Gdy drzewo koliduje z domem


Kupiłem działkę, na której planuję budowę domu jednorodzinnego z garażem. Obecnie jestem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Drzewa rosnące na działce – dwie owocowe śliwy oraz wierzba – kolidują z lokalizacją budynku. Czy muszę uzyskać zgodę na usunięcie tych drzew lub ponieść jakieś opłaty?

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Za usunięcie drzew ponosi się opłaty, których wysokość zależy od rodzaju i gatunku drzewa oraz stawki związanej z obwodem pnia (mierzy się go na wysokości 130 cm). Zezwolenia (a tym samym opłaty) nie wymaga usunięcie drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a także w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową. Nie trzeba go również uzyskiwać w wypadku wycinania drzew lub krzewów rosnących w lasach, na plantacjach drzew i krzewów oraz tych, których wiek nie przekracza pięciu lat. Obie śliwy będzie więc można wyciąć bez problemu, natomiast na usunięcie wierzby trzeba uzyskać zezwolenie w formie decyzji administracyjnej. W tym celu w urzędzie miasta lub gminy należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością;
- nazwę gatunku drzewa wraz z obwodem pnia zmierzonym na wysokości 130 cm. Jeśli drzewo rozwidla się poniżej tej wysokości, to każdy pień jest traktowany jako odrębne drzewo. Gdy nie mamy pewności co do gatunku drzewa (krzewu) lub jego wieku czy też stanu zdrowotnego, powinniśmy zamówić u specjalisty ekspertyzę dendrologiczną;
- okrelenie przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej. Jeśli nieruchomość, z terenu której mają być usunięte drzewa lub krzewy, jest wpisana do rejestru zabytków, to zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Uwaga! W zezwoleniu może być zawarty warunek zastąpienia usuwanych roślin innymi (w liczbie nie mniejszej niż likwidowane). Organ może też zezwolić – zamiast na usunięcie – na przesadzenie w inne miejsce drzew lub krzewów będących w dobrej kondycji.
Z opłat za wycięcie drzew i krzewów są zwolnione między innymi osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego inwestor budujący dom jednorodzinny przeznaczony na cele mieszkaniowe nie będzie ponosił opłaty za usunięcie wierzby. Możliwości zwolnienia z opłaty za usunięcie drzew wskazuje art. 86 ustawy. Nie pobiera się opłat także za usunięcie drzew, które:
- posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej na cele budowlane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
- zagrażają bezpieczeństwu życia lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.Trzeba pamiętać, że za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie. W przypadku wierzby o obwodzie pnia 100 cm kara wyniesie 8 361,36 zł [11,76 zł (stawka za 1 cm obwodu pnia) x 2,37 (współczynnik różnicujący stawkę dla obwodu pnia od 51 do 100 cm) x 100 cm (obwód pnia) x 3]. Dla porównania kara za usunięcie bez zezwolenia klonu jaworu o takim samym obwodzie pnia to 55 294,47 zł. Znaczna różnica w wysokości kary dla tych drzew wynika z wyższej stawki dla klonu jaworu wynoszącej 77,77 zł za 1 cm obwodu pnia. Stawki opłat podlegają corocznej waloryzacji i są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw środowiska w Monitorze Polskim do 31 października każdego roku. (msw)
Podstawa prawna:

- ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. nr 228, poz. 2306)
- obwieszczenie ministra środowiska z 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (Mon. Pol. nr 77, poz. 828)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi