Kto ma sprzątać liście z drzew przy ulicy?


Mieszkam przy ulicy obsadzonej drzewami i co roku jest ten sam problem wywózki opadających liści. Jest ich bardzo dużo zarówno na mojej działce, jak i na chodniku. Do kogo należy obowiązek uprzątnięcia i wywózki tych liści?

Niestety, w takiej sytuacji przepisy nie są przychylne dla właściciela nieruchomości sąsiadującej
z drogą, przy której znajdują się drzewa. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązują bowiem właściciela posesji do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (w tym liści) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą ruchowi pieszemu położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie trzeba jednak sprzątać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów. Wtedy to zarządca drogi musi posprzątać. Do obowiązków zarządcy drogi należy także wywózka błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Natomiast liście, które spadną na posesję przyległą do drogi, jej właściciel musi uprzątnąć we własnym zakresie. Co najwyżej, jeśli uzna, że rosnące w pasie drogowym drzewa utrudniają korzystanie z nieruchomości (opadłe liście nadmiernie zaśmiecają działkę), może się zwrócić do zarządcy drogi o zapobieżenie tym uciążliwościom na przykład przez przycięcie gałęzi albo zapewnienie wywózki wszystkich liści, nie tylko tych zebranych z chodnika. Przepisy ustawy o drogach publicznych nakładają bowiem na zarządcę drogi obowiązek utrzymywania zieleni przydrożnej. Jeśli zarządca nie zareaguje, w ostateczności można wystąpić na drogę sądową. (bs)
Podstawa prawna:
- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi