Czy kierownik budowy musi należeć do izby?


Od kilku lat kontynuuję budowę domu. Gdy ją zaczynałem, nie było jeszcze przepisów nakazujących kierownikowi budowy przynależność do izby rzemieślniczej. Czy aby zgodnie z prawem zakończyć tę budowę, muszę zmienić kierownika na takiego, który do takiej izby przynależy?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a do takich należy kierowanie robotami budowlanymi, mogą sprawować osoby wpisane do centralnego rejestru osób mających stosowne uprawnienia budowlane oraz na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Ten ostatni wpis powinien być potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Taki wymóg obowiązuje od 25 stycznia 2002 r. i od tego czasu osoby, które nie są członkami izby, nie mają prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście mogą nadal pracować zawodowo, ale nie jako kierownicy budowy czy inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Dlatego, aby pozostać w zgodzie z prawem, trzeba zmienić kierownika budowy albo poprosić go, aby dopełnił formalności pozwalających mu na dalsze sprawowanie tej funkcji. Jeśli tego nie dopilnujemy, to przy zakończeniu budowy urząd może mieć zastrzeżenia. Poza tym kierownik budowy niezrzeszony w izbie samorządu zawodowego naraża się na odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z przepisami Prawa budowlanego osoba, która wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie mając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podstawa prawna: art. 12 i 91 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi