Gdy niepełnosprawny remontuje dom. Ulgi podatkowe. DOM BEZ BARIER

Przebudowa domu i przystosowanie go do potrzeb osoby niepełnosprawnej wiąże się zazwyczaj ze sporymi kosztami, ale można je obniżyć, korzystając z ulg podatkowych.
Osoby niepełnosprawne, oprócz ulgi remontowej przysługującej każdemu podatnikowi, mogą skorzystać także z ulgi z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne. W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki poniesione m.in. na:
- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych,
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Prawo do odpisów dają więc nie tylko zakup materiałów i wykonanie prac remontowych przystosowujących dom do potrzeb niepełnosprawnego, ale także zakup artykułów wyposażenia wnętrz lub nawet artykułów gospodarstwa domowego, jak pralka automatyczna czy zmywarka, które niewątpliwie mogą ułatwić życie takiej osobie.

Jak i ile odliczać

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Jeśli niepełnosprawny otrzymał tylko częściowe dofinansowanie, odliczeniu podlega kwota różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy. Jeśli wydatki były w całości pokrywane z własnych środków podatnika, podlegają odliczeniu w pełnej wysokości.
W wypadku ulgi na cele rehabilitacyjne przepisy nie określają żadnych limitów, a jedynym ograniczeniem są dochody osiągane przez podatnika korzystającego z ulgi. Kwota odliczeń nie może bowiem przekroczyć wysokości podstawy opodatkowania (dochodu). Wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być odliczane od podstawy opodatkowania tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Kwoty wydatków przekraczających wysokość podstawy opodatkowania nie można przenosić na lata następne. Podstawą do odliczenia są dowody poniesienia tych wydatków (faktury, rachunki, paragony).

Kto może korzystać z ulgi

Z ulgi na cele rehabilitacyjne mogą skorzystać:
- osoby niepełnosprawne osiągające własne dochody (bez względu na ich wysokość),
- osoby, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka, dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe, jeśli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obecnie 8400 zł). Przy wyższych dochodach z ulgi korzysta tylko niepełnosprawny, który poniósł wydatki.
Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach, lub
- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, lub
- orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Remontowa dla każdego

Osoby niepełnosprawne niezależnie od ulgi na cele rehabilitacyjne mogą też skorzystać z ulgi remontowej. Pierwsza z ulg jest co prawda korzystniejsza, ale niektóre wydatki (na przykład na odmalowanie mieszkania) nie mają związku z rehabilitacją, dlatego można je odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację. Przysługuje ona podatnikowi ponoszącemu wydatki związane z remontem domu lub mieszkania, którego jest właścicielem lub do którego przysługuje mu inny tytuł prawny. W ramach tej ulgi można odliczyć od podatku 19% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 4620 zł (remont domu) lub 3850 zł (remont  mieszkania). Limity ulegają zwiększeniu o 770 zł, jeśli wyremontuje się dodatkowo instalację i urządzenia gazowe. Są to limity łącznych odliczeń przez trzy kolejne lata (2000-2002), ale prawo do odliczeń nabywa się dopiero w tym roku, w którym suma wydatków przekroczy 462 zł.
Wszystkie wydatki uprawniające do odliczeń w ramach ulgi remontowej muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatników tego podatku nie korzystających ze zwolnienia.

Uwaga! Nie można odliczać tego samego wydatku jednocześnie w ramach obydwu ulg: dla niepełnosprawnych i remontowej.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a-g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi