Ulga mieszkaniowa.Przepisy

W tym roku nadal możemy korzystać z ulg mieszkaniowych, choć nie wszystkich. Zmieniły się jednak niektóre zasady ich rozliczania, a ponadto zostały podwyższone limity większości odliczeń.
Od 1 stycznia 2001 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany dotyczą ulg podatkowych, w tym mieszkaniowych.

Koniec ulgi na wynajem
W 2001 r. nie ma już ulgi na budowę domu z przeznaczeniem co najmniej pięciu lokali na wynajem. Można jednak odliczać wydatki poniesione do końca 2000 r., które nie miały pokrycia w osiągniętym dochodzie. Ponadto podatnicy, którzy rozpoczęli inwestycję przed końcem 2000 r., mogą korzystać z ulgi na dotychczasowych zasadach - ale tylko do końca 2003 r. Osobom, które nabyły prawo do ulgi na wynajem w ubiegłych latach, przysługuje w 2001 r. odliczenie w wysokości iloczynu liczby budowanych mieszkań i kwoty 161 000 zł.

Duża ulga tylko przez cztery lata
Od 1 stycznia 2001 r. zostało wprowadzone istotne ograniczenie czasowe dużej ulgi budowlanej. Zgodnie z art. 27a ust. 5a wyżej wymienionej ustawy, jeśli inwestycja uprawniająca do dużej ulgi zostanie rozpoczęta po 1 stycznia 2001 r., będzie można korzystać z odliczeń wydatków na nią ponoszonych tylko przez cztery lata (licząc od początku roku, w którym dokonano pierwszych odliczeń). Jeżeli budowa została rozpoczęta przed tą datą (na przykład w grudniu 2000 r.), odliczenie można będzie kontynuować w latach następnych bez czasowego ograniczenia, aż do zakończenia budowy. Ograniczenie to nie dotyczy ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

Do dużej ulgi budowlanej nadal uprawniają wydatki na:
- budowę domu mieszkalnego,
- wkład budowlany lub mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej,
- przekształcenie mieszkania spółdzielczego lokatorskiego na własnościowe (po 24 kwietnia przeniesienie własności mieszkania na członka spółdzielni),
- zakup nowego domu lub mieszkania od gminy lub firmy,
- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
- przebudowę strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
- wykończenie mieszkania w nowo wybudowanym budynku, do dnia jego zasiedlenia.

Nowe dla spółdzielców
Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła dwie istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:
- w związku z tym, że od 24 kwietnia 2001 r. nie ma już możliwości przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo spółdzielcze własnościowe, odliczeniu od podatku podlegają wydatki na przeniesienie własności mieszkania przez spółdzielnię na rzecz jej członka (art. 27 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
- z odliczenia w ramach ulgi remontowej mogą korzystać również użytkownicy lokali spółdzielczych, dokonujący wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej (art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dotychczas z ulgi na wpłatę na fundusz remontowy mogli korzystać tylko członkowie wspólnot mieszkaniowych. Zmiana ta ma zastosowanie do wpłat dokonywanych od 1 stycznia 2001 r.

Ulgi dla małżonków w separacji
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uregulowała sytuację małżonków pozostających w separacji. Z punktu widzenia przepisów dotyczących ulg mieszkaniowych traktuje się ich jak osoby rozwiedzione. Oznacza to, że małżonkom pozostającym w separacji przysługują dwa odrębne limity ulgi mieszkaniowej.
Jeżeli małżonkowie do momentu orzeczenia separacji korzystali z odliczeń, przysługująca każdemu z nich ulga jest pomniejszana o kwotę odliczeń dokonanych przed separacją:
- po 50% tych odliczeń, jeżeli byli opodatkowani łącznie,
- o kwoty odliczone dotąd w zeznaniach każdego z nich, jeżeli byli opodatkowani odrębnie.

Podstawa prawna:
- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.
art. 14, poz 176 z późn. zm.)
- ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 4, poz. 27)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi