Ulga dla współwłaścicieli

Buduję z rodzicami dom parterowy. Dom stanowi współwłasność mojego ojca i moją (po 50%), a jego budowa rozpoczęła się jeszcze w czasie obowiązywania ulgi budowlanej. Czy ulga przysługuje każdemu z nas w pełnej wysokości, czy też dotyczy sumy naszych wydatków?

Przy ustalaniu prawa do ulgi mieszkaniowej istotny jest przede wszystkim fakt poniesienia przez podatnika wydatku na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Nie pozbawia go tego prawa to, iż dana nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Każdy z nich ma odrębne prawo do ulgi (tylko małżonkom przysługuje jeden limit).
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 131/00): „Koszty budowy budynku mieszkalnego na wspólnym gruncie, pokrywane oddzielnie przez każdego ze współwłaścicieli, mógł odliczać od dochodu każdy ze współwłaścicieli, który je poniósł, bez względu na wielkość jego udziału w zabudowanym gruncie”.
Podobne stanowisko zostało przyjęte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 1958/94), w którym stwierdzono, że jeśli adresatem ulgi jest podatnik ponoszący wydatki przy budowie domu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych współwłaścicieli, z których każdy ponosi we własnym imieniu określone wydatki na ten cel, to powinien mieć prawo do samodzielnego korzystania z odliczenia, niezależnie od proporcji udziału we współwłasności.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi