Jeszcze zdążysz odliczyć! Ulga na remont i modernizację

Ulga remontowa prawdopodobnie zniknie już za rok. Warto więc skorzystać z limitu odliczeń ustanowionego na lata 2003-05.
Do końca 2005 roku mamy prawo do ulgi podatkowej z tytułu remontu lub modernizacji naszego lokum. Nie zależy ono od dokonania pierwszego odliczenia wydatków remontowych w 2003 roku. Nie ma przeszkód, aby remont rozpocząć w 2004 roku i skorzystać w tym roku z ulgi, a dokończyć go w 2005 roku, wykorzystując w ten sposób cały dozwolony limit odliczeń.

To już trzeci limit
Ulga na remont i modernizację jest trzyletnia.
Co to znaczy? To, że łączna wysokość odliczeń od podatku w ciągu trzech kolejnych lat nie może przekroczyć określonego limitu. Pierwszy limit ulgi remontowej dotyczył lat 1997-99, drugi – 2000-02. Bez względu na to, czy z nich korzystaliśmy, czy nie, od 2003 roku mamy do dyspozycji nowy, wyższy limit tej ulgi, który musimy wykorzystać do końca 2005 roku.
Jeden limit ulgi można zatem wykorzystać w jednym roku albo rozłożyć na dwa lub trzy lata. Pamiętajmy jednak o tym, że wydatki odliczamy zawsze w tym roku, w którym zostały poniesione (chyba że przysługujące odliczenie jest wyższe niż podatek, który mamy zapłacić za dany rok – wówczas można je rozliczyć w latach następnych).

Uwaga! Limit niewykorzystany przez trzy lata przepada bezpowrotnie.

Więcej na dom, mniej na mieszkanie
Można odliczyć od podatku 19% wydatków poniesionych na remont oraz modernizację domu lub mieszkania. Jednak suma odliczeń w latach 2003-05 nie może przekroczyć:
- na remont domu – 5670 zł, co odpowiada kwocie wydatków równej 29 842,10 zł;
- na remont mieszkania – 4725 zł, co odpowiada wydatkowi 24 868,42 zł;
- jeśli wyczerpaliśmy podane wyżej limity, a remontujemy lub modernizujemy instalację gazową, możemy dodatkowo odliczyć maksymalnie 945 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 4973,68 zł.
Jeżeli zatem za remont domu zapłacimy łącznie – w latach 2003-05 – więcej niż 29 842,10 zł (lub 34 815,78 zł w wypadku dodatkowego remontu instalacji gazowej), nadwyżka ponad tę kwotę nie będzie już objęta ulgą.
Prawo do odliczeń nabywa się dopiero w tym roku, w którym wydatki ponoszone od początku 2003 r. przekroczą kwotę 567 zł.

Uwaga! Każdemu podatnikowi przysługuje tylko jeden limit odliczeń, bez względu na to, czy remontuje jedno mieszkanie, czy dwa. Jeśli ktoś remontuje i dom, i mieszkanie – korzysta z jednego (wyższego) limitu.

Trzeba remontować dla siebie
Z ulgi remontowej może korzystać każdy, kto poniesie wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe związane z remontem lub modernizacją domu albo mieszkania. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego domu, mieszkania lub ich części. Może to być akt własności, decyzja o przydziale mieszkania spółdzielczego lub kwaterunkowego, umowa najmu lub użyczenia.
Odliczeń mogą więc dokonywać nie tylko właściciele domów i mieszkań, ale także najemcy, lokatorzy mieszkań spółdzielczych oraz osoby korzystające na zasadach użyczenia lub najmu z domu rodziców lub dziadków, jeśli mają spisane stosowne umowy.

Uwaga! Małżeństwu przysługuje tylko jeden limit, nawet jeśli małżonkowie mieszkają osobno i mają rozdzielność majątkową. Jedynie małżonkowie będący w separacji mają prawo do dwóch odrębnych limitów ulgi (jednak trzeba je odpowiednio pomniejszyć, jeśli korzystali z ulgi przed orzeczeniem separacji).

Tylko to, co trwale umocowane

Ulga remontowa obejmuje wydatki poniesione na kupno i montaż trwałego wyposażenia mieszkania lub domu. Najprościej można powiedzieć, że ulga obejmuje wszystko to, co jest na stałe przymocowane do ścian, podłogi lub sufitu.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra budownictwa z 21 grudnia 1996 r. do wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zalicza się:
- koszt materiałów i urządzeń;
- koszt usług obejmujących: wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń, wykonawstwo robót;
- koszt wynajęcia sprzętu budowlanego;
- opłaty administracyjne i inne wynikające z odrębnych przepisów – w związku z robotami remontowymi.
Zakres robót objętych ulgą podajemy w ramce na poprzedniej stronie. Gdy remontujemy dom jednorodzinny, ulgą objęte są prace wymienione we wszystkich kategoriach (czyli i te przewidziane dla budynku, i te dla lokalu mieszkalnego). Członkowie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych mogą odliczać nie tylko wydatki związane z remontem użytkowanych przez nich lokali, ale również wydatki ponoszone na remont części wspólnych budynku, czyli wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy. Osoby dokonujące takich wpłat mają prawo do wyższego limitu ulgi (jak na dom).

Nie odliczamy narzędzi

Ulgą nie są objęte wydatki na zakup narzędzi, na przykład pędzli czy wierteł. Nie można też odliczyć tego, co przeznaczyliśmy na meble, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, zainstalowanie telefonu, anteny satelitarnej, remont ogrodzenia, dojścia do drzwi lub podjazdu dla samochodu, wolno stojącego garażu oraz remont niemieszkalnych części domu (wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej). Nie można również odliczyć wydatków poniesionych na modernizację osiedlowej sieci wodociągowej, gazowej lub telekomunikacyjnej. Ulga remontowa nie dotyczy też domu rekreacyjnego.

Konieczne faktury
Wydatki na remont lub modernizację muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku na nazwisko osoby korzystającej z ulgi podatkowej (jeśli małżeństwo rozlicza się wspólnie, na fakturze może być nazwisko tylko jednego z nich). Dowodem wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej mogą być książeczki opłat za mieszkanie oraz wykaz poszczególnych składników opłat lub zaświadczenia wydane przez zarządcę budynku potwierdzające wniesienie opłat.
Dokumenty te trzeba przechować przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne uwzględniające odliczenie.

Czy wykończenie nowego lokum jest objęte ulgą?
Wydatki na wykończenie nowego budynku lub lokalu mieszkalnego nabytego od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej mogą być odliczone w ramach ulgi remontowej – pod warunkiem że wykonywane prace znajdują się w wykazie z rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. Takie stanowisko prezentowało w zeszłym roku Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Warto jednak pamiętać o tym, że jeszcze wcześniej MF twierdziło, że ulga remontowa nie dotyczy wydatków ponoszonych na wykończenie lokalu mieszkalnego. Podobnie może być w urzędach skarbowych – jedne odliczenie uznają, inne nie. Jeśli nie odliczymy tych dyskusyjnych wydatków w zeznaniu rocznym, możemy złożyć później jego korektę uwzględniającą odliczenie (z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty) wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Urząd skarbowy będzie musiał ustosunkować się do wniosku, a my – w razie negatywnej decyzji – będziemy mogli odwołać się od niej do izby skarbowej.

Ulgowe prace remontowe
W budynku mieszkalnym:
1) remont lub modernizacja przyłączy, ich elementów albo wykonanie nowych przyłączy:
– wodociągowych (też hydroforni),
– kanalizacyjnych (także bezodpływowych zbiorników, urządzeń do oczyszczania ścieków),
– sieci cieplnej (węzłów cieplnych, kotłowni),
– elektrycznych;
2) wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej;
3) remont i modernizacja fundamentów (łącznie z izolacjami):
– wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
– założenie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, cieplnych,
– osuszanie fundamentów;
4) remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych (lub ich części):
– stropów,
– ścian nośnych i zewnętrznych,
– dachu (i pokrycia),
– docieplenia stropów i stropodachów,
– kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
– pozostałych elementów, na przykład słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych i dźwiękochłonnych;
5) remont lub modernizacja elewacji budynku:
– tynków i okładzin zewnętrznych,
– malowanie elewacji,
– docieplenie ścian budynku,
– obróbki blacharskie i odwodnienie budynku;
6) wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych;
7) przebudowa układu funkcjonalnego budynku:
– sanitariatów i kuchni,
– wind osobowych,
– wjazdów, podjazdów (oraz zabezpieczenie i wykonanie innych elementów przystosowujących obiekt dla osób niepełnosprawnych);
8) remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji (w tym rozprowadzenie ich po budynku oraz montaż trwale umocowanego wyposażenia, armatury i urządzeń):
– sanitarnych,
– elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
– klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
– przyzywowych (domofony) i alarmowych,
– przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
9) wykonanie nowych instalacji gazowych;
10) remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

W lokalu mieszkalnym:
1) remont, modernizacja lub wykonanie nowych:
– ścian działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
– podłóg i posadzek,
– okien, świetlików i drzwi,
– powłok malarskich i tapet,
– elementów kowalsko-ślusarskich,
– izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
– pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudów wanien, zlewozmywaków, grzejników;
2) remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji (rozprowadzenie ich po lokalu oraz montaż trwale umocowanej armatury i urządzeń):
– sanitarnych,
– elektrycznych,
– klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
– przyzywowych (domofony) i alarmowych,
– grzewczych,
– przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Dotyczące instalacji gazowej:1) w budynku mieszkalnym:
– wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
– przeniesienie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,
– zastąpienie miejscowych gazowych grzejników ciepłej wody instalacją centralnej ciepłej wody,
– zainstalowanie urządzeń lub systemów zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców,
– założenie indywidualnych gazomierzy,
– wykonanie instalacji gazu płynnego;
2) w lokalu mieszkalnym:
– remont i wymiana urządzeń gazowych i instalacji rozprowadzającej gaz do urządzeń,
– zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
– zainstalowanie gazomierza.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi