Transformator na działce

W uchwalonym niedawno planie miejscowym na części mojej działki zaplanowano transformator. W gminie powiedziano mi, że nic już tam nie wybuduję. Czy jest jakaś możliwość zmiany tego planu albo uzyskania odszkodowania?

Zmiana niedawno uchwalonego planu prawdopodobnie nie wchodzi w grę, gdyż wymagałoby to przeprowadzenia długotrwałej i kosztownej procedury, więc gmina raczej nie będzie tym zainteresowana. Łatwiej będzie dochodzić odszkodowania ze względu na to, że w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości w taki sposób jak dotychczas lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Zaplanowanie umiejscowienia sieci i urządzeń energetycznych może bowiem uniemożliwić rozbudowanie budynku mieszkalnego, a nawet wykluczać budownictwo na określonym obszarze. Wówczas właściciel takiej nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną szkodę lub też wykupienia nieruchomości albo jej części. Gmina może również zaproponować nieruchomość zamienną (działkę, którą można zabudować bez ograniczeń sieci energetycznej) i jeśli właściciel wyrazi na taką zamianę zgodę, to z dniem podpisania umowy zamiany nie może domagać się już żadnych innych odszkodowań.
Gdyby natomiast uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała obniżenie wartości nieruchomości (na przykład w pobliżu istniejących już domów zaplanowano budowę urządzeń energetycznych), wówczas właściciel takiej nieruchomości ma wybór: może skorzystać z omówionych wyżej możliwości rekompensaty lub też – w wypadku sprzedaży takiej nieruchomości – żądać od gminy odszkodowania w wysokości równej obniżeniu wartości nieruchomości. Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości ustalana jest na dzień sprzedaży nieruchomości (jest to różnica między wartością nieruchomości określoną przed zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i po niej).
Właściciel nieruchomości może domagać się odszkodowania w terminie pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązującym prawem miejscowym. Gmina zaś ma obowiązek wykonać jeden z wybranych przez właściciela obowiązków odszkodowawczych w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub wykupie nieruchomości właścicielowi przysługują odsetki ustawowe, natomiast w razie sporu gminy z właścicielem każda ze stron może się zwrócić o rozstrzygnięcie do miejscowego wydziału cywilnego sądu rejonowego.

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi