Czy umowa podpisana przez jednego małżonka jest ważna?


Podpisałem umowę przedwstępną kupna nieruchomości należącej do małżeństwa, ale podpis na umowie złożył tylko jeden ze sprzedających małżonków. Czy taka umowa jest ważna?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
- czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości wspólnej lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
- czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest wspólny budynek lub lokal;
- czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia wspólnego gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
- darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
Zarówno umowę przedwstępną, jak i przyrzeczoną powinni zatem podpisać oboje małżonkowie. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona umowy (nabywca) może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu umowa staje się bezwzględnie nieważna, a zatem przestaje wiązać. Strony powinny sobie zwrócić wzajemne świadczenia, a w szczególności wpłacony zadatek. (bs)
Podstawa prawna:
- art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi