Gdy wybudowano co innego, niż zgłoszono


W 2007 r. zgłosiłem w wydziale architektury zamiar postawienia murowanego parterowego budynku gospodarczego o wymiarach zewnętrznych 5 x 4,5 m. W rzeczywistości wybudowałem jednak większy budynek (6,5 x 5,5 m), zmieniłem układ okien, wstawiłem ściany działowe i bramę garażową. Część budynku wykorzystuję jako garaż, a resztę jako pomieszczenie gospodarcze. Czy mogę zalegalizować te odstępstwa od zgłoszenia?

Inwestor wybudował obiekt inny (przede wszystkim o zmienionych wymiarach i przeznaczeniu użytkowym) od zgłoszonego, czyli wykonał roboty budowlane niezgodnie z tym zgłoszeniem. Prawo budowlane przewiduje możliwość legalizacji obiektów budowlanych wykonanych (lub wykonywanych) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę (art. 50 ust. 1 pkt 4), nie daje jednak możliwości prowadzenia postępowania legalizującego w przypadku odstępstw od zgłoszenia prawidłowo złożonego i przyjętego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. W opisanej sytuacji inwestor – decydując się na realizację budynku innego niż zgłoszony – przed rozpoczęciem robót powinien złożyć
w urzędzie wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa budynku garażowo-gospodarczego wymaga bowiem pozwolenia (zgłoszenie wystarczy na budowę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m2). Wzniesiony budynek należy zatem traktować jak obiekt wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę i w związku z tym legalizacja powinna zostać przeprowadzona na podstawie art. 48-49 Prawa budowlanego. Postępowanie legalizujące należy do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Legalizacja będzie możliwa po spełnieniu warunków w zakresie zgodności samowolnej budowy z zapisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z przepisami, zwłaszcza techniczno-budowlanymi (między innymi konieczne jest zachowanie odległości od granic z sąsiednimi działkami). Inwestor zostanie zobowiązany do przedstawienia:
- zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego planu;
- dokumentów, które są wymagane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę: czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, a także oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kolejnym warunkiem legalizacji – po złożeniu wymaganych dokumentów – jest uiszczenie opłaty legalizacyjnej, którą organ nadzoru budowlanego ustali w drodze postanowienia. Niestety, określone w ustawie opłaty nie są niskie. Wybudowany przez inwestora budynek garażowo-gospodarczy podlega opłacie w wysokości 25 000 zł. Należy uiścić ją w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia dokonując wpłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego lub w kasie tego urzędu.
Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków wyklucza możliwość legalizacji i skutkuje wydaniem decyzji nakazującej rozbiórkę. (msw)
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty