz § 13 rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P. z 1995 r. nr 2 poz. 29)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi