Kiedy remont, a kiedy przebudowa


Zamierzam przeprowadzić gruntowny remont garażu drewnianego z częściową podmurówką. Chciałabym postawić w tym samym miejscu garaż murowany o podobnej kubaturze. Czy muszę wystąpić do urzędu budowlanego o pozwolenia na budowę, czy wystarczy samo zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych?

Aby zmienić konstrukcję istniejącego garażu z drewnianej na murowaną, należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeśli zamierzeniem inwestora jest zmiana konstrukcji ścian i dachu garażu lub też zmiana układu funkcjonalnego, lecz z zachowaniem wielkości charakterystycznych parametrów, takich jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokość, długość lub szerokość, to takie roboty należy zakwalifikować jako przebudowę obiektu budowlanego, w wyniku której nie zostaje powiększona substancja obiektu. Natomiast zmiana któregoś z tych parametrów będzie rozbudową lub nadbudową garażu. Wykonanie przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy wiąże się z koniecznością uzyskania w organie administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) decyzji o pozwoleniu na budowę. Pod dyskusję można poddać kwestię, czy zmiana garażu z drewnianego na murowany jest remontem istniejącego obiektu budowlanego, który na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie dokonania zgłoszenia (z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków). Art. 3 pkt 8 definiuje remont jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się użycie wyrobów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym. Celem remontu jest zatem przywrócenie elementom budowlanym sprawności technicznej poprzez ich naprawę lub wymiana tych, które nie nadają się do naprawy, i odtworzenie ich stanu pierwotnego. Na tej podstawie trudno twierdzić, aby zmiana konstrukcji garażu na murowany była remontem. Warto dodać, że inwestor nie musi zawiadamiać powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu robót polegających na przebudowie (w przeciwieństwie do robót polegających na nadbudowie lub rozbudowie, a także budowie lub odbudowie). Nie zwalnia to jednak inwestora z obowiązku zawiadomienia nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia tych robót budowlanych (obowiązek ten dotyczy wszystkich robót, na wykonanie których wymagane jest pozwolenie na budowę). Należy to zrobić co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem robót. (msw)
Podstawa prawna:
ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi