Służebność dla wykonania przyłącza

Zakład energetyczny wydał mi warunki przyłączenia do sieci, w których wskazał, że przyłącze do mojego budynku ma być poprowadzone od słupa, który stoi na działce sąsiada. Niestety, sąsiad nie chce słyszeć o przeprowadzeniu przyłącza przez jego działkę, a ja nie mam innych możliwości doprowadzenia prądu. Czy to oznacza, że nie będę mógł wybudować domu? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Brak zgody sąsiada na wykonanie przyłącza energetycznego nie wyklucza możliwości budowy domu. Mając już techniczne warunki przyłączenia wydane przez zakład energetyczny, można równocześnie starać się o pozwolenie na budowę domu (w postępowaniu administracyjnym) oraz o prawo do wybudowania przyłącza (na drodze cywilnoprawnej). Jeśli jedynym sposobem na doprowadzenie prądu jest przeprowadzenie przyłącza przez grunt sąsiada, można się od niego domagać ustanowienia za wynagrodzeniem odpowiedniej służebności gruntowej. Byłaby to służebność analogiczna do służebności drogi koniecznej uregulowanej w art. 145 kc, a polegałaby na przeprowadzeniu przewodów energetycznych przez grunt sąsiada. Za możliwością ustanowienia takiej służebności opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2002 r. (sygn. II CKN 639/99), stwierdzając, że „do roszczenia właściciela gruntu o przyłączenie się przez sąsiednią nieruchomość do instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych lub telekomunikacyjnych ma odpowiednie zastosowanie w drodze analogii instytucja służebności gruntowej drogi koniecznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej następuje za wynagrodzeniem. Należy konsekwentnie przyjąć, że właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością przyłączenia do takich instalacji wynagrodzenie co do zasady przysługuje również”.
Natomiast w uchwale z 30 sierpnia 1991 r. (sygn. III CZP 73/91, OSNC 1992/4/53) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „okoliczność, że nieruchomość pozbawiona dostępu do sieci energetycznej jest niezabudowana, nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu na rzecz tej nieruchomości – jeżeli przemawiają za tym potrzeby społeczno-gospodarcze – służebności gruntowej umożliwiającej doprowadzenie linii elektrycznej”.
Ustanowienie służebności może nastąpić w drodze umowy pomiędzy właścicielami, zaś w przypadku braku porozumienia – na drodze sądowej. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w wydziale cywilnym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawa prawna: art. 145 kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi