Gdy nie zgadza się powierzchnia działki.


W dokumentach nabywanej przeze mnie działki są rozbieżności co do powierzchni. Z aktu notarialnego należącego do jej właścicieli wynika, że działka ma 2700 m2, a według danych w ewidencji gruntów jest to niecałe 2500 m2. Dodam jeszcze, że działka nie ma założonej księgi wieczystej. W jaki sposób i gdzie można wyjaśnić sprawę brakujących metrów?

Dobrze byłoby wyjaśnić te nieścisłości jeszcze przed zakupem nieruchomości. Sporządzając umowę sprzedaży, notariusz będzie weryfikował dane nieruchomości na podstawie wypisu z ewidencji gruntów. Tym samym w umowie znajdą się informacje wynikające właśnie z ewidencji gruntów, nie zaś z wcześniejszego aktu nabycia tej nieruchomości. Trzeba jednak podkreślić, że nie ma zasadniczo przeszkód, aby nabyć nieruchomość, co do powierzchni której istnieją rozbieżności. Ustalenie rzeczywistej wielkości i dokonanie odpowiednich wpisów w ewidencji, a następnie w księdze wieczystej będzie wówczas spoczywało na nabywcy.
Skąd takie dane w ewidencji
Ewidencja gruntów i budynków jest drugim obok ksiąg wieczystych zbiorem danych o nieruchomości. Zawiera informacje dotyczące położenia, wielkości, stanu zagospodarowania nieruchomości oraz dane właścicieli i faktycznych posiadaczy nieruchomości. Dane te są podstawą odpowiednich wpisów do księgi wieczystej. Zapisy w ewidencji gruntów mają charakter wyłącznie techniczno-deklaratoryjny. Nie kształtują nowego stanu prawnego nieruchomości, rejestrują jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Wpisy w ewidencji są dokonywane na podstawie odpisów prawomocnych orzeczeń, odpisów aktów notarialnych oraz wniosków osób mających interes prawny w zgłoszeniu, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Po otrzymaniu takiego dokumentu urzędnicy powinni niezwłocznie nanieść zmiany w ewidencji. Warto jednak samemu sprawdzić, czy zostało to należycie wykonane, ponieważ dane mogą zostać wprowadzone błędnie.
Jak usunąć rozbieżności
W pierwszej kolejności należy ustalić w wydziale geodezji starostwa lub urzędu gminy, z czego wynika nieścisłość. Możliwe jest, iż omyłkowo zostały wprowadzone nieprawidłowe dane z dokumentów źródłowych. Nie jest jednak wykluczone, że różnice w powierzchni gruntów, szczególnie gdy pierwotny akt nabycia jest „wiekowy” – wynikają z postępowań rozgraniczenia, scaleń czy podziałów gruntów. Informację o tym, czy takie postępowania były prowadzone, uzyskamy w urzędzie prowadzącym ewidencję gruntów. Jeżeli przyczyn rozbieżności nie da się ustalić na podstawie zgromadzonych tam dokumentów archiwalnych, konieczne będzie wznowienie granic, czyli przeprowadzenie prac geodezyjnych i sporządzenie operatu technicznego z pomiaru kontrolnego znaków granicznych, budynków i ogrodzeń zlokalizowanych na nieruchomości, której rozbieżności dotyczą, i nieruchomościach sąsiednich. Na podstawie odnalezionych na gruncie trwałych znaków granicznych i danych geodezyjnych znajdujących się w zasobie właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zostanie dokonane kontrolne obliczenie powierzchni nieruchomości i ustalona zgodność z powierzchnią ujawnioną w ewidencji gruntów. Powodem rozbieżności w wielkości powierzchni może być też spór co do przebiegu granic między działkami. Wówczas niezbędne jest rozgraniczenie nieruchomości. Postępowanie to przeprowadza z urzędu lub na wniosek strony (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje upoważniony geodeta, biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli brak tych danych lub są niewystarczające albo sprzeczne, przebieg granicy ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej z nich, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody (ma ona moc ugody sądowej). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, przekazania sprawy sądowi. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody ani nie ma podstaw do wydania decyzji o przebiegu granic, sprawa jest przekazywana sądowi do rozpatrzenia w trybie postępowania nieprocesowego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi