Obowiązki właściciela domu


O dom trzeba stale dbać: sprawdzać stan elewacji, dachu, okien, rynien, kominów, instalacji i naprawiać, co trzeba. Zobowiązują nas do tego przepisy.
Zły stan techniczny budynku może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkowników i otoczenia. Dlatego trzeba go poddawać regularnie przeglądom technicznym.
Jak często zlecać przeglądy
O konieczności wykonywania kontroli stanu technicznego w obiektach budowlanych w trakcie ich użytkowania mówi art. 62 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem obiekty takie powinny być poddawane przez właściciela (lub zarządcę) następującym kontrolom okresowym:
- co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych (na przykład związanych z pracą urządzeń) występujących podczas użytkowania obiektu. Dotyczy to zwłaszcza ścian zewnętrznych, balustrad, loggii, balkonów, pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, instalacji c.o. i c.w.u. oraz elementów instalacji kanalizacyjnej i urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych);
- co najmniej raz na pięć lat trzeba skontrolować stan techniczny i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego, jego estetykę i otoczenie (utwardzony teren wokół niego), w tym także sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Z obowiązku przeprowadzania kontroli rocznych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych czynników występujących podczas użytkowania obiektu wyłączone są budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiekty wymienione w art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego, czyli niewymagające pozwolenia na budowę, między innymi: wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany, przydomowe oranżerie o powierzchni zabudowy do 25 m², przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m² oraz ogrodzenia. Uwaga! Wyłączenie to nie dotyczy przewodów kominowych i instalacji gazowych w domu jednorodzinnym. Ustawa określa maksymalny czas dzielący kolejne przeglądy, co oznacza, że nie ma zastrzeżeń, aby właściciel obiektu przeprowadzał je częściej. Protokoły sporządzane w wyniku kontroli powinny w szczególności zawierać opis stanu technicznego kontrolowanych elementów i ewentualnych uszkodzeń oraz wskazywać zakres robót niezbędnych do ich usunięcia.

Jeżeli w trakcie kontroli okresowej zostaną stwierdzone uszkodzenia obiektu budowlanego...

...które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności: katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym bądź zatrucie gazem – właściciel, zarządca lub użytkownik będzie zobowiązany usunąć nieprawidłowości jeszcze w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej (art. 70 Prawa budowlanego). Powinien więc wykonać takie czynności, które doprowadzą obiekt do stanu technicznego niepowodującego zagrożenia. Usunięcie uszkodzeń należy potwierdzić w kolejnym protokole kontrolnym, a sporządzająca go osoba ma obowiązek przesłać kopię protokołu do organu nadzoru budowlanego. W ostatniej nowelizacji ustawy zobowiązano nadzór do sprawdzenia – bezzwłocznie po otrzymaniu kopii protokołu – czy usunięto stwierdzone uszkodzenia. Na osobę, która dokonała kontroli po usunięciu uszkodzeń mogących spowodować zagrożenie i nie przesłała odpowiedniego protokołu do nadzoru budowlanego, może zostać nałożony mandat w wysokości do 500 zł.

Kto musi prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Prawo budowlane zobowiązuje do założenia i prowadzenia książki obiektu budowlanego oddanego do użytkowania. Zwolnione z tego są budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty budownictwa zagrodowego i letniskowego, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe, a także obiekty, w przypadku których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Zwolnienie to nie oznacza jednakże, że właściciele nie mogą takich książek założyć
i prowadzić. W książce należy zapisywać informacje dotyczące przeprowadzanych kontroli oraz robót budowlanych wykonywanych w trakcie użytkowania obiektu. Powinna być do niej dołączona dokumentacja budowy oraz powykonawcza, a także protokoły z kontroli okresowych i inne opracowania (ekspertyzy, oceny techniczne, opracowania projektowe) związane z wykonywaniem robót budowlanych w budynku podczas jego użytkowania lub dotyczące jego stanu technicznego. Wzór i zasady prowadzenia książki określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134). Gotowe książki można kupić w księgarniach technicznych.

Kto je może przeprowadzać

Kontrole okresowe mogą przeprowadzać tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, z zastrzeżeniem, że przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny być dokonywane przez osoby o kwalifikacjach zawodowych w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może również kontrolować – oprócz osób z odpowiednimi uprawnieniami – mistrz kominiarski.
Jak dokumentować kontrolę
Okresowe powinny być poświadczone przez przeprowadzające je osoby w postaci protokołów i dołączane do książki obiektu budowlanego lub – gdy prowadzenie takiej książki nie jest wymagane – przechowywane przez właściciela lub zarządcę wraz z dokumentacją obiektu (tak jest w przypadku domu jednorodzinnego). Protokołów kontrolnych nie trzeba przekazywać do organu nadzoru budowlanego, natomiast właściciel lub zarządca powinien wykonać zawarte w nich zalecenia i przystąpić – w miarę możliwości finansowych i w zależności od stopnia zagrożenia, jaki stwarza usterka – do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Podczas wszystkich kontroli okresowych dokonujący przeglądu powinien sprawdzić, czy wykonano zalecenia z poprzedniej kontroli.
Kto sprawdza, czy były kontrole
Nadzór budowlany może na podstawie art. 65 Prawa budowlanego zażądać przedłożenia aktualnych protokołów z okresowych kontroli, a już na pewno wezwie do złożenia tych dokumentów, jeśli będzie prowadził postępowanie w sprawie stanu technicznego. Ma też prawo wydać nakaz przeprowadzenia kontroli okresowej w razie stwierdzenia, iż stan techniczny obiektu budowlanego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. W takim przypadku nie ma znaczenia to, czy właściciel wymagane kontrole przeprowadza na bieżąco, wystarczające jest stwierdzenie, że zagrożenie może wystąpić. Organ nadzoru budowlanego może również zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu (lub jego części), który jego zdaniem może stwarzać zagrożenie.
Stwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego (wykaz usterek, uszkodzeń, zaleceń) zawarte w protokołach kontroli okresowych może stanowić dla nadzoru budowlanego podstawę do wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie (na podstawie art. 66 Prawa budowlanego).
Jakie kary za brak przeglądów
Nadzór budowlany na podstawie art. 93 Prawa budowlanego ma prawo nałożyć karę grzywny w postaci mandatu na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, który nie spełnia obowiązku poddawania obiektów kontrolom okresowym lub nie przechowuje dokumentów związanych z obiektem albo nie prowadzi książki obiektu budowlanego. Maksymalnie mandat może wynieść 500 zł. Należy podkreślić, że nałożyć grzywnę może tylko pracownik inspektoratu mający odpowiednie upoważnienie wydane przez właściwego wojewodę. Upoważnienie obowiązuje na terenie działania inspektoratu i jest ważne łącznie z legitymacją służbową. Można odmówić przyjęcia mandatu karnego, ale wtedy organ nadzoru budowlanego wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie. Wyższa kara grozi za niewykonanie (już w czasie przeprowadzanej kontroli lub bezpośrednio po niej) obowiązku określonego w art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego, czyli za nieusunięcie nieprawidłowości i uszkodzeń, które mogłyby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub zagrożenie środowiska. Jest to wykroczenie, które podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności lub też karze grzywny, a właściwym do orzekania jest sąd rejonowy.
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi