Jak najpełniej wykorzystać energię zawartą w paliwie. Przegląd kotłów kondensacyjnych

Kotły kondensacyjne z wyglądu nie różnią się od tradycyjnych. Swoją rosnącą popularność zawdzięczają być może zadziwiającej (wyższej niż 100%) sprawności. Dziś już prawie każda z liczących się firm oferuje co najmniej jeden model takiego kotła.


Czym kondensacyjny różni się od tradycyjnego?


Tradycyjne kotły odzyskują większość energii cieplnej zawartej w spalinach, schładzając je od temperatury powyżej 200°C do 140-160°C. Ze względu na korozję ich elementów, spaliny nie mogą być w nich schładzane poniżej temperatury, w której para wodna zamienia się w wodę, tak zwanego punktu rosy (około 58°C).
W kotłach kondensacyjnych odzyskuje się dodatkowo ciepło do tej pory tracone wraz z parą wodną zawartą w spalinach. Dzięki schłodzeniu spalin poniżej punktu rosy, para wodna wykrapla się, oddając ciepło wodzie podgrzewanej w kotle.

Jak działa?

Podstawowym elementem każdego kotła jest wymiennik ciepła. W kotłach kondensacyjnych są dwa oddzielne wymienniki lub jeden wymiennik dwustopniowy. Pierwszy - tak zwany pierwotny - działa jak wymiennik ciepła w typowym kotle (niekondensacyjnym). Spaliny, przepływając przez niego, są schładzane do temperatury wyższej od temperatury punktu rosy.
Charakterystycznym elementem kotłów kondensacyjnych jest wymiennik wtórny, zwany też kondensacyjnym. Spaliny są w nim schładzane przez wodę powracającą z instalacji c.o. poniżej temperatury punktu rosy. Woda odbiera ciepło ze spalin, a para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na wymienniku ciepła w postaci kondensatu. Dzięki temu procesowi spaliny opuszczające kocioł mają bardzo niską temperaturę - tylko 10-15°C wyższą niż temperatura wody powracającej z instalacji.

Schemat działania kotła kondensacyjnego - z dwoma wymiennikami.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Kondensat jest agresywny chemicznie, dlatego wymienniki ciepła kotłów kondensacyjnych wykonuje się z materiałów odpornych na korozję, na przykład ze stali kwasoodpornej lub krzemoaluminium.
Kotły kondensacyjne, podobnie jak tradycyjne, mogą być stojące lub wiszące. Nie różnią się od nich wyglądem, instaluje się je również podobnie. Jedyną zauważalną różnicą jest plastikowy przewód odprowadzający kondensat z kotła.


Kotły kondensacyjne, podobnie jak tradycyjne, mogą być stojące lub wiszące...
Autor: JUNKERS
...instaluje się je podobnie jak tradycyjne. Jedyną zauważalną różnicą jest plastikowy przewód odprowadzający kondensat z kotła do kanalizacji.
Autor: EWFE-POLONIA

Co zrobić z kondensatem?

Kondensat gromadzony jest najczęściej w specjalnym zbiorniczku (wbudowanym w kocioł), a stamtąd odprowadzany - do kanalizacji. Kondensat jest silnie korozyjny, dlatego w różnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące jego odprowadzenia. Na przykład w Wielkiej Brytanii można odprowadzić go bezpośrednio do kanalizacji, a w Niemczech, zależnie od mocy kotła, trzeba go neutralizować. W Polsce nie ma na razie odpowiednich przepisów.
W domach jednorodzinnych instaluje się najczęściej kotły o mocy nie przekraczającej 30 kW, więc ilość powstającego w nich kondensatu jest na tyle niewielka (około 20 litrów dziennie dla kotła 20 kW), że można go bez problemu odprowadzać do kanalizacji. Niektórzy producenci kotłów kondensacyjnych mają w swojej ofercie neutralizatory. Wypełnione są granulatem zawierającym związki wapnia lub magnezu. Instaluje się je na przewodzie odprowadzającym skropliny z kotła. Kondensat przepływając przez granulat neutralizuje się.

Bezpieczne spalanie

Kotły kondensacyjne to z reguły urządzenia z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym wypływem spalin. Spaliny odprowadzane z kotłów kondensacyjnych mają niską temperaturę, a dodatkowy wymiennik zwiększa opory przepływu spalin. Uniemożliwia to wytworzenie naturalnego ciągu kominowego, dlatego przepływ spalin musi być wymuszony. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w kotłach kondensacyjnych palników nadmuchowych. Kotły kondensacyjne mają więc wszystkie zalety kotłów z zamkniętą komorą spalania:
- nie potrzebują komina - spaliny odprowadzane są z nich bezpośrednio na zewnątrz domu przewodem powietrzno-spalinowym. Można je montować w domu bez komina albo tam, gdzie komin byłby za krótki do wytworzenia odpowiedniego ciągu kominowego, na przykład w domu parterowym lub na strychu (szerzej o kotłach z zamkniętą komorą spalania pisaliśmy w Muratorze 8/2001, ss. 113-115);
- są bezpieczniejsze, gdyż proces spalania jest całkowicie odizolowany od pomieszczenia.
Przewód powietrzno-spalinowy można wyprowadzić przez zewnętrzną ścianę budynku, ale zgodnie z polskim prawem tylko od urządzeń gazowych o mocy do 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych. Nie ma ograniczeń, gdy spaliny wyrzucane są ponad dach.

Uwaga! Można stosować tylko przewody spalinowe przystosowane do współpracy z kotłami kondensacyjnymi, gdyż kondensat jest silnie korozyjny.

Producenci kotłów kondensacyjnych najczęściej polecają własne lub odpowiednio dobrane systemy kominowe. Gdy wylot spalin jest poziomy, spadek przewodów powinien być ustawiony w kierunku do kotła. Kondensat, który powstanie w przewodzie, będzie wtedy spływał do kotła, a nie na zewnątrz budynku.

Co zyskujemy dzięki kotłom kondensacyjnym?

Stale ocieplający się klimat sprawia, że zimy są coraz cieplejsze i stosowanie kotłów kondensacyjnych w polskich realiach staje się coraz bardziej opłacalne. Sezon grzewczy trwa około 200 dni w roku. Temperatura minimalna, którą uwzględnia się przy obliczeniach strat ciepła i przy doborze kotła (na przykład -20°C), panuje zaledwie przez 5-10% tego okresu. Kotły kondensacyjne, pracujące w niskotemperaturowych systemach grzewczych zużywają, około 15% mniej paliwa niż nowoczesne kotły gazowe. W porównaniu ze starymi kotłami można zaoszczędzić nawet do 30% paliwa.
Stosowanie kotłów kondensacyjnych to nie tylko zyski bezpośrednie, czyli zaoszczędzone na eksploatacji pieniądze. Zyskuje także środowisko naturalne: wysoka sprawność kotłów kondensacyjnych ogranicza zużycie paliwa, a w ślad za tym zmniejsza emisję dwutlenku węgla oraz innych gazów powodujących efekt cieplarniany. Poziom zanieczyszczeń emitowanych przez kotły kondensacyjne jest często niższy od wymogów surowych norm europejskich dotyczących emisji tlenków azotu i węgla.

Nie ma róży bez kolców

Kotły kondensacyjne są znacznie oszczędniejsze od tradycyjnych. A ponieważ zużywają mniej paliwa, do atmosfery emitują także mniej szkodliwych produktów spalania. Za ten luksus trzeba jednak zapłacić, i to niemało. Nierzadko dwu-, a nawet trzykrotnie drożej niż za podobny kocioł niekondensacyjny. To, po ilu latach zwróci się koszt zakupu kotła kondensacyjnego, zależy między innymi od zapotrzebowania na ciepło domu, jego powierzchni, rodzaju instalacji grzewczej. Każdy musi więc indywidualnie przeanalizować czy opłaca mu się zakup takiego kotła.

Nie tylko do niskotemperaturowych
Panuje powszechne przekonanie, że kotły kondensacyjne mogą pracować tylko w instalacjach podłogowych lub grzejnikowych, niskotemperaturowych (50/30°C) - fachowcy zalecają wtedy zwiększanie powierzchni grzejników, a to podwyższa koszty wykonania instalacji.
Maksymalna temperatura, do jakiej woda może być podgrzana w kotle kondensacyjnym, wynosi około 82°C. Można zatem podłączyć do takiego kotła również instalację grzejnikową na wyższe parametry. Wprawdzie nie ma wtedy pełnej kondensacji, ale i tak sprawność kotła jest znacznie większa niż niekondensacyjnego.

Automatyka

Efektywną współpracę kotła z instalacją zapewniają układy automatycznej regulacji. Wszystkie kotły wyposażone są w najprostszy rodzaj regulatora, jakim jest termostat kotła. Można do nich dokupić termostat pokojowy lub regulator pogodowy. Regulatory te są takie same jak dla tradycyjnych kotłów.

Montaż

Kotły kondensacyjne można stosować zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach. Montaż kotła kondensacyjnego przeprowadza się w podobny sposób, jak każdego innego wiszącego lub stojącego kotła niekondensacyjnego. Trzeba zamontować dodatkowo przewód wraz z syfonem, którym kondensat będzie odprowadzany do kanalizacji, do kratki ściekowej lub do dowolnej studzienki chłonnej - zgodnie z zaleceniami producenta.


Kotły kondensacyjne produkowane są jako jedno- lub dwufunkcyjne.
Autor: VIESSMANN
Do kotła jednofunkcyjnego można dokupić zasobnik, w którym będzie przygotowywana ciepła woda użytkowa.
Autor: JUNKERS

Nie tylko na gaz

Technika kondensacyjna rozwinęła się głównie wśród urządzeń gazowych. Podczas spalania gazu można osiągnąć większy zysk energii niż ze spalania paliw ciekłych. Układ ma większą sprawność. Łatwiej można doprowadzić do wykroplenia pary wodnej ze spalin powstałych podczas spalania gazu. Temperatura punktu rosy spalin gazowych jest bowiem wyższa około 10°C niż podczas spalania oleju opałowego.
Ostatnio pojawiły się też kotły kondensacyjne na olej opałowy. To, co do tej pory było domeną urządzeń gazowych, dzięki postępowi technicznemu zaczyna być dostępne w kotłach na paliwa inne niż gaz.

Skąd się wzięły kotły kondensacyjne

Technologia kotłów kondensacyjnych nie jest nowa. Już na początku lat 50. pojawiły się w Europie ich pierwsze modele. Ale w tym czasie, w większości krajów europejskich do zasilania kotłów używano różnych rodzajów gazu miejskiego. Kondensat, który powstawał po wykropleniu pary wodnej ze spalin, był zbyt agresywny dla stali i żeliwa - typowych materiałów, z których wtedy budowano elementy kotłów - wymienniki ciepła. Z tego powodu kotły często ulegały awariom, więc zainteresowanie nimi było małe.
Pierwsze nowoczesne kotły kondensacyjne pojawiły się około roku 1970 wraz z zastosowaniem do budowy wymienników bardziej odpornej na korozję - stali nierdzewnej. W Niemczech, gdzie na zakup kotła kondensacyjnego można otrzymać korzystny kredyt, stanowią one około 30% ogólnej liczby sprzedawanych urządzeń.

Sprawność powyżej 100% - czy to możliwe?

Zanim "wymyślono" kotły kondensacyjne, obliczając sprawność kotła, odnoszono ją do wartości opałowej paliwa. Nie uwzględniano przy tym ciepła traconego z parą wodną, które stanowi około 10% całkowitego wytworzonego ciepła. Gdy pojawiły się kotły kondesacyjne, trzeba było dodać owe 10% do tej pory pomijane. Stąd wzięła się sprawnośc energetyczna (odnoszona do wartości opałowej paliwa) przekraczająca 100%. Rzeczywista sprawność (uwzględniająca wszystkie straty, w tym utratę ciepła wraz z parą wodną) urządzeń nigdy nie przekracza 100%.


Kocioł niekondensacyjny.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Kocioł kondensacyjny.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Sekret tkwi w spalinach

Jednym z podstawowych produktów spalania gazu jest woda. Nie występuje ona w spalinach w postaci ciekłej, lecz gazowej - jako para wodna. Aby woda z cieczy zamieniła się w gaz (parę wodną), musi być dostarczona energia. Procesowi odwrotnemu towarzyszy wydzielanie się energii cieplnej.

Dlaczego warto wybrać kocioł kondensacyjny?

Jest ekonomiczny:
- najpełniej wykorzystuje energię zawartą w paliwie,
- ma sprawność powyżej 100%,
- zużywa 15-30% mniej paliwa niż inne urządzenia grzewcze.
Jest przyjazny środowisku:
- emituje mniej dwutlenku węgla oraz innych gazów powodujących efekt cieplarniany.
Jest bezpieczny:
- ma zamkniętą komorę spalania - proces spalania jest całkowicie odcięty od pomieszczenia.

OFERTA FIRM:


ARISTON–MERLONI TERMOSANITARI Polska
Kocioł jednofunkcyjny wiszący ECOSMART 24 RFFI z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy. Kraj produkcji: Włochy. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 60 x 46 cm. Sprawność: 108%. Gwarancja: rok. Cena (z VAT): 6090 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący ECOSMART 24 MFFI z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 42 do 100%. Kraj produkcji: Włochy. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 60 x 46 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C - 13 l/min. Sprawność: 108%. Gwarancja: rok. Cena (z VAT): 6199 zł.
Autor: ARISTON-MERLONI TERMOSANITARI POLSKA
BRUGMAN Polska Sp. z o.o.
Kocioł jednofunkcyjny wiszący W10 ECO z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 10 do 100%. Kraj produkcji: Holandia. Moc: 10 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 129 x 119 x 45 cm Sprawność: 109%. Gwarancja: 5 lat - wymiennik ciepła, 2 lata - elektronika. Cena (z VAT): 5430 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący W 21 ECO Combi z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 30 do 100%. Kraj produkcji: Holandia. Moc: 21 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 94 x 50 x 35 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C - 6 l/min. Sprawność: 106%. Gwarancja: 10 lat - wymiennik ciepła, 2 lata - elektronika. Cena (z VAT): 7050 zł.
Autor: BRUGMANBUDERUS Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Kocioł jednofunkcyjny wiszący GB 112 W z zapłonem elektronicznym i regulacją mocy w zakresie od 30 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 68,5 x 56 x 43,1 cm Sprawność: 109%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 6150 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący GB 112 WT z zapłonem elektronicznym, płynną regulacją mocy w zakresie od 30 do 100% i wbudowanym zasobnikiem 25 l. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 125 x 56 x 43,1 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 60°C - 6 l/min. Sprawność: 109%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 7820 zł.
Autor: BUDERUS
JUBAM Sp. z o.o.
Kocioł jednofunkcyjny stojący JUBAM K-106 z zapłonem elektronicznym i dwustopniową regulacją mocy. Kraj produkcji: Polska. Moc: 18 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 83,5 x 57,5 x 103 cm. Sprawność: 106%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 5168 zł.
Kocioł dwufunkcyjny stojący JUBAM K-106 UNIT z zapłonem elektronicznym, dwustopniową regulacją mocy i zasobnikiem 140 l. Kraj produkcji: Polska. Moc: 18 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 83,5 x 57,5 x 103 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C - 6,5 l/min. Sprawność: 106%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 7308 zł.
Autor: JUBAMDE DIETRICH Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Kocioł jednofunkcyjny wiszący DOMOPLUS DPSM 2 z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 23 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 32,6 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 64 x 46 cm Sprawność: 109%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 10 813 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący DT 24 K z zapłonem elektronicznym, płynną regulacją mocy w zakresie od 28 do 100% i zasobnikiem 17 l. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 24,8 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 89 x 52 x 37 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C- 11 l/min. Sprawność: 109%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 10 211 zł.
Autor: DE DIETRICH
EWFE - POLONIA Sp. z o.o.
Kocioł jednofunkcyjny wiszący MICROMAT EC 15/28 H z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 20 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 14,3 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 45,8 x 33,5 cm Sprawność: 108,5%. Gwarancja: 2 lata - cały kocioł, 4 lata - wymiennik ciepła. Cena (z VAT): 7049 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący MICROMAT EC 15/28 S z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 20 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 14,3 kW (na potrzeby c.o.), 28 kW (na potrzeby c.w.u.). Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 45,8 x 33,5 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C - 11,4 l/min. Sprawność: 108,5%. Gwarancja: 2 lata - cały kocioł, 4 lata - wymiennik ciepła. Cena (z VAT): 8378 zł.
Autor: EWFE-POLONIAIMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
Kocioł jednofunkcyjny wiszący VICTRIX PLUS S z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 20 do 100%. Kraj produkcji: Włochy. Moc: 23,5 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 45 x 35 cm Sprawność: 106%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 6296 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący VICTRIX ZEUS z zapłonem elektronicznym, płynną regulacją mocy w zakresie od 20 do 100% i zasobnikiem 54 l. Kraj produkcji: Włochy. Moc: 23,5 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 60 x 45 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C – 14,7 l/min. Sprawność: 106%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 7479 zł.
Autor: IMMERGAS POLSKA
JUNKERS Bosch Thermotechnik
Kocioł jednofunkcyjny wiszący CERAPUR ZSBR 7/11-25A z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 30 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 25,3 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 51,2 x 36 cm Sprawność: 108%. Gwarancja: 2 lata przy zakupie w autoryzowanej sieci sprzedaży. Cena (z VAT): 7597 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący CERAPUR ZWBR 7/11-25A z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 30 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 25,3 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 51,2 x 36 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 60°C - 8 l/min. Sprawność: 108%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 8079 zł.
Autor: JUNKERS
SAUNIER DUVAL
Kocioł jednofunkcyjny wiszący ECOSY AS24E z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 27 do 100%. Kraj produkcji: Francja. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 80,2 x 41 x 37,8 cm. Sprawność: 107%. Gwarancja: 2 lata pod warunkiem dokonania przeglądu kotła po pierwszym roku eksploatacji. Cena (z VAT): 5670 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący ECOSY 24E z zapłonem elektronicznym, płynną regulacją mocy w zakresie od 27 do 100% i wbudowanym zasobnikiem 13 l. Kraj produkcji: Francja. Moc: 25,3 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 80,2 x 41 x 37,8 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C – 11,5 l/min. Sprawność: 107%. Gwarancja: 2 lata pod warunkiem dokonania przeglądu kotła po pierwszym roku eksploatacji. Cena (z VAT): 6392 zł.
Autor: SAUNIER DUVAL
TERMET
Kocioł dwufunkcyjny wiszący ECOTERM typ BMB-24 z zapłonem elektronicznym, płynną regulacją mocy w zakresie od 13 do 100%. Kraj produkcji: Polska. Moc: 25,5 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 88 x 45 x 38 cm Sprawność: 108%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 7269 zł.
Autor: TERMETULRICH GmbH
Kocioł jednofunkcyjny wiszący Kondensich® KO 21 z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 42 do 100%. Kraj produkcji: Japonia, Niemcy, Korea. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 69 x 49 x 22 cm Sprawność: 108%. Gwarancja: 2 lata - wymiennik ciepła, rok - pozostałe elementy. Cena (z VAT): 4435 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący Kondensich® KO 21 z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 42 do 100%. Kraj produkcji: Japonia, Niemcy, Korea. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 69 x 49 x 22 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C - 9,5 l/min. Sprawność: 108%. Gwarancja: 3 lata - wymiennik ciepła, rok - pozostałe elementy. Cena (z VAT): 4435 zł.
Autor: ULRICH
VAILLANT
Kocioł jednofunkcyjny wiszący VU 196 EC-H z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 50 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 20 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 80 x 48 x 38 cm. Sprawność:108%. Gwarancja: 25 miesięcy. Cena (z VAT): 7109 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący VUW 246 EC-H z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 50 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 20 kW (na potrzeby c.w.u. 23 kW). Wymiary (wys. x szer. x gł.): 80 x 48 x 38 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C 13,6 l/min. Sprawność:108%. Gwarancja: 25 miesięcy. Cena (z VAT): 8463 zł.
Autor: VAILLANT


VIESSMANN Sp. z o.o.
Kocioł jednofunkcyjny wiszący VITODENS 200 z zapłonem elektronicznym i płynną regulacją mocy w zakresie od 25 do 100%. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 24 kW. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 x 50 x 40,6 cm Sprawność: 108%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 9267 zł.
Kocioł dwufunkcyjny wiszący VITODENS 200 z zapłonem elektronicznym, płynną regulacją mocy w zakresie od 33 do 100% i zasobnikiem 120 l. Kraj produkcji: Niemcy. Moc: 24 kW. Wymiary: (wys. x szer. x gł.): 90 x 50 x 40,6 cm. Wydajność c.w.u.: o temperaturze 45°C – 10 l/min. Sprawność: 108%. Gwarancja: 2 lata. Cena (z VAT): 12 723 zł.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi