Kara za samowolne przystąpienie do użytkowania


W zeszłym roku przystąpiłem do użytkowania nowo wybudowanego domu, gdyż musiałem się wyprowadzić ze sprzedanego mieszkania. Niestety, nie zgłosiłem w nadzorze zakończenia budowy. Niedawno pojawili się u mnie inspektorzy z nadzoru budowlanego i stwierdzili nielegalne użytkowanie. Zapowiedzieli, że dostanę wysoką karę. Czy to nieuniknione?

Przepisy Prawa budowlanego stanowią, iż do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. W niektórych sytuacjach (na przykład gdy chcemy zamieszkać przed całkowitym zakończeniem budowy albo wcześniej nadzór budowlany przyłapał nas na istotnych odstępstwach od projektu) potrzebne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku samowolnego przystąpienia do użytkowania (to jest bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przed upływem 21 dni od złożenia zawiadomienia) właściwy organ nadzoru budowlanego wymierza karę , która w przypadku budynków mieszkalnych wynosi 10 tys. zł. Jest to kara obligatoryjna, niezależna od okoliczności, w jakich inwestor przystąpił do użytkowania obiektu. Dopóki obowiązuje przepis, który przewiduje jej nałożenie, nadzór budowlany nie może odstąpić od wydania postanowienia w tej sprawie. Postanowienie takie można zaskarżyć do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a w razie utrzymania postanowienia – wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy okazji rozpoznawania jednej z takich spraw NSA zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy przepis art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane ustalający podstawę naliczania wymiaru kary jest zgodny z Konstytucją. Do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał sądy administracyjne zawieszają z urzędu postępowania w sprawach dotyczących takich kar. Jeśli Trybunał uzna te przepisy za niekonstytucyjne, nie można będzie nakładać opłat, zaś sprawy już zakończone będą mogły być wznowione.
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi