Jak wypełnić PIT/D. Rozliczamy podatek


Załącznik do zeznania rocznego PIT/D składają osoby, które korzystają z ulg mieszkaniowo-budowlanych: zlikwidowanych przed trzema laty ulgi na wynajem i przed dwoma dużej ulgi, istniejącej nadal, ale wygasającej ulgi remontowej oraz nowej ulgi odsetkowej, która jako jedyna pozostała na stałe.
Z ulg mieszkaniowo-budowlanych mogą korzystać podatnicy osiągający przychody ze stosunku pracy (wypełniający PIT-36) oraz prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych (PIT-37) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
Należy podkreślić, że PIT/D składają zarówno osoby, które wydatki te poniosły w 2003 r., jak i osoby, które wydatki te poniosły w latach poprzednich, ale nie znalazły wtedy ich pokrycia w dochodzie lub podatku.

Uwaga! Małżonkowie składają jeden załącznik PIT/D – bez względu na to, czy rozliczają się wspólnie, czy też osobno (przysługuje im bowiem jeden limit każdej ulgi mieszkaniowej). Nie dotyczy to tylko małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Część A

Tu należy podać nazwisko, imię, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania (wyżej, w pozycjach 1. i 2., wpisuje się NIP). Małżonkowie podają swoje dane niezależnie od tego, czy składają osobne zeznania, czy też rozliczają się wspólnie.

Część B

Ta część załącznika jest przeznaczona do wykazania tych wydatków mieszkaniowych, które odliczamy od dochodu.

Ulga odsetkowa (B.1.)

Z ulgi tej mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie korzystały ze zlikwidowanych (z początkiem 2002 r.) ulg, czyli nie odliczały od dochodu ani podatku wydatków poniesionych na zakup działki budowlanej, kupno oraz wykończenie nowego mieszkania, budowę i rozbudowę domu, przystosowanie lokalu do celów mieszkalnych, wniesieniu wkładu do spółdzielni oraz wpłaty do kasy mieszkaniowej. Zastrzeżenie to dotyczy obojga małżonków. Jeśli którekolwiek z nich korzystało już z odliczeń na starych zasadach, nie wolno im korzystać z nowej ulgi. Nowej ulgi nie wyklucza natomiast skorzystanie z ulgi remontowej.

Uwaga! Osoby, które korzystały ze zlikwidowanych ulg, ale je w całości zwróciły, bo zrezygnowały z planowych inwestycji, mają prawo korzystać z ulgi odsetkowej.

W ramach nowej ulgi można odpisywać od dochodu zapłacone odsetki od kredytu przeznaczonego na:
- budowę budynku mieszkalnego,
- wkład budowlany lub mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej na nowo budowany dom mieszkalny albo mieszkanie,
- kupno nowo wybudowanego domu lub mieszkania w takim domu od gminy lub dewelopera,
- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, jeśli w wyniku tych inwestycji powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach Prawa budowlanego.
Prawa do ulgi nie dają kredyty:
- udzielane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na budowę mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych mieszkań lokatorskich,
- udzielane przez kasy mieszkaniowe,
- udzielane na usuwanie skutków powodzi,
- objęte wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa,
- wykorzystane do nabycia gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją mieszkaniową uprawniającą do nowej ulgi.

Uwaga! Jeśli kredyt jest przeznaczony zarówno na budowę lub kupno domu, jak i nabycie gruntu, trzeba wyodrębnić obie kwoty w umowie, bo odliczać wolno odsetki tylko od tej pierwszej.

Żeby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić osiem warunków:
1. kredyt został zaciągnięty po 1 stycznia 2002 r.;
2. kredytu udzielił bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (nie może to być pożyczka z zakładu pracy);
3. z umowy o kredyt wynika, że dotyczy on jednej z wyżej wymienionych inwestycji;
4. kredytowany dom lub mieszkanie znajduje się w Polsce, na terenie przeznaczonym w planie miejscowym pod budownictwo mieszkaniowe, a w razie braku planu – na terenie określonym w decyzji o warunkach zabudowy;
5. odsetki od kredytu zostały faktycznie zapłacone (wysokość i termin zapłaty muszą być udokumentowane);
6. odsetki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (chyba że zwiększyły podstawę obliczenia podatku) ani odliczone od przychodów opodatkowanych ryczałtem;
7. zakończenie inwestycji jest potwierdzone:
– zakończenie budowy – pozwoleniem na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy (stosownie do wymogów prawa budowlanego),
– wniesienie wkładu do spółdzielni – umową o spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bądź umową o ustanowieniu odrębnej własności mieszkania albo umową o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego,
– kupno nowego domu lub mieszkania od gminy bądź dewelopera – umową notarialną o przeniesieniu własności;
8. budowa została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, ale nie przed 2002 r.

Uwaga! Od 2004 r. w stosunku do mieszkań lub domów kupowanych od dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej zniesiono – z mocą wsteczną – warunek, aby inwestycja była zakończona w ciągu trzech lat. Jednak osoby, które z powodu tego warunku nie mogły odliczyć odsetek zapłaconych w 2002 i 2003 r., odliczą je dopiero w zeznaniu za 2004 i 2005 r. (oprócz bieżących odsetek z tych lat).
Natomiast osoby samodzielnie prowadzące budowy warunek zakończenia budowy w ciągu trzech lat nadal obowiązuje.

W czasie trwania inwestycji podatnik nie może korzystać z odliczenia, mimo że płaci odsetki od kredytu. Jeśli więc kredyt został zaciągnięty w 2002 lub 2003 r., ale inwestycja jeszcze trwa, zapłacone odsetki będzie można odliczać od dochodu dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym ta inwestycja zostanie zakończona. Odsetki można odliczać tak długo, jak długo trwa spłata kredytu.
Odliczeniu podlegają tylko odsetki od tej części kredytu, która odpowiada górnemu limitowi wydatków objętych dużą ulgą budowlaną, jaki obowiązuje – zgodnie z zasadami jego waloryzacji – w roku zakończenia inwestycji. Jeśli więc podatnik zaciągnie kredyt mieszczący się w granicach limitu, odliczy całość odsetek, jeżeli zaś wyższy – odliczy tylko tę część odsetek, która odpowiada części kredytu równej limitowi ulgi. Limit wysokości kredytu dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

Uwaga! Do zeznania PIT/D, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej, trzeba dołączyć PIT-2K, czyli oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia z tego podatku.

Ulga na wynajem (B.2.)
Ulga z tytułu budowy na wynajem została zniesiona już od 1 stycznia 2001 r. Jednak przepisy przejściowe pozwoliły na odliczanie w kolejnych latach od dochodu wydatków poniesionych do końca 2000 r., które wówczas nie znalazły pokrycia w osiągniętym dochodzie. Ponadto podatnicy, którzy rozpoczęli inwestycję przed końcem 2000 r. i ją kontynuują, mogą korzystać z ulgi na dotychczasowych zasadach – ale tylko do końca 2003 r.
Jeśli budynek z mieszkaniami na wynajem budowany jest wspólnie przez kilku inwestorów, kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współwłaścicieli w ogólnej kwocie odliczeń ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności.

Duża ulga na inwestycję rozpoczętą przed 1997 r. (B.3.)

W pierwszych latach istnienia dużej ulgi budowlanej wydatki odliczało się od dochodu. Od 1997 r. zmienił się sposób rozliczania ulgi – na odliczanie części wydatków od podatku. Jednak niektórzy podatnicy mogą dalej pomniejszać dochód, jeśli ponoszą wydatki na kontynuację inwestycji rozpoczętej przed 1997 r. i dokonali już na nią odliczeń w 1996 r. lub wcześniej. Dotyczy to wyłącznie następujących inwestycji:
- budowy domu,
- nadbudowy lub rozbudowy domu na cele mieszkalne,
- przebudowy strychu, suszarni albo przystosowania innego pomieszczenia do celów mieszkalnych,
- wykończenia mieszkania w nowo wybudowanym budynku, do dnia jego zasiedlenia.
Osoby, które kontynuują jedną z wymienionych inwestycji, a rozpoczęły ją przed 1997 r., mają prawo do odliczania wydatków od dochodu do 31 grudnia 2004 r. – na zasadach obowiązujących przed 1997 r. (łączne odliczenie nie może przekroczyć limitu odliczenia od dochodu).

Ulga na spłatę kredytu lub pożyczki z zakładu pracy (B.4.)

Odliczenie to dotyczy spłaty kredytów i pożyczek, którymi sfinansowano w latach 1992-93 określone wydatki mieszkaniowe na podstawie art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 1993 r.

Ulgi, których nie odliczyłeś w ubiegłym roku, bo nie wystarczyło ci dochodu (B.6.)

Podatnikom, którzy nabyli w latach 1992-96 prawo do odliczania od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, a wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach 1992-2002, nadal przysługuje prawo do odliczenia. Oznacza to, że wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodzie podatnika podlegają odliczeniu aż do całkowitego ich wykorzystania.

Część C
Małżonkowie składający odrębne zeznania informują tu, jaką część przysługujących im odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych wykazanych w części B każde z nich odliczy w swoim zeznaniu podatkowym.
Jeżeli dochody małżonków mieszczą się w różnych przedziałach skali podatkowej, bardziej opłaca się złożyć wspólne zeznanie.

Część D

Tu wpisujemy odliczenia od podatku. Dotyczą one wyłącznie wydatków na inwestycje rozpoczęte w latach 1997-2001 i kontynuowane w 2003 r. bądź wydatków z tych lat, na których odliczenie nie wystarczyło dotąd podatku.

Ulga na kupno gruntu (D.1.)

Tu można wpisać wydatek poniesiony w 2003 r. na kupno działki budowlanej, ale tylko jeśli podpisanie umowy kupna tej działki i pierwsza wpłata części ceny (odliczona w zeznaniu za 2001 r.) miały miejsce przed 2002 r. Odliczamy 19% wydatków faktycznie poniesionych w danym roku podatkowym, pamiętając, że łączne odliczenie z tytułu kupna działki nie może przekroczyć 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m2 i ceny nabycia 1 m2 gruntu. Jeśli więc podatnik kupi grunt o powierzchni większej niż 350 m2, musi obliczyć, jaka część wydatków przypada na 350 m2, i dopiero od tej wartości ustalić 19% podlegające odliczeniu. Cena nabycia obejmuje cenę zapłaconą oraz koszty transakcji: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę notarialną i prowizję pośrednika.

Duża ulga budowlana na inwestycje rozpoczęte po 1996 r., ale przed 2002 r. (D.1.)
Osoby, które w latach 1997-2001 nabyły prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na inwestycję mieszkaniową i kontynuują ją po 2001 r., mogą odliczać od podatku wydatki na kontynuację tej inwestycji poniesione od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. Kontynuowanie odliczeń odbywa się na dotychczasowych zasadach: nie odliczamy pełnej kwoty faktycznie poniesionych wydatków, lecz jedynie ich 19%, ale łączne pomniejszenie podatku nie może przekroczyć limitu.
Kontynuowaną inwestycją może być:
- budowa budynku mieszkalnego,
- wnoszenie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej oraz wydatki na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez spółdzielnię na rzecz jej członka,
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
- przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia do celów mieszkalnych oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.
Z ulgi tej można więc korzystać jedynie do końca 2004 r.

Ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej (D.1.)

Z ulgi mogą korzystać osoby, które zawarły umowę z kasą i wpłaciły przynajmniej pierwszą ratę przed 2002 r.
Mogą one odliczać od podatku 30% dalszych oszczędności wpłacanych do kasy po 1 stycznia 2002 r. aż do upływu terminu systematycznego oszczędzania określonego w umowie z kasą przed 1 stycznia 2002 r.
Korzystanie z ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej nie skutkuje nabyciem prawa do późniejszego korzystania z ulgi z tytułu poniesienia wydatków na inne cele mieszkaniowe (na przykład budowę domu). Jeśli jednak podatnik nabył przed 2002 r. prawo do dużej ulgi budowlanej lub do ulgi na zakup gruntu i po upływie umowy zawartej z kasą wydał zgromadzone w niej oszczędności na kontynuację objętej ulgą inwestycji, musi pomniejszyć kwotę przysługujących odliczeń z tytułu wydatków poniesionych w 2003 r. na cele mieszkaniowe o kwotę wykorzystanej ulgi za oszczędzanie w kasie mieszkaniowej (w całym okresie oszczędzania). Pomniejszenie to ma miejsce tylko wtedy, gdy wydatki mieszkaniowe uprawniające do ulg mieszkaniowych finansowane są z oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej. Pomniejszenie nie będzie więc dotyczyć sytuacji, w których środki przeznaczone na realizację wybranych celów mieszkaniowych będą pochodzić z innych źródeł niż oszczędności wycofane z kasy.
Osoby, które nadal oszczędzają w kasie i kontynuują objętą ulgą budowę, korzystają z obydwu tytułów do ulgi podatkowej, ale łączne odliczenie nie może przekroczyć limitu dużej ulgi.

Pomniejszenie ulgi (D.2. i D.3.)

Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik musi dokonać pomniejszenia przysługującego odliczenia. Dzieje się tak, jeśli wydatek objęty ulgą został pokryty przychodem osiągniętym w 2003 r. i zwolnionym od podatku. Chodzi tu o przychód ze sprzedaży nieruchomości (pomniejszenie wynosi 10% wydatków pokrytych takim przychodem) oraz ekwiwalent pieniężny wypłacany żołnierzom zawodowym w zamian za rezygnację z kwatery (20%).

Ulga remontowa (D.5.)
Niestety, ulga ta również została zlikwidowana, ale w latach 2003-05 ma jeszcze funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Korzystać z niej może każdy, kto remontował mieszkanie albo dom zajmowane na podstawie tytułu prawnego. Nie ma tu znaczenia, czy wykorzystał całkowicie, częściowo, czy też wcale nie wykorzystał limitu na lata 2000-02.
Od podatku można odliczyć 19% wydatków poniesionych na remont i modernizacje mieszkania lub domu, ale na dom przysługuje wyższy limit odliczenia. Jeżeli podatnik w trzyletnim okresie remontował i dom, i mieszkanie, przysługuje mu jeden, wyższy limit (listę wydatków objętych ulgą znajdziesz w artykule Jeśli remont, to teraz! Odliczenia od podatku, Murator 12/2003, s. 138).
Ulga na remont ma też dolny limit – odliczenie nie przysługuje, jeżeli suma wydatków nie przekroczy 567 zł. Podatnicy mogą jednak kumulować minimalne wydatki w kolejnych trzech latach i skorzystać z odliczenia w roku, w którym wydatki przekroczą dolny limit. Ale odliczyć można tylko 19% wydatków poniesionych w roku, w którym uzyskano możliwość skorzystania z ulgi.

Uwaga! Bez względu na to, czy poniosło się wydatki na remont w 2003 r., czy nie – można będzie z niej korzystać w 2004 i 2005 r.

Ulgi, których nie odliczyłeś w ubiegłym roku, bo nie wystarczyło ci podatku (D.6.)

Podatnicy, którzy w latach 1997-2002 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (objęte dużą ulgą budowlaną, kupno działki oraz oszczędzanie w kasie mieszkaniowej), a odliczenia te nie znalazły pokrycia w ich podatku obliczonym za te lata ani w podatku za 2002 r., mają prawo do dalszego dokonywania tych odliczeń. Chodzi tu o sytuacje, w których kwota należnego za dany rok podatku jest niższa od przysługującej podatnikowi ulgi. Wtedy kwota ulgi przekraczająca należny podatek podlega odliczeniu od podatku w następnych latach. Podatnik ma prawo ją odliczać aż do całkowitego jej wyczerpania.

Część E
Tę rubrykę wypełniają małżonkowie składający odrębne zeznania podatkowe – oświadczają w niej, w jakich proporcjach uwzględnią przysługujące im odliczenia wykazane w części D w swoich zeznaniach.

Jak udokumentować dokonane odliczenia
- W wypadku kontynuacji inwestycji budowlanej, z tytułu której nabyliśmy prawo do dużej ulgi, ponoszone wydatki powinny nadal być dokumentowane fakturami wystawionymi przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (lub dowodem odprawy celnej).
- Przy wnoszeniu wkładu do spółdzielni konieczne będą dowody wpłat oraz zaświadczenia wystawione przez spółdzielnię.
- Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej potwierdza się dowodami wpłat oraz informacją wystawioną przez kasę.
- Dla odliczenia wydatków remontowych konieczne są faktury VAT (bądź dowody odprawy celnej). Natomiast wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej dokumentuje się dowodem wpłaty.
- Jeżeli zaś chodzi o ulgę odsetkową, to prawo do ulgi potwierdzać będą informacje wystawione przez bank. Ustawodawca nie stawia natomiast warunku dokumentowania inwestycji mieszkaniowych (na które został zaciągnięty kredyt) wyłącznie fakturami VAT, wspominając tylko, iż do zeznania rocznego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik powinien dołączyć oświadczenie (na formularzu PIT-2K) o wysokości wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników VAT niekorzystających ze zwolnienia.

Uwaga! Wymienionych dokumentów nie należy dołączać do zeznania podatkowego, ale trzeba je przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym złożyliśmy zeznanie z odpowiednim odliczeniem.

Jak obliczyć przysługujący limit
Przy dokonywaniu odliczeń w latach 2002-04 trzeba uwzględnić kwoty odliczone w latach poprzednich, od 1992 r., czyli od dnia, w którym weszła w życie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Podatnik kontynuujący inwestycję rozpoczętą przed 1997 r. i korzystający z tego tytułu z odliczenia od dochodu może odliczać wydatki do wysokości corocznie ustalanego limitu.
- Inaczej jest w wypadku, gdy podatnik korzystał już z ulgi przed 1997 r. (odliczanej od dochodu), ale teraz kontynuuje inwestycję objętą ulgą odliczaną od podatku. W takiej sytuacji limit odliczeń od podatku należy pomniejszyć o 19% wydatków odliczonych w latach 1992-96 od dochodu.
- Niestety, limit odliczeń z tytułu dużej ulgi mieszkaniowej nie jest już tak jak dawniej corocznie podwyższany (z powodu inflacji).
Dawało to podatnikom możliwość dokonywania następnych odliczeń wydatków ponoszonych w kolejnych latach. Nawet w sytuacji gdy podatnik wykorzystał w danym roku cały limit odliczenia, mógł odliczyć od podatku poniesione w następnych latach wydatki – do wysokości różnicy pomiędzy limitem obowiązującym w danym roku a sumą odliczeń z lat poprzednich.
Ponieważ limity ulg mieszkaniowych (z wyjątkiem ulgi na remont) w 2003 r. są takie same jak rok wcześniej, ten, kto w 2002 r. wykorzystał cały limit, w 2003 r. już nic nie odliczy, bez względu na wysokość poniesionych wydatków.
- Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli poniesione wydatki przekroczą górny limit ulgi, to kwoty przekraczającej limit nie można odliczyć w latach następnych.

Jak rozliczają się małżonkowie

- Jeśli małżonkowie (jedno z nich lub oboje) korzystali z ulg mieszkaniowych przed ślubem, to przysługujący im limit odliczeń muszą pomniejszyć o przedślubne odliczenia.
- Jeżeli małżonkowie się rozwiedli lub przeprowadzili separację, to przysługujacy każdemu z nich od tej pory odrębny limit pomniejsza się o odliczenia dokonane w czasie trwania małżeństwa i ewentualnie przed ślubem. Zasada jest taka: każdy z byłych małżonków zmniejsza swój limit o połowę wspólnych odliczeń (jeśli rozliczali się wspólnie) lub o kwoty odliczone w jego zeznaniach (jeżeli rozliczali się osobno).

ULGA ODSETKOWA
Ile odsetek do odliczenia?

Zaciągnąłem w 2002 r. 220 000 zł kredytu na kupno nowego domu. Inwestycję zakończono pod koniec 2003 r. Czy całość zapłaconych dotąd odsetek mogę odliczyć od dochodu?

Odliczyć można odsetki tylko od tej części kredytu, która odpowiada górnemu limitowi wydatków objętych dużą ulgą budowlaną, jaki obowiązuje w roku zakończenia inwestycji.
W 2003 r. limit ulgi wynosi 189 000 zł. Jeśli zatem podatnik zaciągnął kredyt w wysokości 220 000 zł i nabył prawo do ulgi w 2003 r., to może odliczyć od dochodu 85,9% odsetek (189 000 zł: 220 000 zł x 100%) spłaconych w 2002 i 2003 r.

Jak ustalić datę wzięcia kredytu?

Podpisałem umowę kredytową w grudniu 2001 r., ale kwotę kredytu wypłacono mi dopiero w styczniu 2002 r. Czy w związku z tym będę mógł korzystać z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu, gdy zakończę budowę domu?

Jednym z warunków korzystania z ulgi odsetkowej jest, by kredyt został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. Przepisy nie precyzują jednak, co należy rozumieć pod pojęciem „udzielenie kredytu”. Nie wiadomo więc, czy kredyt udzielony po 1 stycznia to umowa kredytowa, która została podpisana po tej dacie, czy też chodzi o wypłatę środków będących przedmiotem umowy. Jeżeli przepisy nie określają jakiegoś pojęcia, możemy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Zwrot „udzielać” oznacza „dawać, przekazywać coś, dostarczać, użyczać” (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, s. 1171). Moim zdaniem przez moment udzielenia kredytu należy rozumieć więc moment postawienia kwoty kredytu do dyspozycji podatnika. Niewykluczone jednak, że organy skarbowe będą inaczej interpretowały ten przepis.

Czy ulga odsetkowa na każdy kredyt?
Kupuję dom w stanie surowym zamkniętym od osoby fizycznej. Biorę kredyt, którym częściowo pokryję koszt zakupu, a częściowo przeznaczę na dokończenie budowy. Czy będę mógł odliczać od dochodu odsetki?

Kupno domu od osoby fizycznej nie mieści się w katalogu celów preferowanych ulgą podatkową. Odliczeniu będą natomiast podlegać odsetki od kredytu przeznaczonego na kontynuację budowy domu mieszkalnego (budowa domu została wymieniona wśród inwestycji).
Jeśli podatnik środkami z jednego kredytu finansuje zarówno cele premiowane ulgą (na przykład dokończenie budowy), jak i inne inwestycje (na przykład kupno budowy od osoby fizycznej), to będzie mógł odliczać od podatku tylko odsetki od części kredytu przeznaczonej na cel wymieniony w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego warto w umowie kredytowej z bankiem zawrzeć informację, jaka część kredytu jest przeznaczona na jaki cel (korzystniej będzie środki własne i mniejszą część kredytu przeznaczyć na kupno budowy, a większą część kredytu na jej dokończenie).

Kiedy pierwsze odliczenie?

Kiedy mogę zacząć odliczać od dochodu odsetki płacone od kredytu wziętego w 2002 r. na budowę domu? Czy odliczenie przechodzi na rok następny, jeśli zabraknie mi dochodu do odliczenia?

Odliczać odsetki od dochodu można dopiero po zakończeniu budowy domu (potwierdzonym przez urząd, który wydał pozwolenie na budowę). Jeśli podatnik zakończył budowę na przykład w 2003 r., w zeznaniu podatkowym za ten właśnie rok może po raz pierwszy odliczyć odsetki od kredytu: te zapłacone w 2002 i 2003 r. Jeżeli zakończy budowę rok później – dopiero w zeznaniu za 2004 r. odliczy odsetki zapłacone w latach 2002-04. Gdyby w pierwszym roku odliczania odsetek zabrakło dochodu, można będzie przenieść nieodliczoną nadwyżkę na rok następny. Ale można tak zrobić tylko raz, w każdym następnym roku spłaty kredytu odliczać można odsetki zapłacone wyłącznie w danym roku podatkowym.

Czy trzeba pomniejszyć nową ulgę?
W 2002 r. sprzedałem mieszkanie i złożyłem w urzędzie skarbowym oświadczenie, że pieniądze wydam w ciągu dwóch lat na budowę własnego domu jednorodzinnego, aby uzyskać zwolnienie z 10-procentowego podatku od sprzedaży. W 2003 r. rozpocząłem budowę i zaciągnąłem kredyt budowlany (pieniędzy ze sprzedaży mieszkania jest za mało). Zamierzam korzystać z ulgi odsetkowej. Czy ulgę tę będę musiał pomniejszyć o uzyskane zwolnienie z podatku od sprzedaży mieszkania – tak jak to było ze starą ulgą budowlaną?

Faktycznie, przepis art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r. nakazywał pomniejszyć kwotę przysługującej ulgi z tytułu m.in. budowy domu o 10% wydatków poniesionych na ten cel i pokrytych przychodami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i b) tejże ustawy. Przepis ten dotyczy nadal osób, które przed końcem 2001 r. nabyły prawo do zlikwidowanej ulgi i kontynuują odliczanie od podatku na starych zasadach.
Od 1 stycznia 2002 r. wymienionej regulacji nie ma już w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma więc ona zastosowania w sytuacji korzystania z ulgi odsetkowej. Byłoby to zresztą nielogiczne, zważywszy, że nową ulgą premiowane jest przeznaczenie na określone cele mieszkaniowe pieniędzy uzyskanych z kredytu bankowego, a nie ze sprzedaży nieruchomości. Należy jednak pamiętać o tym, że podatnik musi w ciągu dwóch lat faktycznie wydać kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania na zadeklarowany cel – jeśli pod tym warunkiem uzyskał zwolnienie z podatku od zbycia nieruchomości.

Czy jest ulga na dokończenie budowy?

Zamierzam kupić dom w stanie surowym (jego budowa rozpoczęła się w 2001 r.). Na dokończenie budowy zaciągnę kredyt hipoteczny w wysokości 150 000 zł. Czy będę mieć prawo do odpisywania od dochodu odsetek od tego kredytu?

Tak. Zgodnie z art. 26b dodanym (od 1 stycznia 2002 r.) do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej m.in. z budową domu. Ustawa nie nakazuje, aby inwestycja była od początku prowadzona przez tego samego podatnika. Równie dobrze może to być kontynuacja budowy nabytej od poprzedniego inwestora. Prawo do nowej ulgi będzie zatem przysługiwać nabywcy rozpoczętej budowy – ale tylko wtedy, gdy spełni on pozostałe ustawowe warunki. Przede wszystkim istotne jest to, że inwestycja musi być zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Wydaje się, że w przedstawionej sytuacji termin trzech lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym na podatnika przepisano pozwolenie na budowę (wydane na poprzedniego inwestora).

Nie zawsze trzy lata?
W kwietniu 2003 r. nabyłem dom od dewelopera, opłacając go częściowo z uzyskanego kredytu. Sądziłem, że spełniam warunki uprawniające do odliczenia odsetek od kredytu. W urzędzie skarbowym poinformowano mnie jednak, że ulga mi nie przysługuje, ponieważ inwestycja trwała dłużej niż trzy lata. Nie miałem żadnego wpływu na cykl inwestycyjny, a umowę wstępną z deweloperem podpisałem dopiero na początku 2003 r. Czy będę mógł skorzystać z ulgi odsetkowej?

Warunek zakończenia inwestycji mieszkaniowej przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, odnosi się w tej chwili tylko do podatników samodzielnie prowadzących inwestycje. Osoby kupujące mieszkania lub domy od deweloperów albo inwestujące w spółdzielni mieszkaniowej zostały zwolnione z tego warunku w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 12 listopada 2003 r.
Jednak osoby, które wyłącznie z tego powodu nie mogły skorzystać z ulgi odsetkowej w 2002 i 2003 r., będą mogły odliczyć odsetki – również te zapłacone w 2002 i 2003 r. – dopiero w zeznaniu za 2004 i 2005 r.

Czy syn będzie miał prawo do ulgi?
Przez cztery lata korzystałem z ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2003 r. przekazałem prawo do rachunku synowi, który zamierza przeznaczyć pieniądze z kasy na budowę domu w 2004 r. Ponadto planuje zaciągnięcie kredytu bankowego (nie jest to kredyt z kasy mieszkaniowej). Czy może skorzystać z odliczenia odsetek od kredytu?

Nie ma przeszkód, aby w tej sytuacji syn skorzystał z ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu. Nie odliczał bowiem kwot wpłaconych do kasy mieszkaniowej (prawo do rachunku nabył dopiero w 2003 r.). Nie ma tutaj znaczenia, że z ulgi skorzystał jego ojciec.

ULGA NA WYNAJEM

Jak długo odpisywać?
Od 2000 r. odliczam wydatki na budowę mieszkań na wynajem. Na te poniesione w latach 2001, 2002 i 2003 korzystam z ulgi na zasadzie praw nabytych do końca 2003 r. Czy w przypadku braku dochodu można korzystać nadal z odliczenia (aż do wyczerpania kwoty wydatków podlegających odliczeniu)?

Ulga z tytułu budowy na wynajem została wykreślona z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych już od 1 stycznia 2001 r. Przepisy przejściowe zapewniają jednak możliwość odliczania wydatków poniesionych do końca 2000 r., które nie miały pokrycia w osiągniętym dochodzie, w następnych latach podatkowych. Ponadto podatnicy, którzy rozpoczęli inwestycję do końca 2000 r., mogą korzystać z ulgi na dotychczasowych zasadach, ale tylko z tytułu wydatków ponoszonych do końca 2003 r.
Jeżeli natomiast wydatki poniesione w latach 2001-03 nie znalazły pokrycia w osiągniętym dochodzie, mogą zostać odliczone od dochodu również w latach następnych. Przepisy przejściowe dają bowiem prawo do odliczenia poniesionych wydatków na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 4 w brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r.).

Co będzie, jeśli nie skończyłem inwestycji w 2003 r.?

Korzystam z odliczenia z tytułu kontynuacji budowy na wynajem. Ulga ta jednak „wygasła” z końcem 2003 r. Czy to prawda, że w przypadku niezrealizowania inwestycji z tytułu budowy na wynajem do końca 2003 r. należy zwrócić odliczone uprzednio kwoty?

Do podatników korzystających z ulgi na wynajem na zasadzie praw nabytych (do końca 2003 r.) nadal odnosi się katalog przesłanek utraty prawa do ulgi. Przypomnijmy, iż podatnik, który dokonał odliczenia wydatków od podstawy opodatkowania z tytułu ulgi na wynajem, traci prawo do odliczenia, gdy przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku (lokalu), zaistnieje choćby jedna z poniższych okoliczności:
- zbycie budynku, lokalu mieszkalnego lub udziału we współwłasności (chodzi tutaj o każdą z form przeniesienia własności, na przykład sprzedaż, darowiznę, zamianę),
- wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego osobom, które w stosunku do podatnika lub choćby jednego ze współwłaścicieli zaliczają się do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn,
- zmiana przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy,
- przeznaczenie budynku lub lokalu na potrzeby właściciela lub współwłaściciela.
Jak widać, niezrealizowanie inwestycji w określonym terminie nie jest przesłanką utraty prawa do ulgi. Tak więc nieukończenie budowy budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem do końca 2003 r. nie powoduje, iż trzeba zwrócić uprzednio odliczone kwoty.

DUŻA ULGA BUDOWLANA
Czy stracę ulgę, jeśli oddam dom?

W 2001 r. rozpocząłem budowę domu, nabywając prawo do ulgi. W 2004 r. zamierzam przekazać niezakończoną inwestycję w formie darowizny córce. Czy spowoduje to utratę prawa do ulgi?

Podatnicy, którzy nabyli prawo do tzw. dużej ulgi budowlanej do końca 2001 r., mogą nadal korzystać z odliczeń. Obowiązują ich także regulacje dotyczące utraty prawa do ulgi. Jednak mimo że w przedstawionej sytuacji nie doszło faktycznie do realizacji inwestycji mieszkaniowej, nie ma obowiązku zwrotu odliczonych kwot. Żaden bowiem przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymieniał darowizny nieruchomości wśród sytuacji powodujących utratę prawa do ulgi.

Czy pozwolenie na budowę było konieczne?

Urząd skarbowy w trakcie kontroli zeznania podatkowego zakwestionował odliczenia z tytułu dużej ulgi budowlanej. Sytuacja wygląda następująco: w 2001 r. zakupiłem materiały budowlane i wykazałem w zeznaniu rocznym odliczenie na budowę. W 2002 r. otrzymałem pozwolenie na budowę. W 2003 r. poniosłem kolejne wydatki. W urzędzie stwierdzono, iż nie nabyłem prawa do ulgi z tytułu poniesienia wydatków jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia. Czy jest tak rzeczywiście?

Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniał prawa do ulgi z tytułu budowy domu od uzyskania pozwolenia na budowę. Tak też stwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 27 grudnia 1994 r. (nr PO2/2-8100-02109/94), w którym czytamy: „Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę (...) nie jest przesłanką do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym”. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny kilkakrotnie zajął niekorzystne dla podatników stanowisko. Przykładowo w wyroku z 28 października 1998 r. (sygn. akt SA/Sz 2131/97) NSA stwierdził, iż: „... prawo do odliczenia wydatków jest związane z rozpoczętym procesem budowy, którego początek wyznacza pozwolenie na budowę (...). Decyzja lokalizacyjna nie przesądza o budowie, również inne czynności, w tym gromadzenie materiałów, nie stanowią o budowie”.
Trudno wobec tego przesądzić, jakie będzie rozstrzygnięcie sporu z organami podatkowymi. Moim zdaniem można uznać, iż podatnikowi przysługuje odliczenie wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Niewątpliwym potwierdzeniem zasadności odliczenia jest późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę i faktyczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Czy mam prawo do starej ulgi na nową budowę?

W 2001 r. rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego i nabyłem prawo do dużej ulgi budowlanej. W 2001 i 2002 r. wydałem na budowę łącznie 120 000 zł i odliczyłem od podatku 22 800 zł. W 2003 r. sprzedałem niedokończoną budowę, a uzyskane pieniądze zamierzam przeznaczyć w ciągu dwóch lat na budowę innego, mniejszego domu. Czy muszę zwrócić wykorzystaną ulgę? Czy wydatki na budowę nowego domu poniesione w 2004 r. będę mógł odliczać w ramach starej ulgi?

Zgodnie z art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r., ale dotyczącym nadal osób korzystających z praw nabytych) podatnik jest zobowiązany zwrócić ulgę m.in. w wypadku zmiany w całości przeznaczenia lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy czy też w sytuacji zwrotu odliczonych wydatków. Przepisy nie wymieniają natomiast jako przesłanki zwrotu ulgi sprzedaży niedokończonej budowy domu, z tytułu której korzystano wcześniej z odliczenia. Należy zatem uznać, że w przedstawionej sytuacji nie trzeba zwracać ulgi budowlanej. Podatnik musiałby jednak zwrócić ulgę, gdyby dom budowany był przez dewelopera na gruncie stanowiącym jego własność, a podatnik korzystałby z ulgi, wpłacając zaliczki na poczet nabycia nieruchomości.
Jeżeli natomiast podatnik skorzystał z ulgi na zakup gruntu, to w razie jego zbycia musi zwrócić kwoty, które odliczył z tego tytułu od podatku (art. 45 ust. 3a pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r.).
Przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży niedokończonego domu na budowę innego nie da prawa do ulgi, ponieważ są nią objęte wyłącznie inwestycje rozpoczęte przed 2002 r.

Czy przyłącze jest objęte ulgą?

Czy w ramach starej ulgi budowlanej można odliczać od podatku 19% opłaty za przyłączenie prądu do budowanego domu? Zakład energetyczny wystawił rachunek i twierdzi, że nie wystawia się faktur na opłatę za przyłączenie, bo nie jest to objęte VAT-em. Obawiam się, że urząd skarbowy nie uzna takiego rachunku.

Rachunki za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych wystawione przez podatników podatku od towarów i usług traktuje się jak faktury, o których mowa w art. 27a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mogą zatem być podstawą do odliczeń podatkowych jako wydatki na cele mieszkaniowe.
Niejasność bierze się stąd, że chociaż zakłady energetyczne są podatnikami tego podatku, to pobieranie opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych nie jest czynnością dotyczącą sprzedaży towaru lub usługi, a w związku z tym nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Zgodnie jednak z § 45 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 22 marca 2002 r. rachunki dotyczące opłat za przyłączenie uznaje się za faktury.

Kiedy dochodzi do zmiany inwestycji?

W 2001 r. wpłaciłem pieniądze deweloperowi na poczet zakupu nowego mieszkania. W związku z pewnymi kłopotami dewelopera została zmieniona lokalizacja mieszkania. Czy kontynuując wpłaty, mogę nadal korzystać z ulgi podatkowej?

Podatnicy, którzy jeszcze w 2001 r. nabyli prawo do ulgi, mogą odliczać wydatki poniesione na kontynuację danej inwestycji (ale tylko do 31 grudnia 2004 r.).
Pojęcie kontynuacji danej inwestycji określiło Ministerstwo Finansów w piśmie z 21 listopada 2002 r. (nr PB 5/KD-033-346-2638/02): „Przez użyte w powyższym przepisie sformułowanie »kontynuacja danej inwestycji« należy rozumieć ponoszenie dalszych wydatków po 31 grudnia 2001 r. na na przykład wkład budowlany, budowę czy zakup lokalu (budynku) mieszkalnego. W konsekwencji dokonanie przez podatnika po 31 grudnia 2001 r. zmiany dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej skutkuje utratą prawa do kontynuacji odliczeń od podatku, bowiem wiąże się z uprzednim wycofaniem środków. Jednakże takich następstw nie wywiera zmiana lokalizacji lokalu (budynku) mieszkalnego, jeżeli zakup czy wpłaty na wkład budowlany (mieszkaniowy) dokonywane są w ramach tej samej inwestycji realizowanej przez tę spółdzielnię mieszkaniową lub tego dewelopera”.
Z powyższego wynika, iż w opisanej sytuacji można nadal korzystać z odliczenia.

Czy tracę ulgę, jeśli faktury są nieważne?

W latach 1999-2000 wpłacałem pieniądze deweloperowi na poczet kupna domu. Wystawiał on rachunki uproszczone i na ich podstawie korzystałem z ulgi budowlanej. W trakcie kontroli skarbowej przeprowadzonej u dewelopera okazało się, że wystawiał rachunki bez uprawnienia, bo zgłoszenie identyfikacyjne oraz rejestracyjne złożył dopiero w marcu 2000 r. Urząd skarbowy twierdzi, że z tego powodu nie miałem prawa do korzystania z odliczenia. Czy muszę oddać odliczoną ulgę?

Dopóki deweloper nie złożył zgłoszenia identyfikacyjnego i rejestracyjnego, nie był podatnikiem VAT uprawnionym do wystawiania faktur. Wystawione przez niego dokumenty nie mogły więc stanowić podstawy do odliczenia. Niestety, to na podatniku dokonującym wydatku i odliczenia ciąży obowiązek upewnienia się, czy otrzymana faktura jest dokumentem wystawionym przez uprawniony podmiot (wyrok NSA z 7 marca 1997 r., sygn. akt III SA 762/96, lub wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 1998 r., sygn. U 9/97).
Osoba, która pomniejszyła podatek na podstawie nieważnej faktury, musi złożyć korektę zeznań podatkowych oraz uiścić zaległość podatkową wraz odsetkami za zwłokę. Ze względu na kontekst omawianej sytuacji (brak winy osoby korzystającej z ulgi i wprowadzenie w błąd przez dewelopera) warto złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami (lub jej części). Należy jednak pamiętać o tym, że główną przesłanką pozytywnej decyzji urzędu skarbowego jest tutaj ważny interes podatnika oceniany uznaniowo.

Do kiedy mogę odliczać?

Buduję dom od 1999 r. Z powodu niewielkich dochodów budowa potrwa jeszcze kilka lat. Jak długo można korzystać ze starej ulgi na budowę domu?

Osoby, które kontynuują budowę domu rozpoczętą przed 2002 r., mają prawo korzystać z ulgi budowlanej tylko do końca 2004 r. Oznacza to, że jeśli w dalszym ciągu ponoszą wydatki na budowę, mogą odliczać je w ramach przysługujących im limitów od dochodu (gdy budowę rozpoczęły przed 1997 r.) lub podatku (budowa rozpoczęta po 1997 r.). Wydatków na budowę poniesionych po 31 grudnia 2004 r. nie można już będzie odliczać. Jedynie w sytuacji, gdy przysługująca podatnikowi ulga nie znalazła pokrycia w dochodzie lub podatku, można będzie odliczać ją i po 2004 r. aż do całkowitego wykorzystania – oczywiście dotyczy to tylko wydatków poniesionych przed tą datą.

Czy współwłaściciele mają oddzielne ulgi?

W październiku 2001 r. dokonałem darowizny 1/5 udziału w gruncie i budowie domu na rzecz córki. Jak mamy rozliczać ulgę budowlaną: czy nadal dysponuję pełnym limitem ulgi? Jaką część wydatków (czy 1/5) może odpisywać moja córka?

W tej sytuacji zarówno ojciec, jak i córka dysponują pełnymi limitami ulgi budowlanej, w ramach których mogą odliczać od podatku ponoszone przez siebie wydatki (udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na swoje nazwisko). W praktyce zdarzają się jednak problemy przy rozliczaniu wspólnej inwestycji, szczególnie w sytuacji, gdy proporcja wydatków jednego ze współwłaścicieli do całości kosztów przekracza wielkość jego udziałów. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określono, czy w takiej sytuacji podatnikowi inwestującemu w większej części przysługuje pełne odliczenie, czy też ograniczone wysokością jego udziałów. W takich wypadkach urzędy skarbowe dokonują niekorzystnej dla podatników interpretacji, powołując się na art. 207 kodeksu cywilnego („pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”). Na podstawie tej regulacji można dojść do wniosku, że wydatki na budowę domu na wspólnej działce należy podzielić stosownie do posiadanego udziału.
Przeciwko takiej interpretacji przemawiają jednak wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane w podobnych sprawach, na przykład wyrok z 28 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 131/00), w którym NSA przyjął, że koszty budowy domu na wspólnym gruncie może odliczyć każdy ze współwłaścicieli, który je poniósł, bez względu na wielkość jego udziału w zabudowanym gruncie. Zdaniem NSA art. 207 kc nie ma tu zastosowania.

Czy przysługuje ulga na dom na działce letniskowej?

Kończymy budowę domu położonego na działce przeznaczonej na budownictwo letniskowe. Budynek jest przystosowany do całorocznego zamieszkiwania. Pracownicy urzędu skarbowego kontrolujący nasze zeznanie za 2001 r. stwierdzili jednak, iż z tytułu budowy nie przysługuje nam ulga. Proszę o komentarz w tej sprawie.

Podstawowym kryterium skorzystania z ulgi podatkowej jest poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe. O zasadności skorzystania z ulgi decydować więc będą okoliczności konkretnej sprawy, a w szczególności wykorzystywanie budynku na własne potrzeby mieszkaniowe. Żaden przepis nie ogranicza prawa do skorzystania z ulgi tylko w stosunku do budynków położonych na terenach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe. Na takim stanowisku stanął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 czerwca 2003 r. (sygn. akt III SA 2746/01), w którym czytamy: „Samo stwierdzenie, iż budynek jest budynkiem letniskowym, co wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz nabycie działki letniskowej automatycznie nie przesądza, że poniesione wydatki nie mogą stanowić podstawy do odliczenia”.

Jaki podatek od sprzedaży wspólnego domu?

W 2002 r. kupiliśmy razem z rodzicami działkę i rozpoczęliśmy budowę domu. Chcemy w 2004 r. ją dokończyć, a następnie sprzedać dom. Czy możemy nie płacić podatku od sprzedaży, jeżeli przeznaczymy pieniądze na zakup nowego własnościowego mieszkania w spółdzielni lub używanego na wtórnym rynku? Mieszkanie to będzie należało tylko do jednego małżeństwa.

Jeżeli zakupione mieszkanie będzie należało tylko do jednego małżeństwa i przeznaczy ono na jego zakup całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży domu, to kwota ta będzie zwolniona od podatku dochodowego. Nie będzie natomiast zwolniona od podatku kwota przypadająca drugiemu małżeństwu (proporcjonalna do wysokości udziału), jeśli nie zostanie ona wydatkowana na jeden z określonych w przepisach celów. Przypomnijmy, że odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części – jeżeli nie następuje w ramach działalności gospodarczej i jest dokonane przed upływem pięciu lat od daty nabycia, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – powoduje konieczność zapłaty podatku w wysokości 10% przychodu (ceny określonej w umowie sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży).
Podatek należy uiścić bez wezwania w ciągu 14 dni od dnia dokonania sprzedaży. Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży domu na zakup mieszkania daje prawo do zwolnienia podatkowego, przy czym nie musi to być mieszkanie nowo wybudowane, może to być również lokal używany. Należy pamiętać o tym, że podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia, musi złożyć w ciągu 14 dni od dnia dokonania sprzedaży oświadczenie o zamiarze przeznaczenia uzyskanego ze sprzedaży przychodu na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy trzeba oddać ulgę po zniesieniu współwłasności?

Wraz z córką jestem współwłaścicielem mieszkania, które nabyłem w 2001 r., korzystając jednocześnie z ulgi podatkowej. Obecnie chcę znieść współwłasność tego mieszkania i przekazać je córce.
Czy spowoduje to obowiązek zwrotu ulgi?

Stosownie do art. 210 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów jej zniesienia jest przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności nie spowoduje obowiązku zwrotu ulgi podatkowej – żaden bowiem z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymieniał tego zdarzenia jako przesłanki utraty prawa do odliczenia.

KASA MIESZKANIOWA

Czy po uldze na kasę jest następna?

Od 2000 r. oszczędzam w kasie mieszkaniowej, korzystając z tego tytułu z ulgi. Czy przeznaczenie pieniędzy z kasy na zakup nowego mieszkania daje mi prawo do kolejnej ulgi?

Rozpoczęcie po 1 stycznia 2002 r. nowej inwestycji mieszkaniowej nie daje prawa do odliczenia. Można tylko nadal korzystać z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Kontynuowanie odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie skutkuje natomiast nabyciem praw do korzystania z ulgi z tytułu poniesienia wydatków na inne cele mieszkaniowe. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Finansów z 12 grudnia 2001 r. (nr PB5/RB-033-192-99/01/2440).

Czy przedłużenie umowy przedłuży ulgę?

W czerwcu 2004 r. upływa mi okres systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Czy mogę przedłużyć umowę i kontynuować odliczanie?

Przedłużenie umowy z kasą mieszkaniową nie będzie skutkowało przedłużeniem prawa do ulgi. Prawo do jej kontynuacji mają bowiem podatnicy, którzy podpisali umowę z kasą przed 1 stycznia 2002 r. – jednak tylko przez okres, jaki został w tej umowie ustalony. 

Czy można zbudować płot za fundusze z kasy?

Oszczędzam w kasie mieszkaniowej, korzystając z ulgi podatkowej. Oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej zamierzam przeznaczyć m.in. na budowę ogrodzenia wokół domu jednorodzinnego. Czy nie spowoduje to utraty prawa do ulgi?

Katalog celów mieszkaniowych, na które podatnik może gromadzić oszczędności w kasie mieszkaniowej, wymienia ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jednym z nich jest budowa, przebudowa, rozbudowa bądź nadbudowa domu. Moim zdaniem budowa ogrodzenia nie mieści się w zakresie pojęcia budowy domu. Tak też stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 czerwca 1994 r. (sygn. akt SA/Po 243/94): „Na tle polskiego języka etnicznego budowa domu mieszkalnego jest czymś innym od budowy ogrodzenia”. Z kolei w wyroku z 25 stycznia 2000 r. (sygn. akt SA/Ka 813/98) NSA dopuścił możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku, gdy projekt architektoniczny przewiduje nie tylko budynek mieszkalny, ale również płot. Wydaje się jednak, iż w tej sytuacji powinniśmy dać pierwszeństwo wykładni językowej, a ta nie pozwala na uznanie wydatków na budowę ogrodzenia za równoważne z wydatkami na budowę domu. Tak więc przeznaczenie pieniędzy zgromadzonych w kasie na budowę ogrodzenia może spowodować utratę prawa do ulgi podatkowej.

Czy urząd skarbowy sprawdzi, na co wydałem pieniądze?

Czy w przypadku otrzymania kredytu z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej muszę udokumentować w urzędzie skarbowym sposób wykorzystania uzyskanych z kredytu pieniędzy?

Przypomnijmy, iż obowiązek zwrotu ulgi na oszczędzanie w kasie nie wystąpi, gdy wycofane po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania środki pieniężne zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową. Dlatego też urząd skarbowy może skontrolować przeznaczenie wypłaconych z kasy pieniędzy.
Jeżeli podatnik nie będzie w stanie udokumentować, iż zostały one przeznaczone na cele mieszkaniowe, zobowiązany będzie do zwrotu ulgi. Kontroli urzędu skarbowego nie będzie podlegać natomiast sposób wykorzystania środków pieniężnych uzyskanych z kredytu otrzymanego od banku prowadzącego kasę mieszkaniową.

Czy trzeba uwzględnić w uldze otrzymaną od rodziców kasę?
W 2003 r. rodzice scedowali na mnie rachunek w kasie mieszkaniowej (na miesiąc przed wygaśnięciem umowy). Nabyłem prawo do dużej ulgi budowlanej w 2001 r. (ważna decyzja na budowę i pierwsze wydatki z nią związane). W 2003 r. pieniądze pochodzące z kasy (scedowane na mnie i przeze mnie wycofane) oraz z kredytu uzyskanego w kasie wydałem na budowę domu. Czy mogę odliczyć od swojego podatku wydatki poniesione na cele budowlane w 2003 r., jeżeli pieniądze pochodziły z oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej (z odliczenia z tego tytułu korzystali rodzice)?

Na prawo do ulgi nie ma wpływu źródło finansowania wydatków. Budowa domu może być więc finansowana własnymi oszczędnościami, kredytem, a także pieniędzmi wypłaconymi z rachunku w kasie mieszkaniowej scedowanego przez rodziców. Należy jednak pamiętać o tym, iż podatnikom, którzy rozpoczęli inwestycję przed 2002 r., przysługuje prawo do odliczenia na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. W związku z tym przeniesienie uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz dzieci powoduje, iż do rozliczenia kwoty przysługujących im odliczeń stosuje się art. 27a ust. 12 ustawy. A to oznacza, iż kwota odliczenia przysługującego z tytułu budowy domu musi zostać pomniejszona o kwoty dokonanych odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w części sfinansowanej tymi oszczędnościami. W pomniejszeniu trzeba uwzględnić również kwoty odliczone od podatku przez rodziców, którzy scedowali rachunek w kasie na dziecko.

Na co wydać pieniądze z kasy?

Oszczędzam w kasie mieszkaniowej od pięciu lat, w 2004 r. kończę oszczędzanie. Zamierzam kupić działkę budowlaną, ale budowę domu chcę odłożyć na kilka lat. Pieniędzy z kasy i kredytu kontraktowego wystarczy mi nie tylko na działkę, ale i na małe mieszkanie na rynku wtórnym. Czy możliwe jest wydanie tych pieniędzy na dwa cele mieszkaniowe?
Czy mogę kupić mieszkanie za pieniądze z kasy, skoro jedno już mam (czy będzie to realizacja własnych potrzeb mieszkaniowych)? Czy będę mógł to mieszkanie sprzedać lub wynająć bez konieczności zwrotu ulgi?

Pieniądze z kasy mieszkaniowej można przeznaczyć na zakup działki budowlanej i mieszkania na rynku wtórnym. Warto zadbać o to, żeby te cele zostały wymienione w umowie zawartej z bankiem prowadzącym kasę (jeśli nie są, można podpisać stosowny aneks do umowy).
Żaden przepis nie zabrania realizowania własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez posiadanie więcej niż jednego mieszkania. Skoro obowiązujące prawo tego nie zabrania, to nie można uznać, że potrzeby mieszkaniowe zaspokaja tylko jeden lokal (potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 2000 r., sygn. akt III RN 207/99).
Warunkiem zachowania prawa do dokonanych odliczeń podatkowych jest przeznaczenie wycofanych z kasy pieniędzy na cele systematycznego oszczędzania (służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych). Podstawowym warunkiem jest więc to, aby w momencie realizacji wymienionej w ustawie inwestycji służyła ona właśnie zaspokojeniu własnych potrzeb. Ustawodawca nie wspomina nic o późniejszym przeznaczeniu bądź wykorzystywaniu mieszkania nabytego za pieniądze z kasy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że organy podatkowe mają prawo oceniać dokonywane przez podatników czynności pod kątem próby obejścia przepisów prawa podatkowego.

Co z ulgą po zakończeniu oszczędzania?

W 2004 r. zakończę oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Za pieniądze tam zgromadzone i kredyt kontraktowy z kasy rozpocznę budowę domu. Czy będę mieć prawo do kontynuowania odliczeń od podatku?

Podatnik, który rozpoczął oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przed 1 stycznia 2002 r., nabył prawo do odliczeń mieszczących się w limicie dużej ulgi budowlanej. Jeżeli jednak oszczędzając w kasie, nie wykorzysta całego limitu ulgi, rozpoczęcie po 1 stycznia 2002 r. nowej inwestycji mieszkaniowej nie da mu prawa do kontynuacji ulgi. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Finansów z 12 grudnia 2001 r. (nr PB5/RB-033-192-99/01/2440).
W związku z tym podatnik, który chce maksymalnie wykorzystać limit odliczenia, powinien wpłacić do kasy odpowiednio wysoką kwotę – ale uwaga! – dopiero po podpisaniu z kasą aneksu do umowy, w którym zostanie ustalona nowa, wyższa rata wpłaty.

Czy mogę zwiększyć ratę?

Oszczędzam w kasie mieszkaniowej, korzystając z tego tytułu z ulgi podatkowej. W ostatnich miesiącach 2003 r. wpłaciłem do kasy znacznie wyższe kwoty niż w poprzednich miesiącach. Dokonałem tego na podstawie aneksu do umowy z kasą. Czy mogę skorzystać w całości z odliczenia?

Podatnicy mogą korzystać z odliczenia aż do upływu okresu, na jaki została zawarta umowa z bankiem. Okres wpłat musi być jednak ustalony przed 1 stycznia 2002 r. Nie dotyczy to jednak wysokości wpłat, które mogą być zmieniane aneksem do umowy również po 1 stycznia 2002 r. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 lipca 2003 r. (nr PB5/MC-033-41-1651/03): „Jeżeli umowa o kredyt kontraktowy dopuszcza możliwość wnoszenia przez podatnika wpłat incydentalnych, które wraz z innymi środkami (oszczędnościami) gromadzone są na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym, to nie można podatnikowi – który spełnia wszystkie z pozostałych warunków określonych przez ustawodawcę – odmówić prawa do zastosowania zmniejszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia tych wpłat”.

Czy trzeba trzymać się celu?
Przeznaczyłem pieniądze z kasy mieszkaniowej na remont mieszkania. Tymczasem w umowie jako cel oszczędzania wskazane było nabycie nowego lokalu. Czy nie spowoduje to utraty prawa do ulgi?

Prawa do ulgi nie traci się, jeśli zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na jeden z celów systematycznego oszczędzania wymienionych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jeżeli więc podatnik wykorzysta zaoszczędzone środki pieniężne na jeden z tych celów (w tym przypadku remont mieszkania), nie ma obowiązku zwrotu odliczonych kwot, także wtedy gdy jest to inny cel niż wskazany w umowie o kredyt kontraktowy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy przewiduje bowiem możliwość zmian postanowień umowy. Pogląd taki przedstawiony został również w piśmie Ministerstwa Finansów z 9 grudnia 2002 r. (nr PB5/IMD-033-350-2874/02).

ULGA REMONTOWA

Czy zwrot wydatków wyklucza ulgę?

W 2003 r. poniosłem wydatki remontowe, z tytułu których przysługuje mi prawo do ulgi. Część tych wydatków prawdopodobnie zostanie mi zwrócona przez spółdzielnię – jednak dopiero w 2004 r. Czy mogę mimo to skorzystać z odliczenia?

Jeżeli wydatki poniesiono w 2003 r. i nie zostały one w tymże roku zwrócone, nie ma przeszkód, aby skorzystać z odliczenia w pełnej wysokości.
Natomiast w sytuacji, gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia od podatku wydatków na remont, a następnie po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków (z wyjątkiem, gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu) – do podatku należnego za rok, w którym zaistniała ta okoliczność, dolicza odpowiednio kwoty uprzednio odliczone.

Czy kupno materiałów uprawnia do ulgi?

W grudniu 2003 r. nabyłem materiały budowlane do remontu domu. Zostanie on jednak przeprowadzony dopiero w 2004 r. Czy mimo to mogę skorzystać z odliczenia w zeznaniu za 2003 r.?

W tej sytuacji można wykazać ulgę już w zeznaniu za 2003 r. Odliczeniu od podatku podlegają bowiem wydatki poniesione w danym roku podatkowym. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 stycznia 2001 r. (sygn. akt SA/Sz 1910/99), stwierdzając, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych „nie uzależnia prawa do odliczenia wydatku na remont mieszkania od faktycznego wykonania remontu w tym roku podatkowym, lecz od faktycznego poniesienia wydatku na ten cel. Do odliczenia wystarczy zatem zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do przeprowadzenia remontu”.

Czy można odliczyć okap?

Kupiłam i zainstalowałam okap kuchenny. Czy mogę ten wydatek odliczyć w ramach ulgi remontowej?

Zakres wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi remontowej wymienia rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. nr 156, poz. 788). Przypomnijmy, iż w myśl rozporządzenia za wydatki na remont i modernizację uważa się:
- zakup materiałów i urządzeń,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń, wykonawstwo robót,
- najem sprzętu budowlanego,
- opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.
Wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli były poniesione w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.
Rozporządzenie zalicza do robót remontowych (modernizacyjnych) również montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących m.in. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Jeżeli więc okap kuchenny jest trwale umiejscowionym elementem instalacji wentylacyjnej, wydatek na jego zakup może zostać odliczony od podatku.

Czy jest ulga na remont nie własnego domu?

Zamierzam rozpocząć remont domu – chciałbym wymienić dach, przeprojektować zewnętrzne elewacje itp. Budynek ten należy do moich rodziców – emerytów z niskimi dochodami. Czy mogę brać faktury na prace związane z remontem na siebie i korzystać z odliczenia z tytułu ulgi remontowej?

Jednym z warunków nabycia prawa do ulgi podatkowej jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego domu (art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepisy nie precyzują jednak, jakiego rodzaju podstawą prawną musi się wykazać podatnik ponoszący wydatki na remont domu. W związku z tym przyjmuje się, iż chodzi tutaj o jakikolwiek tytuł prawny, na przykład akt własności, umowę najmu, umowę użyczenia.
W przedstawionej sytuacji najprościej byłoby zawrzeć z rodzicami umowę użyczenia, w której użyczający (rodzice) zobowiążą się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Nie można jednak wykluczyć, że urząd skarbowy potraktuje takie działanie jako próbę obejścia przepisów podatkowych.
Warto przy okazji zwrócić uwagę na to, iż podatnik musi posiadać tytuł prawny już w momencie ponoszenia wydatków (wyrok NSA z 21 marca 1997 r., sygn. akt I SA/Gd 797/96).

Czy służebność uprawnia do ulgi?

Mieszkam w domu nienależącym do mnie – na zasadzie służebności osobistej (ustanowionej przez poprzednich właścicieli tego domu). Czy mam prawo do skorzystania z ulgi remontowej, jeśli odnowię mój pokój i łazienkę?

Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 maja 1996 r. (sygn. akt SA/Sz 2089/95): „za tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uważa się między innymi: akt własności, decyzję administracyjną, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, umowę podnajmu lub poddzierżawy, dowód stwierdzający nabycie w drodze kupna, spadku lub darowizny”. Takim tytułem prawnym może być również służebność mieszkania będąca ograniczonym prawem rzeczowym, o którym mowa w przepisach kodeksu cywilnego. Nie ma więc przeszkód do skorzystania z ulgi remontowej.

Czy jest ulga na wykończenie lokum?

Zawarliśmy z deweloperem umowę przedwstępną na kupno mieszkania, w której zapisano, że w trzy miesiące po oddaniu go nam do użytku zostanie zawarta umowa notarialna przenosząca własność. Wpłaciliśmy już całą kwotę, w listopadzie 2003 r. dostaliśmy klucze i rozpoczęliśmy wykańczanie lokum (układanie glazury, podłogi itp.). Ostateczna umowa notarialna zostanie zawarta do końca lutego 2004 r. Czy wydatki poniesione w 2003 r. po otrzymaniu kluczy możemy odliczyć w ramach ulgi remontowej?

Jednym z warunków skorzystania z ulgi remontowej jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego (modernizowanego) mieszkania lub domu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzują jednak, jakiego rodzaju podstawą prawną musi się wykazać podatnik. Dlatego można przyjąć, iż wydatki powinny dotyczyć lokalu (domu) zajmowanego na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. W piśmie z 14 października 2002 r. (nr PB5/MC-033-329-2237/02) Ministerstwo Finansów uznało, iż tytułem prawnym umożliwiającym skorzystanie z ulgi jest własność, umowa użyczenia, umowa najmu lub dzierżawy, a także inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. W praktyce często zdarza się, iż podatnik otrzymuje mieszkanie w stanie do wykończenia jeszcze przed podpisaniem ostatecznej umowy przenoszącej własność. W takiej sytuacji, jeżeli na podstawie umowy zobowiązującej podatnik nabywa prawo do zajęcia lokalu przed podpisaniem ostatecznej umowy, należy uznać, iż umowa taka stanowi tytuł prawny dający możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.
Odrębną kwestię stanowi zasadność rozliczenia wydatków na wykończenie mieszkania w ramach ulgi remontowej, co jest kwestionowane przez niektóre urzędy skarbowe. Jednak Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronach internetowych dopuściło taką możliwość – pod warunkiem że prowadzone roboty znajdują się w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r.

LIMITY ODLICZEŃ

Czy przysługuje mi jeszcze jakieś odliczenie?

W 1996 r. wydałam 20 000 zł na wykup mieszkania spółdzielczego, potem w 2001 r. rozpoczęłam budowę domu jednorodzinnego. W 2001 r. wydałam na to 10 000 zł, w 2002 r. – 68 250 zł, w 2003 r. – 104 700 zł. Ile mogę odliczyć w 2003 r., a ile będę mogła w 2004 r. (budowa jeszcze trwa)?

Limit odliczenia w 2003 r. wynosi w tej sytuacji 17 242,50 zł [35 910 zł – 19% x (20 000 zł + 10 000 zł + 68 250 zł)]. Tak więc nie będzie można odliczyć 19% z kwoty wydanej w 2003 r., lecz około 16,5% – i w tym momencie limit ulgi zostanie wyczerpany. W 2004 r. nie będzie można zatem odliczyć już nic – bez względu na wysokość wydatków – ponieważ limity ulg budowlanych nie wzrosły od 2002 r.

Ile ulgi po separacji?
Rozpoczęliśmy budowę domu w 2001 r. We wspólnym zeznaniu podatkowym odliczyliśmy wówczas wraz z mężem 12 000 zł, a w zeznaniu za 2002 r. – 23 000 zł. W połowie 2003 r. przeprowadziliśmy separację, więc każde z nas będzie się rozliczać osobno. Postanowiliśmy jednak kontynuować budowę wspólnego domu. W 2003 r. wydaliśmy na nią wspólnie 35 000 zł, a od ustanowienia separacji po 30 000 zł każde z nas. Jak rozliczyć rok 2003 i ile będziemy mogli odliczyć od podatku w 2004 r.?

Chociaż separacja nie rozwiązuje małżeństwa, to daje każdemu z małżonków prawo do oddzielnego limitu ulgi. W zeznaniu za 2003 r. każde z małżonków musi jednak pomniejszyć przysługujący mu limit (35 910 zł) o połowę odliczeń dokonanych w poprzednich latach, czyli o 17 500 zł [(12 000 zł+ 23 000 zł): 2]. Każdemu przysługuje więc limit odliczeń w wysokości 18 410 zł. Ponieważ każde z małżonków wydało na budowę domu w 2003 r. po 47 500 zł, mogą odliczyć po 9025 zł (47 500 x 19%). Każdemu zostanie do wykorzystania w 2004 r. ulga w wysokości 9385 zł.

Ile limitów ulgi, gdy dom jest wspólny?

Mieszkam razem z rodzicami żony we wspólnym domu. Czy w sytuacji, gdy remontowany dom stanowi współwłasność rodziców i dzieci, każdemu z nich przysługuje pełen limit ulgi remontowej?

Każdy z podatników, który poniósł wydatki na remont mieszkania czy domu, może skorzystać z odliczenia w pełnej wysokości. Wyjątek od tej zasady dotyczy małżonków, którym przysługuje tylko jeden limit. Tak więc jednemu małżeństwu (Czytelnik i jego żona) przysługuje jeden pełny limit odliczeń, a drugiemu (rodzice żony) – drugi, również pełen. Przy ustalaniu wysokości odliczenia warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 131/00), w którym przyjęto, iż koszty budowy domu na wspólnym gruncie może odliczyć każdy ze współwłaścicieli, który je poniósł, bez względu na wielkość jego udziału w zabudowanym gruncie.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi