Jakiego geodety szukać

W powszechnym przekonaniu geodeta to ktoś potrzebny do prac związanych z pomiarem terenu. Nie każdy jednak wie, że geodeta jest niezbędny także przy budowie domu i po jej zakończeniu.


Jakiego geodety szukać
Koniecznie z uprawnieniami. Uprawnienia mogą uzyskać fachowcy z praktyką po zdaniu egzaminu państwowego. Są one nadawane w siedmiu zakresach tematycznych. Osoba, która kupuje działkę i buduje dom, powinna szukać specjalistów mających pierwszy i drugi zakres uprawnień.
Geodeci z pierwszym zakresem uprawnień mogą wykonywać pomiary:
- sytuacyjno-wysokościowe, które są potrzebne do sporządzenia mapy geodezyjnej do celów projektowych, ale również przy rozgraniczaniu oraz podziałach nieruchomości;
- realizacyjne, które obejmują ustalenie położenia budynku w terenie zarówno w pionie, jak i w poziomie, czyli wytyczenie osi głównych domu i rzędnych wysokościowych;
- inwentaryzacyjne - wykonuje się je w trakcie i po zakończeniu budowy, obejmują one pomiary wszystkiego, co zostało wybudowane na działce, na przykład przyłączy, domu, a nawet ogrodzenia.
Geodeci z drugim zakresem uprawnień mogą zajmować się:
- rozgraniczaniem i podziałami nieruchomości;
- sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych, na podstawie której rozlicza się i ujawnia w ewidencji stan prawny gruntu;
- wykonywaniem wyrysu z ewidencji gruntów, potrzebnego do księgi wieczystej. 
          
Uwaga! Tylko dokumenty przygotowane przez geodetę z uprawnieniami, potwierdzone w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, mają moc prawną.

Najlepiej znającego teren. Bardzo ważna przy wyborze geodety jest jego znajomość terenu, wiedza o aktualnym stanie map interesujących nas gruntów. Dlatego najlepiej jest skorzystać z usług firmy geodezyjnej, działającej na danym terenie, znającej miejscowe realia, śledzącej zmiany, które zachodzą w okolicy. Miejscowy geodeta często wie na przykład o znajdujących się pod ziemią przewodach instalacyjnych, których nie ma na mapie, bo są samowolą budowlaną albo wykonano je stosunkowo niedawno i jeszcze nie są naniesione. Jeśli przebiegają one przez grunty, na których chcemy budować, mogą przysporzyć nam kłopotów.

Gdzie szukać geodety
Urzędnicy z wydziałów geodezji i architektury znają geodetów działających na danym terenie. Przepisy nie pozwalają im jednak na polecanie konkretnych fachowców.
W wielu gminach są wyłożone foldery lub listy specjalistów. Można je też znaleźć w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dobrze, gdy geodetę polecają sąsiedzi lub znajomi, którzy już korzystali z jego usług. Najlepiej pójść do dwóch polecanych fachowców i porównać ich ofertę: cenę oraz czas wykonania usługi.

Czego będzie od nas oczekiwał geodeta...
Zlecając pracę geodecie, musimy podać adres działki, jej numer i obręb, w jakim się znajduje (w mieście jest on oznaczony numerem i zwykle pokrywa się z dzielnicą miasta, poza miastem może to być na przykład nazwa wsi). Może być też potrzebny aktualny wypis z rejestru gruntów, ale lepiej o jego uzyskanie poprośmy geodetę.

...a czego my możemy oczekiwać od geodety
Przy zakupie działki geodeta pomoże nam:
- w wyszukaniu mapy podziałowej, jeśli kupowana przez nas działka była częścią większej nieruchomości i została podzielona przez poprzedniego właściciela. Jeśli kupujemy większą działkę i dzielimy ją na mniejsze, na przykład budując bliźniak, geodeta wykona mapę potrzebną do jej podzielenia;
- w przygotowaniu dokumentów potrzebnych przy zmianie klasyfikacji gruntów, gdy działka, na której chcemy budować, jest rolna lub leśna;
- w przygotowaniu dokumentów dla notariusza: odpisu i wyrysu z ewidencji gruntów, potrzebnych przy podpisywaniu umowy kupna;
- w wykonaniu mapy potrzebnej do założenia księgi wieczystej działki, jeśli kupowana przez nas nieruchomość jej nie ma.

Przy budowie domu geodeta:
- wykona mapę do celów projektowych,
- wytyczy osie główne domu i wyznaczy rzędne wysokościowe,
- przygotuje dokumentację do uzgodnienia projektu przyłączy w ZUD-zie (Zespole Uzgadniania Dokumentacji),
- wykona mapy inwentaryzacyjne.

Uwaga! Zlecając geodecie wykonanie mapy, musimy go poinformować, do czego będzie nam ona potrzebna. Tylko wtedy geodeta przygotuje odpowiedni rodzaj mapy.

Która mapa do czego
- Kopia mapy zasadniczej - można ją otrzymać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie. Niektóre urzędy na jej podstawie wydają jednak decyzję o warunkach zabudowy.
- Mapa podziałowa - jest sporządzana przy wydzielaniu z większej nieruchomości mniejszych działek, jej wykonanie zleca się przy dzieleniu działki na mniejsze.
- Mapa do celów prawnych - służy do dokonywania czynności prawnych, na przykład założenia księgi wieczystej.
- Mapa do celów projektowych - powstaje po uaktualnieniu przez geodetę mapy zasadniczej. Czasami zdarza się, że nie ma mapy zasadniczej i geodeta musi mierzyć cały teren od początku i tworzyć nową mapę zasadniczą.
Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego.Uwaga! Mapa do celów projektowych jest ważna do momentu, gdy nie wystąpią zmiany w terenie.
- Mapy inwentaryzacyjne - potrzebne są do zgłoszenia domu do użytkowania. Jest ich kilka: osobno wykonuje się mapę inwentaryzacyjną domu i ogrodzenia (na tej mapie nanosi się również szambo, jeśli jest przewidziane), przyłączy gazowych, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ile trzeba czekać na mapę
Czas, jaki geodeta potrzebuje na wykonanie mapy, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od:
- czasu, w jakim ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będzie na przykład wydawać mapy potrzebne geodecie do pracy - ustawowo urząd musi odpowiedzieć geodecie w ciągu dwóch tygodni, ale może to też zrobić w ciągu zaledwie kilku dni;
- terenu, w jakim geodeta musi wykonać pracę - gdy teren jest trudny, oddalony od osnowy geodezyjnej, a pomiary skomplikowane, prace będą trwały dłużej;
- rodzaju mapy.
W praktyce oznacza to, że mapa może powstawać przez kilka dni albo kilka miesięcy.

Uwaga! Planując budowę, musimy uwzględnić czas potrzebny na wykonanie mapy, lepiej liczyć się z długimi terminami!

Hurtem taniej
Najlepiej jest negocjować cenę całości usług geodezyjnych, jakie muszą być wykonane przy zakupie działki i budowie domu. Zapłacimy wtedy mniej, niż zlecając każdą pracę z osobna. Ceny usług geodezyjnych są umowne i zależą od opłat, jakie geodeta musi wnieść do ośrodka dokumentacji geodezyjnej, nakładu pracy, stopnia skomplikowania pomiaru, trudności terenu, a więc ilości zmian, które trzeba nanieść. Cena usługi zależeć będzie też od tego, gdzie znajduje się nasza działka. Najdroższe są usługi na terenie dużych miast (zwłaszcza Warszawy), w ich okolicach - trochę tańsze. Im dalej od dużych ośrodków, tym cena usług geodezyjnych jest niższa.

Ile kosztuje usługa. Sporządzenie mapy do celów projektowych kosztuje od 400 do 1700 zł. Na przykład za mapę działki o powierzchni 1000 m2 na obrzeżach Warszawy trzeba zapłacić 1200 zł. Drożej zapłacimy, gdy w terenie zaszły duże zmiany. Tam, gdzie przeważają puste grunty, zapłacimy mniej. Usługi inwentaryzacyjne mogą być liczone w zależności od ilości punktów, które musi zmierzyć geodeta, lub od obiektu i wynoszą minimum 600 zł. Gdy pomiary są bardziej skomplikowane, mogą kosztować nawet 1100 zł. Koszt wytyczenia budynku wynosi 700-800 zł. To, ile zapłacimy za podział, czyli wydzielenie działki z większej nieruchomości, zależeć będzie między innymi od liczby sąsiadujących z nią działek. Jeśli stan prawny działki jest uregulowany w księdze wieczystej, usługa ta kosztuje około 3000 zł. Otrzymujemy za nie mapę sytuacyjną z projektowanym podziałem.

Byle nie na skróty - kroki geodety przy sporządzaniu mapy do celów projektowych (Antoni Kapłański)

Bez mapy do celów projektowych nie można rozpocząć budowy domu - jest podstawą do jego projektowania i budowania. Potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych zamawia się u geodety. Dopiero po aktualizacji, wykonaniu kopii i opatrzeniu ich odpowiednimi pieczęciami może służyć do projektowania.

W urzędzie. Geodeta musi zgłosić zleconą przez nas pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Czerpie też z niego informacje dotyczące naszej działki, sąsiadujących z nią terenów i osnowy, czyli punktów o znanych współrzędnych utrwalonych w terenie za pomocą granitowych lub betonowych słupków. Jeśli sami nie zrobiliśmy tego wcześniej, uzyskuje ze składnicy kopię mapy zasadniczej - musi za nią zapłacić kilkadziesiąt złotych.

W gazowni i wodociągach. Przeprowadza tak zwany wywiad branżowy obejmujący dane o przebiegu sieci uzbrojenia z gazowni, przedsiębiorstwa wodociągów kanalizacji, lokalnego zakładu energetycznego itd.

W terenie. Sprawdza zgodność informacji, które uzyskał z urzędów w terenie. Dokonuje pomiarów obiektów, których nie było na kopii mapy zasadniczej.

W pracowni. Opracowuje dokumentację. Powinny się w niej znaleźć szkice z naniesionymi wynikami pomiarów wszystkich elementów, których nie było na kopii mapy zasadniczej. Na mapie powinna się też znaleźć zaktualizowana 30-metrowa strefa wokół działki.

I znów w urzędzie. W ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej potwierdza pieczątką opracowanie (dokumentację) i kopię mapy.

Trzy ważne pieczątki
Mapy geodezyjne są przeważnie nieczytelne dla laika, jednak jesteśmy w stanie sprawdzić, czy znalazły się na niej wszystkie niezbędne pieczątki:
- pieczęć powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - jest najważniejsza;
- pieczątka (bądź naklejka potwierdzona pieczątką firmy lub geodety) informująca o rodzaju mapy - można ją znaleźć na mapach inwentaryzacyjnych i na mapie do celów projektowych. Informacja o rodzaju mapy znajduje się również na pieczęci składnicy;
- imienna pieczątka geodety z numerem jego uprawnień - jest konieczna, nawet jeśli na mapie znajduje się pieczątka firmy, której zleciliśmy jej wykonanie.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi