Czy można się zameldować w domu letniskowym?

Zgodnie z pozwoleniem wybudowałem na działce letniskowej dom, w którym chciałbym zamieszkać na stałe. Jest to właściwie typowy dom jednorodzinny - ma wszystkie niezbędne przyłącza i instalacje (wodną, kanalizacyjną, energetyczną i grzewczą) i nadaje się do zamieszkania przez cały rok, a tylko z nazwy jest letniskowy. Gdy poszedłem się zameldować, urzędnicy powiedzieli, że to niemożliwe, bo najpierw trzeba zmienić plan miejscowy i wprowadzić na tym obszarze zabudowę mieszkaniową. Czy to oznacza, że w świetle prawa nie mogę zameldować się we własnym domu?

Odmowa zameldowania w budynku, który spełnia wszelkie wymogi, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne, a tylko z nazwy jest budynkiem letniskowym, nie ma dostatecznego uzasadnienia w obowiązujących przepisach meldunkowych. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych wręcz nakazuje osobie, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, zameldowanie się tam na pobyt stały lub czasowy. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Aby się zameldować, należy zgłosić się do urzędu gminy, wypełnić odpowiedni formularz meldunkowy, okazać dokument stwierdzający tożsamość oraz udokumentować prawo do przebywania w danym lokalu (domu), czyli przedstawić akt własności lub zgodę właściciela. W wypadku nowo wybudowanych domów urzędy wymagają ponadto zaświadczenia o zgłoszeniu budynku do użytkowania, choć nie wynika to wprost z przepisów meldunkowych.
Prawo nie uzależnia możliwości zameldowania od przeznaczenia terenu w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową. Żadne przepisy nie zawierają też zakazu wykorzystywania budynków letniskowych na cele mieszkalne. Nie ma więc podstaw do odmowy zameldowania właściciela domu letniskowego w takim budynku, jeśli budynek ten rzeczywiście nadaje się na stały pobyt ludzi. To, czy w budynku można będzie przebywać na stałe, zależy wyłącznie od sposobu jego zaprojektowania, wykonania i wyposażenia w odpowiednie urządzenia.
W opisanej sprawie być może pomocne w uzyskaniu meldunku byłoby przedstawienie opinii autora projektu domu, że budynek może być wykorzystywany na cele mieszkalne przez cały rok.

Podstawa prawna: art. 6, 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 1984 r., nr 32, poz. 174 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi