Stacja telefonii w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej


Dowiedziałem się, że w sąsiedztwie mojej działki (po drugiej stronie drogi) ma być budowana stacja telefonii komórkowej. Gmina wydała już decyzję środowiskową, ale nie powiadomiła mnie, że toczy się takie postępowanie. Informo-wani byli tylko właściciele działek bezpośrednio graniczących z terenem inwestycji. Wisiały też podobno jakieś ogłoszenia. Złożyłem protest w tej sprawie, ale gmina nie uwzględniła moich uwag ani nie przekazała tego pisma jako odwołania organowi wyższej instancji. Czy takie działanie jest prawidłowe? Czy gmina mogła mnie pominąć jako stronę i czy mam jakieś możliwości odwoływania się?

Realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (a do takich należą niektóre stacje telefonii komórkowej) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację (zwanej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach). Wydanie takiej decyzji wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Musi to nastąpić przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę takiego obiektu budowlanego. W postępowaniu tym analizuje się i ocenia między inymi wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Zakres stron ustala się zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., który pozwala zawiadamiać je o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W takim przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie zamieszcza się też – niezależnie od liczby stron postępowania – we wszystkich sprawach wymagających udziału społeczeństwa, a do takich należy postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Społeczność lokalna powinna być w takim wypadku poinformowana o wniosku i decyzji. Bez względu na podstawę prawną zamieszczenia ogłoszenia o wydaniu decyzji odwołanie od takiej decyzji może wnieść tylko strona. Przy wydawaniu decyzji środowiskowych za strony postępowania uznaje się inwestora, właściciela nieruchomości objętej zamierzeniem inwestycyjnym (jeśli nie jest nim inwestor) i zazwyczaj właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. Jest on ustalany na podstawie danych z raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jeżeli wynika z niego, że obiekt nie będzie oddziaływał na dalej położone nieruchomości, to ich właściciele nie są stronami postępowania. Jeśli po wydaniu decyzji odwoła się od niej osoba, która nie została uznana przez organ wydający decyzję za stronę postępowania, jej pismo może być potraktowane jako:
- odwołanie, gdy zostało wniesione w terminie, czyli zanim decyzja stała się ostateczna. Powinno być ono przekazane do organu wyższej instancji, czyli do samorządowego kolegium odwoławczego, które musi ocenić, czy wniosła je osoba uprawniona. Jeżeli stwierdzi, że odwołanie pochodzi od osoby nie będącej stroną, wyda decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. Można ją będzie zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
- wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją, gdy pismo wniesiono po terminie (na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.). W tej sytuacji organ administracji powinien rozważyć, czy pismo to można potraktować jako wniosek o wznowienie postępowania, a jeśli tak, wydać w tej sprawie decyzję (o odmowie lub wznowieniu postępowania), od której wnioskodawca będził się mógł odwołać. Jeżeli z pisma nie wynika treść żądania, organ powinien zwrócić się do wnioskodawcy o jego sprecyzowanie, a potem je rozpatrzyć i podjąć stosowne decyzje. Trzeba jednak wiedzieć, że żadna z wymienionych dróg odwoławczych nie daje gwarancji zmiany decyzji środowiskowej i zablokowania inwestycji. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy okaże się, że przy jej wydawaniu naruszono prawo. (bs)
Podstawa prawna:
- Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi