Jaki VAT na usługę z materiałem?


Podwyżka podatku od towarów i usług na materiały budowlane nie musi oznaczać zwiększonych wydatków indywidualnych inwestorów. Wystarczy zamówić usługę z materiałów własnych wykonawcy.

Materiały budowlane opodatkowane do niedawna stawką 7% VAT dzisiaj podlegają temu podatkowi według stawki 22%. Natomiast usługi budowlane nadal objęte są stawką 7%. Ma ona obowiązywać do końca roku 2007.
Obniżoną stawką objęto roboty budowlane dotyczące nowych inwestycji oraz remontów i modernizacji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego (na przykład montaż szaf wnękowych w budynkach mieszkalnych) i infrastruktury. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:
- sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych;
- urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę;
- urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
Uwaga! Roboty budowlane niezwiązane z budownictwem mieszkaniowym objęte są stawką 22% VAT.

Materiały i usługi razem

Dotychczas bez znaczenia było, czy kupowało się samemu, czy kupował majster – cena była ta sama. Od 1 maja lepiej, żeby cegły, farby czy rury kupował przedsiębiorca (wykonawca zleconych prac budowlanych lub remontowych). Wynika to z tego, że podatnik VAT może podatek zawarty w cenie zakupionych materiałów odliczyć, pomniejszając w ten sposób swój podatek należny. Inwestor Kowalski zrobić tego nie może. Jeżeli zdecyduje się na samodzielne kupowanie rzeczy niezbędnych do budowy domu lub remontu łazienki, koszty inwestycji zwiększą się o 15%. Dlatego bardzo popularne staje się kupowanie usługi razem z materiałami. W takim wypadku 7% VAT na roboty budowlane w budownictwie mieszkaniowym obejmie łącznie usługę wraz z materiałami.

Minister się zgadza

Już pod rządami starej ustawy resort finansów pouczał podatników, że nie można rozbijać wynagrodzenia za usługę budowlaną wykonaną z materiałów własnych na dwie pozycje – robociznę i materiały. W jednym z pism stwierdzono, że można fakturować robociznę, pracę sprzętu i materiały, osobno licząc od poszczególnych pozycji VAT jedynie w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna określa odrębne rozliczenie zużytych materiałów. Natomiast w przeciwnym wypadku nie można z kosztorysu zawierającego powyższe elementy wyłączyć i opodatkować VAT odrębnie materiały, odrębnie robociznę – należy wówczas stosować jednolitą stawkę podatku.
Ponieważ ani przedtem, ani teraz przepisy nie regulowały tej kwestii, można stwierdzić, że pogląd ten jest aktualny.

Sądy tak uważają

Podobnie rozstrzygano kwestie łączenia roboty i materiałów w jedną usługę przed sądami administracyjnymi. Sądy stały na stanowisku, że skoro zlecono wykonanie prac budowlanych z własnych materiałów wykonawcy, to przedmiotem umowy jest usługa o takim właśnie szerokim zakresie ustalonym przez klienta i firmę. Należy więc zastosować jedną stawkę podatku zarówno do wartości zużytych materiałów, jak i wartości usługi, i to niezależnie od tego, czy następuje rozliczenie z klientem zakupionych materiałów, czy nie. W wyroku z 26 kwietnia 2001 r. (I SA/Ka 419/2000) sąd stwierdził, że rozstrzygnięcie organów podatkowych oparte na twierdzeniu, iż należy stosować dwie odrębne podstawy do stosowania stawki VAT wynoszącej 7% w ramach realizowanych robót budowlano-montażowych i remontów, a mianowicie: do materiałów budowlanych oraz do robocizny, dokumentacji, pracy sprzętu itp., jest niezgodne z przepisami prawa materialnego. Sąd uznał także, że opodatkowaniu stawką 7% podlega sprzedaż robót budowlano-montażowych lub remontów ze wszystkimi elementami składającymi się na kompleksowy zakres tych robót lub remontów określony w umowie, bez względu na sposób fakturowania zastosowany przez podatnika polegający na odrębnym fakturowaniu wykonanej dokumentacji, dostaw materiałów i urządzeń oraz robocizny.
W innej sprawie stwierdzono, iż „w przypadku wykonania całego zakresu robót budowlano-montażowych należy stosować jednolitą stawkę VAT od pełnej wartości tych robót bez prawa do wyłączenia z całego zakresu świadczonych usług materiałów i potraktowania ich jako sprzedaży towarów przy zastosowaniu stawki odmiennej niż stawka stosowana od świadczenia przedmiotowej usługi”. W wyroku z 28 marca 2003 r. (III SA 20 29/2001) NSA powtórzył poglądy zawarte we wcześniejszych orzeczeniach, że nie ma podstaw do wyłączenia z robót budowlano-montażowych wartości materiałów, a tym samym do pozostawienia w tych usługach wyłącznie wartości robocizny, w związku z czym należy stosować jedną stawkę podatkową do całości tej usługi. Sąd jednoznacznie stwierdził, że „w przypadku wykonania usługi z materiałów dostarczonych (zakupionych) przez wykonawcę obrót stanowiący podstawę opodatkowania usługi obejmuje także należność za wykorzystywane materiały”.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi