Zbiorniki na olej opałowy. Jak wybrać?


Decydując się na ogrzewanie domu olejem, trzeba się zastanowić nad wyborem i lokalizacją zbiornika do jego magazynowania.

Materiał zbiornika

Musi być odporny na działanie oleju opałowego i nie może wchodzić z nim w reakcje chemiczne zmieniające jego właściwości, zwłaszcza tempo starzenia się i kruchość. Dotyczy to również wszystkich elementów zbiornika i wyposażenia stykającego się z olejem opałowym. Zbiorniki najczęściej wykonuje się z tworzyw sztucznych lub ze stali. Wybór materiału zależy w dużej mierze od zakładanej lokalizacji zbiornika.
Podstawowe zalety zbiorników z tworzyw to niewielka masa i przezroczystość umożliwiająca kontrolę poziomu napełnienia zbiornika. Największa wada – mała odporność na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i promieniowanie.

Zbiorniki przeznaczone do instalowania w budynkach zwykle wykonuje się z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), rzadziej z żywic poliestrowych, epoksydowych i winyloestrowych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym.

Zbiorniki do instalowania poza budynkiem muszą mieć dużą wytrzymałość mechaniczną na obciążenie śniegiem, na działanie wiatru, a podziemne – dodatkowo na obciążenie ziemią. Zbiorniki naziemne muszą być odporne na działanie promieniowania UV, które zmniejsza wytrzymałość materiału i przyspiesza jego starzenie, a przez to pogarsza bezpieczeństwo i czas użytkowania zbiornika. Dlatego na zewnątrz – zarówno na ziemi, jak i pod ziemią – najczęściej montuje się zbiorniki ze stali.

Uwaga! Przed wydaniem decyzji dopuszczającej zbiornik do stosowania Urząd Dozoru Technicznego sprawdza wszystkie materiały, dlatego przy zakupie zbiornika można wymagać od sprzedawcy potwierdzających to dokumentów.Zbiorniki na olej częściej instaluje się w domu niż na zewnątrz. Największą popularnością cieszą się te z tworzywa.
Autor: SCHUTZ
Ważną zaletą zbiorników z tworzywa sztucznego jest ich niewielka masa ułatwiająca transport i montaż.
Autor: ROTH
Dzięki przezroczystości tworzywa poziom oleju w zbiorniku można kontrolować bez dodatkowych wskaźników.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Pojemność

Aby ją ustalić, trzeba oszacować roczne zapotrzebowanie na paliwo do ogrzewania domu i zastanowić się, czy chcemy kupować paliwo raz, czy kilka razy w roku.
Kupując paliwo raz w roku, musimy się przygotować na jednorazowy duży wydatek, zwykle jednak mniejszy niż suma wydatków na paliwo kupowane w kilku porcjach. Ceny oleju zmieniają się w ciągu roku. Latem olej jest zazwyczaj tańszy.
Określając pojemność zbiornika, musimy dodatkowo uwzględnić przepisy dotyczące magazynowania oleju. Zgromadzenie całej ilości paliwa może być w pewnych sytuacjach niemożliwe.
Warto skalkulować, co się bardziej opłaca – czy większe koszty inwestycyjne zakupu dużego zbiornika (baterii zbiorników) i niższe koszty paliwa, czy tańszy zbiornik, ale droższe, bo częściej kupowane, paliwo.
Zbiornika nie można napełniać całkowicie. Musi w nim pozostać wolna przestrzeń stanowiąca zabezpieczenie przed przelaniem się cieczy lub trwałym odkształceniem zbiornika w wyniku powiększenia się objętości oleju pod wpływem wzrostu temperatury. Przepełnienie zbiornika (brak wolnej przestrzeni) może spowodować jego rozerwanie.

Pojemność zbiornika a przepisy UDT
Zbiorniki na olej opałowy o pojemności większej niż 1 m³ podlegają dozorowi technicznemu.

Zbiornik o pojemności większej niż 1 m³ przed rozpoczęciem eksploatacji musi zostać odebrany przez inspektora UDT.

Koszt odbioru wynosi od 200 do 400 zł.
Jeśli pojemność zbiornika jest mniejsza niż 2,5 m³, dozór jest uproszczony i ogranicza się do jednokrotnej wizyty inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
Zbiorniki o większej pojemności podlegają dodatkowo tak zwanemu dozorowi ograniczonemu, który polega na przeprowadzaniu rewizji zewnętrznej zbiornika. Roczny koszt takiej usługi to 150-200 zł.

Uwaga! Niezgłoszenie zbiornika do odbioru i eksploatowanie go mimo braku decyzji inspektora UDT jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Jedno- lub dwupłaszczowe
Zbiornik na olej opałowy musi być zbudowany w taki sposób, aby zgromadzony w nim olej nie przedostawał się do otoczenia zarówno w wyniku zmian temperatury i ciśnienia oleju, jak i podczas napełniania i opróżniania zbiornika. Przedostanie się oleju do wód powierzchniowych i gruntowych jest niebezpieczne.

Zawartość oleju w wodzie zaledwie w proporcji 1:1 000 000 jest szkodliwa dla ludzi.

Kształt zbiornika zależy od materiału, z jakiego jest on zrobiony. Metalowe są wykonywane jako walczaki, polietylenowe mają liczne wgłębienia poprawiające ich wytrzymałość, zbiorniki z żywic są elipsoidalne.
Każdy zbiornik musi być odpowiednio oznakowany przez producenta – jako naziemny lub podziemny.

Jeśli producent przewiduje konkretną lokalizację zbiornika (na ziemi lub pod ziemią), nie można jej zmieniać bez konsultacji z nim. Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy wykorzystać zbiornik z odzysku. Trzeba koniecznie sprawdzić, czy interesujący nas zbiornik jest przeznaczony do przechowywania oleju i ma odpowiednie dopuszczenia.

Zbiorniki mogą być jedno- lub dwupłaszczowe. Jednopłaszczowe są tańsze, jednak w razie uszkodzenia – niebezpieczne. Trzeba je umieszczać w specjalnych wannach, w których w razie awarii będzie się mógł zgromadzić olej wyciekający z uszkodzonego zbiornika. To w konsekwencji zwiększa koszty inwestycyjne. Zbiorniki jednopłaszczowe są produkowane jako modułowe lub kompaktowe. Mogą mieć opaski wzmacniające konstrukcję.
Zewnętrzny płaszcz zbiornika dwupłaszczowego pełni funkcję wanny wychwytującej i stanowi zabezpieczenie przed skażeniem otoczenia w razie ewentualnego wycieku oleju ze zbiornika wewnętrznego. Proces wytwarzania zbiorników dwupłaszczowych jest bardziej kosztowny niż jednopłaszczowych, dlatego są one droższe.
W sprzedaży są zbiorniki, których oba płaszcze są z tworzywa sztucznego, i takie, w których wewnętrzny zbiornik jest polietylenowy, zewnętrzny – z blachy stalowej ocynkowanej. Te drugie mają lepsze parametry mechaniczne (wewnętrzny zbiornik jest lepiej zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym) i są bardziej odporne na działanie ognia.
W przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników dwupłaszczowych wykonanych z tworzywa niektóre firmy umieszczają materiały ognioodporne poprawiające ich odporność ogniową.

Zbiorniki dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym z tworzywa (a) lub ze stali (b) nie stwarzają zagrożenia w razie ewentualnego wycieku oleju.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Baterie zbiorników
Zbiorniki można składać w baterie, aby uzyskać wymaganą pojemność. Takie rozwiązanie jest korzystne, zwłaszcza gdy magazyn oleju jest wewnątrz budynku, gdzie wstawienie pojedynczego zbiornika o dużej pojemności mogłoby być niemożliwe lub wymagałoby wyburzenia ścian.
Zbiorniki przystosowane do składania w baterie mają tak dobrane wymiary, aby można je było wstawić do pomieszczenia przez standardowe drzwi.


Zarówno zbiorniki jednopłaszczowe...
Autor: ROTH
...jak i dwupłaszczowe można łączyć w baterie, aby uzyskać potrzebną pojemność magazynu paliwa.
Autor: ROTH

Zabezpieczenie przed przenikaniem zapachu

Olej opałowy jest produktem ropopochodnym o niezbyt przyjemnym zapachu. Dlatego magazynowanie go w zbiorniku w budynku może stać się utrapieniem dla mieszkańców.

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy któryś z mieszkańców domu jest uczulony na produkty ropopochodne. W takim wypadku lepiej umieścić zbiornik poza budynkiem.

Aby zapobiec wydostawaniu się zapachu oleju, producenci stosują bardzo szczelne połączenia, a w zbiornikach z tworzyw sztucznych wykonują warstwy antydyfuzyjne, które ograniczają przenikanie cząstek oparów oleju przez ścianki zbiorników.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zbiorniki stalowe mogą ulegać korozji, zwłaszcza ich zewnętrzna powierzchnia, ale także – choć w mniejszym stopniu – wnętrze.
W celu zabezpieczenia przed korozją zewnętrzną zbiorniki stalowe maluje się farbami zabezpieczającymi.
Korozja wewnętrznych ścian zbiornika nie jest intensywna, ale ponieważ zbiornik użytkuje się kilkanaście lub więcej lat, z czasem może stać się problemem.
Teoretycznie olej opałowy nie działa korozyjnie na zbiornik. W praktyce jednak zawiera niewielką ilość substancji agresywnych i wilgoci. Dodatkowo niewielka ilość wody, która dostaje się do zbiornika przez urządzenia napowietrzająco-odpowietrzające, tworzy na dnie zbiornika elektrolit. Zachodzące w nim procesy korozyjne z upływem czasu mogą doprowadzić do całkowitego przerdzewienia ściany zbiornika (korozja wżerowa). Dlatego zaleca się regularne – co mniej więcej pięć lat – czyszczenie zbiorników. Dodatkowo wnętrza, a zwłaszcza dna zbiorników jednopłaszczowych, pokrywa się środkami antykorozyjnymi.
Inne stosowane sposoby zabezpieczenia przed korozją to:
- powlekanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni zbiorników tworzywem sztucznym,
- anoda magnezowa,
- substancje antykorozyjne wiążące wodę znajdującą się w zbiorniku.
Najlepszym zabezpieczeniem przed korozją jest jednak wykonanie zbiornika w całości z tworzywa sztucznego.

Zabezpieczenie na wypadek awarii

Każdy zbiornik z olejem opałowym musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa w razie awarii. W pomieszczeniach olejoszczelnych ze zbiornikami jednopłaszczowymi umieszcza się więc sondy sygnalizujące nieszczelność. W tym samym celu w zbiornikach dwupłaszczowych przestrzeń między płaszczami wypełnia się cieczą pod ciśnieniem. W razie nieszczelności ciecz wycieka i odkrywa zanurzone elektrody, powodując przerwanie obwodu elektrycznego i uruchomienie sygnalizacji alarmowej.
Paliwo wypływające przez nieszczelności musi zostać zatrzymane, nie powodując skażenia środowiska. Zbiorniki jednopłaszczowe umieszcza się w szczelnych wannach mogących pomieścić całą pojemność zbiornika. W przypadku zbiorników dwupłaszczowych taką wannę stanowi drugi płaszcz. Dodatkowo zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m³ muszą być wyposażone w urządzenia sygnalizacji wycieku i zabezpieczone przed jego przenikaniem do wód gruntowych i powierzchniowych. Do sygnalizacji wycieku mogą być użyte jedynie urządzenia dopuszczone przez dozór techniczny.
W zbiornikach naziemnych zabezpieczeniem przed wyciekiem są:
- podwójne dno (w zbiornikach o osi pionowej),
- podwójna ścianka (w zbiornikach o osi poziomej),
- zbiornik rezerwowy,
- obwałowanie,
- wanna,
- szczelne pomieszczenie z drzwiami na odpowiedniej wysokości.
W zbiornikach podziemnych:
- geomembrana,
- podwójna ścianka,
- zbiornik rezerwowy,
- betonowa obudowa.


W celu ochrony przed ewentualnym rozlaniem się oleju w razie awarii zbiorniki jednopłaszczowe nie mogą być instalowane inaczej niż...
Autor: Piotr Mastalerz
...w wannie wychwytującej (szczelnej obudowie) mogącej pomieścić taką ilość oleju, jaka mieści się w zbiorniku.
Autor: Piotr Mastalerz

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi
Przepisy wymagają, aby zbiorniki na olej opałowy były zaprojektowane w sposób zapobiegający gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych lub je ograniczający.
Dopuszczalne jest również wyposażenie zbiornika w układ do ich odprowadzania. Odprowadzenie ładunków dotyczy również przewodów wykonanych z tworzywa sztucznego wchodzących w skład instalacji paliwowej.
Wykonanie tego zabezpieczenia budzi wiele kontrowersji zarówno wśród producentów, jak i instalatorów ze względu na brak propozycji szczegółowych rozwiązań.
Przepisy mówią tylko bardzo ogólnie o potrzebie takiego zabezpieczenia.

Zbiornik a temperatura

Minimalna. W magazynie oleju trzeba zapewnić odpowiednią temperaturę minimalną zabezpieczającą przed wydzieleniem się z paliwa parafiny i w konsekwencji zatkaniem przewodów paliwowych. Zalecane jest, aby wynosiła ona co najmniej 10°C.
Ogrzewanie trzeba zapewnić również zbiornikom i przewodom paliwowym zlokalizowanym poza budynkiem.
Można zastosować specjalne kable grzewcze, które pozwalają utrzymać temperaturę uniemożliwiającą wydzielanie się parafiny. Dodatkowo przewody paliwowe należy zaizolować termicznie.

Maksymalna. W otoczeniu zbiorników z tworzyw sztucznych temperatura nie powinna przekraczać 40°C. Przepisy wymagają, aby wszystkie elementy o wysokiej temperaturze znajdowały się w odległości co najmniej metra od zbiornika. W wysokiej temperaturze zmniejsza się wytrzymałość tworzyw i może dojść do stopienia się zbiornika.
W razie pożaru po przetopieniu płaszcza zbiornika następuje wypływ oleju opałowego, który dodatkowo wzmaga pożar.

Wyposażenie zbiornika

Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju muszą być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju. Przy większych pojemnościach zbiorników wymagany jest sygnalizator poziomu napełnienia przekazujący sygnał do miejsca, w którym znajduje się króciec do napełniania. Wyposażenie to pozwala na prawidłowy przebieg procesu napełniania zbiornika i zabezpiecza przed jego przepełnieniem.
Zbiornik bezciśnieniowy musi być wyposażony w tak zwany układ oddechowy zabezpieczający przed powstaniem w nim pod- i nadciśnienia. Przez zawór oddechowy nie mogą się przedostawać woda deszczowa i ciała obce. Zawór powinien być również odporny na korozję i wyposażony w bezpiecznik przeciwogniowy.

Uwaga! Na rurze między zbiornikiem a zaworem oddechowym nie można umieszczać żadnych zaworów odcinających.

Urządzenia zabezpieczające są instalowane, jeśli zbiornik nie ma stałego połączenia z atmosferą i może w nim nastąpić z powodu przegrzania wzrost ciśnienia ponad najwyższe dopuszczalne albo niedopuszczalny spadek, zwłaszcza podczas opróżniania zbiornika.
Do zabezpieczenia przed nadmiernym nadciśnieniem lub podciśnieniem stosuje się:
- syfonowe przyrządy bezpieczeństwa,
- zawory oddechowe,
- zawory bezpieczeństwa i głowice bezpieczeństwa,
- automatykę zabezpieczającą (układ sygnalizacji, blokad i wyłączeń parametrycznych).
Do kontroli poziomu cieczy służy cieczowskaz. Nie stosuje się zaworów i kurków probierczych. W zbiornikach o małej pojemności i półprzezroczystych poziom paliwa określa się wzrokowo. Wskaźniki aparatury kontrolno-pomiarowej powinny być umieszczone i oświetlone tak, aby wskazania były wyraźne.

W przypadku uszkodzenia osprzętu zbiornika można go wymienić na osprzęt tego samego typu i o tych samych parametrach. W przeciwnym razie wymagana jest zgoda Urzędu Dozoru Technicznego.

Magazyn oleju

W budynku. Zgodnie z przepisami olej opałowy może być magazynowany w budynku, jeśli:
- ma temperaturę zapłonu ponad 55°C,
- będzie przechowywany w bezciśnieniowym zbiorniku (zbiornikach) stałym, w przeznaczonym do tego pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji.
W pomieszczeniu z kotłem olejowym można ustawić zbiornik o pojemności nie większej niż 1 m³ pod warunkiem:
- umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła,
- oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika o co najmniej 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie.

Jeśli pojemność zbiornika będzie większa niż 1 m³, to kocioł musi się znaleźć w oddzielnym pomieszczeniu.

W magazynie oleju – w części lub w całym pomieszczeniu – należy wykonać izolację szczelną na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej mogącej w razie awarii pomieścić objętość jednego zbiornika.
Jeżeli zdecydujemy się na ustawienie w budynku baterii zbiorników, wszystkie wchodzące w jej skład zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości, a ich łączna objętość nie może przekraczać 100 m³.
W magazynie oleju opałowego musi być wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca od dwóch do czterech wymian powietrza na godzinę, okno lub urządzenie gaśnicze pianowe.
Do ogrzewania olejem opałowym można stosować jedynie centralne ogrzewanie wodne.

Ze względu na zagrożenie pożarem magazynu oleju nie wolno ogrzewać ani urządzeniem grzewczym gazowym, ani elektrycznym.

Zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego należy chronić przed elektrycznością statyczną mogącą stać się przyczyną pożaru w wyniku powstania iskry elektrycznej.
Ściany i stropy magazynu oleju opałowego muszą mieć dwugodzinną szczelność i izolacyjność ogniową, a drzwi pomieszczenia – godzinną.

Zbiornik (zbiorniki) na olej można umieścić w tym samym pomieszczeniu co kocioł. Oprócz wymagań stawianych kotłowni olejowej takie pomieszczenie musi spełniać wtedy dodatkowe wymagania gwarantujące bezpieczne użytkowanie kotła i zbiorników z olejem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Zbiorniki zewnętrzne
Naziemne. Jeśli zdecydujemy się na zbiornik naziemny, to pamiętajmy o tym, że odległość między zbiornikiem a budynkiem nie powinna być mniejsza niż 20 m. Można ją zmniejszyć do 10 m, jeżeli zbiornik zostanie oddzielony od budynku ścianą przeciwpożarową o dwugodzinnej odporności ogniowej. Decydując się na taką lokalizację, trzeba zapewnić ogrzewanie oleju w zbiorniku i przewodach doprowadzających.
Podłoże pod zbiornik i fundament musi być izolowane od gruntu w sposób zapewniający ochronę gruntu przed skażeniem w razie awarii i wycieku oleju.
Dodatkowe wymagania są stawiane podparciu zbiornika, które nie powinno w czasie jego eksploatacji powodować przekroczenia w jego ściankach naprężeń dopuszczalnych. Tylko jedna podpora może być umocowana na stałe. Pozostałe muszą mieć możliwość przesuwania się. Jednocześnie ich konstrukcja nie powinna utrudniać dostępu do zbiornika podczas normalnej eksploatacji i obsługi.

Podziemne. Powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub umieszczone w ukształtowanej w terenie niecce o pojemności większej od pojemności zbiornika. Niecka powinna mieć izolację uniemożliwiającą przedostanie się oleju do gruntu. Odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi na olej opałowy o łącznej pojemności nie większej niż 35 m³ przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m nie powinna być mniejsza niż 3 m.

Zanim podejmie się decyzję o umieszczeniu zbiornika pod ziemią, trzeba sprawdzić poziom wód gruntowych i jeśli jest on wysoki, raczej zrezygnować z takiego pomysłu.
Ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wody gruntowe na zbiornik, zwłaszcza pusty, może doprowadzić do „wyrzucenia” go z ziemi.

Bezpieczne przechowywanie oleju w zbiorniku ustawionym na zewnątrz wymaga zachowania minimalnych odległości od różnych obiektów usytuowanych na działce.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiWgłębienia w zbiornikach z tworzyw sztucznych zwiększają ich wytrzymałość.
Autor: ROTH
Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego zbiornika warto sprawdzić wymiary otworów montażowych i zbiornika, aby zapobiec ewentualnym problemom podczas wstawiania zbiornika.
Autor: ROTH

Jak oszacować roczne zużycie oleju?
Można to zrobić na przykład na podstawie mocy kotła. Zgodnie z niemieckimi wytycznymi ilość oleju potrzebną do ogrzania domu w ciągu roku można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
                    V = Q · 180 [dm³/rok]gdzie Q – moc kotła [kW].

Przykład:
Ilość oleju potrzebna do ogrzewania domu jednorodzinnego wyposażonego w kocioł o mocy 24 kW wynosi:
                    V = 24 · 180 = 4320 [dm³/rok]
Jeśli kocioł jest używany także do podgrzewania wody, ilość oleju należy zwiększyć o 10-20%.

Ilość oleju można oszacować także na podstawie powierzchni budynku. W starych, zimnych domach wskaźnik rocznego zużycia oleju należy przyjmować na poziomie 30-35 dm³/m², w nowszych – 15-20 dm³/m², w energooszczędnych domach – 8-10 dm³/m² na rok. Objętość oleju wyniesie:
                    V = A · B,
gdzie:
A – powierzchnia ogrzewana,
B – zapotrzebowanie na olej na metr kwadratowy powierzchni.

Przykład:
Ilość oleju potrzebna do ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni 200 m² wynosi:
- w starym domu
                    V = 200 m² · (od 30 do 35 dm³/m²) = od 6000 do 7000 dm³
- w nowym domu
                    V = 200 m² · (od 15 do 25 dm³/m²) = od 3000 do 4000 dm³
- w domu energooszczędnym
                    V = 200 m² · (od 8 do 10 dm³/m²) = od 1600 do 2000 dm³

Jak uniknąć kontaktu z inspektorem UDT?
Jeżeli do ogrzania domu potrzebujemy 5 m³ oleju opałowego w ciągu roku, możemy magazynować go w jednym zbiorniku o takiej pojemności. Będzie on podlegał dozorowi technicznemu ograniczonemu. Jeśli zamiast pojedynczego zbiornika zainstalujemy dwa, każdy o pojemności 2,5 m³, nadzór UDT ograniczy się do odbioru uproszczonego.
Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji wydaje się wykonanie baterii o pojemności 5 m³ złożonej ze zbiorników modułowych o pojemności 1 m³, która nie podlega dozorowi technicznemu.

Okresowe badania zbiorników olejowych

Jeśli zbiornik podlega przepisom UDT i jego pojemność jest większa niż 2,5 m³, to wymagane jest przeprowadzanie płatnych badań okresowych, różnych w zależności od materiału, z jakiego jest wykonany, lokalizacji i okresu eksploatacji.

Zbiorniki stalowe naziemne:1) okres eksploatacji do 30 lat:
– rewizja wewnętrzna i próba szczelności co 10 lat,
– rewizja zewnętrzna co 2 lata,
2) okres eksploatacji powyżej 30 lat:
– rewizja wewnętrzna i próba szczelności co 6 lat,
– rewizja zewnętrzna co rok.

Zbiorniki stalowe podziemne:1) okres eksploatacji do 30 lat:
– rewizja wewnętrzna i próba szczelności co 10 lat,
– rewizja zewnętrzna co 2 lata,
2) okres eksploatacji powyżej 30 lat:
– rewizja wewnętrzna i próba szczelności co 5 lat,
– rewizja zewnętrzna co rok.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych przez cały okres eksploatacji:- rewizja wewnętrzna i próba szczelności co 10 lat,
- rewizja zewnętrzna co 2 lata.

Jak uzyskać zgodę UDT na eksploatację?
Trzeba zgromadzić następujące dokumenty:
- poświadczenie producenta zbiornika, że został on wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną,
- opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami,
- plan usytuowania zbiornika oraz związanych z nim urządzeń – w przypadku zbiorników usytuowanych w budynku – lub plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń – w odniesieniu do zbiornika usytuowanego na zewnątrz budynku,
- protokoły badania szczelności wykładziny lub powłoki ochronnej oraz ich odporności mikrobiologicznej (jeśli są wymagane w dokumentacji technicznej),
- instrukcję eksploatacji zbiornika.

Powłoki antydyfuzyjne

Każdy producent ma opracowaną własną metodę tworzenia powłoki antydyfuzyjnej.
W technologii SMP gotowy zbiornik polietylenowy jest poddawany kąpieli gazowej, w czasie której polietylen ulega modyfikacji. Proces powoduje utworzenie równomiernej powłoki antydyfuzyjnej na zewnętrznych i wewnętrznych ściankach zbiornika.
Warstwa izolacyjna EVOH jest wytwarzana w procesie produkcji. Polega na jednoczesnym wytłaczaniu ścianki zbiornika z dwóch warstw polietylenu o różniących się właściwościach.
Podczas kształtowania ścianki zachodzi chemiczny proces zagęszczania struktury molekularnej w wewnętrznej warstwie polietylenu, dzięki czemu polepszają się parametry otrzymanego tworzywa. Zewnętrzna ścianka zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV.
W podobny sposób dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów polietylenu w procesie produkcyjnym powstaje bariera antydyfuzyjna Q3 Plus.
Bariera PE-PLUS uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu flouryzowania w procesie produkcyjnym.

SŁOWNICZEK

Zbiorniki umiejscowione
– zbiorniki ustawione i przystosowane do eksploatacji w określonym miejscu.
Zbiorniki naziemne – zbiorniki ustawione w pomieszczeniach lub na zewnątrz na powierzchni terenu.
Zbiorniki podziemne – zbiorniki przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m.
Najwyższe ciśnienie robocze zbiornika (w barach lub kPa) – maksymalne ciśnienie w warunkach eksploatacji zbiornika, nieuwzględniające ciśnienia hydrostatycznego słupa oleju w zbiorniku.
Ciśnienie obliczeniowe – ciśnienie przyjęte w dokumentacji technicznej zbiornika do obliczeń wytrzymałościowych, z uwzględnieniem wymaganego ciśnienia próbnego oraz ciśnienia hydrostatycznego przy wypełnieniu zbiornika olejem lub wodą.
Ciśnienie dopuszczalne – graniczna wartość ciśnienia roboczego mierzona w najwyższym punkcie przestrzeni ciśnieniowej zbiornika.
Najwyższa temperatura robocza – najwyższa temperatura ścianki zbiornika ustalona w dokumentacji technicznej zbiornika dla warunków jego eksploatacji.
Temperatura dopuszczalna – graniczna wartość temperatury roboczej, przy której organ dozoru technicznego zezwala na eksploatację zbiornika.
Pojemność – całkowita pojemność zbiornika.
Ciśnienie próbne – ciśnienie, przy którym jest wykonywana próba szczelności.
Dopuszczalny poziom oleju w zbiorniku – poziom oleju w zbiorniku, którego przekroczenie jest niebezpieczne dla stanu technicznego lub prawidłowej pracy zbiornika.

Ile kosztuje: zbiornik, wyposażenie, projekt, montaż?
Zbiornik na olej
Ceny zbiorników zależą od ich rodzaju. Różnice w cenach zbiorników tego samego typu i tej samej pojemności, ale różnych producentów są niewielkie.
O cenie tak naprawdę decyduje wysokość rabatu udzielanego kupującemu.

Orientacyjne ceny zbiorników o pojemności 1 m³ (bez rabatów):
- jednopłaszczowych kompaktowych: 300-310 zł,
- jednopłaszczowych bateryjnych: 310-320 zł,
- dwupłaszczowych z płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej lub tworzywa: 580-590 zł.

Orientacyjne ceny zbiorników (baterii zbiorników) o pojemności 5 m³ (bez rabatów):
- jednopłaszczowych kompaktowych z opaskami: 1680-1700 zł,
- baterii jednopłaszczowych: 1830-1920 zł,
- baterii dwupłaszczowych z płaszczem zewnętrznym z blachy lub tworzywa: 3350 zł.

Wyposażenie zbiornika
Cena wyposażenia zależy od liczby zbiorników i ich pojemności.

Orientacyjne ceny wyposażenia zbiorników o pojemności 1 m³ (bez rabatów):
- jednopłaszczowych: 90-120 zł,
- dwupłaszczowych z z płaszczem zewnętrznym z tworzywa lub blachy ocynkowanej: 120-140 zł.

Orientacyjne ceny wyposażenia zbiorników o pojemności 5 m³ (bez rabatów):
- baterii jednopłaszczowych: 310-330 zł,
- dwupłaszczowych z płaszczem zewnętrznym z blachy: 420-440 zł.

Projekt i montażKoszt projektu i montażu zbiornika (zbiorników) zależy od rejonu Polski, w którym będzie wykonywana instalacja. Orientacyjnie dla zbiornika o pojemności 1 m³ wynosi od 300 do 1000 zł. Za projekt i montaż zbiornika o pojemności 5 m³ trzeba zapłacić odpowiednio więcej – od 5000 do 9000 zł.

Gwarancja
Zależy od rodzaju zbiornika i zwykle wynosi od 5 do 15 lat.

Zbiorniki na olej opałowy. Oferta firm

DeHoust


Zbiorniki kompaktowe jednopłaszczowe.
Autor: DEHOUST
Zbiorniki dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej.
Autor: DEHOUST

Kraj produkcji: Niemcy.
Materiał:
- jednopłaszczowe – polietylen wysokiej gęstości PE-HD,
- dwupłaszczowe – polietylen wysokiej gęstości PE-HD, ocynkowana blacha stalowa.
Zabezpieczenie przed przenikaniem zapachu: fluoryzacja.
Wielkość zbiorników:
- jednopłaszczowe bateryjne: 1,1; 1,5; 2 m³,
- jednopłaszczowe kompaktowe: 0,75; 1 m³,
- jednopłaszczowe kompaktowe z opaskami: 4 m³,
- dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym z tworzywa sztucznego: 0,75; 1; 1,1; 1,5 m³,
- dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym stalowym: 0,72; 1 m³.
Baterie zbiorników:
- do 5 sztuk: zbiorniki jednopłaszczowe z opaskami,
- do 25 sztuk: zbiorniki jednopłaszczowe kompaktowe bez opasek i dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym stalowym.
Wyposażenie dodatkowe: system przyłączy do napełniania i poboru paliwa oraz odpowietrzania.
Posadowienie zbiorników: wewnątrz budynku.
Aprobaty, certyfikaty: Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL, Decyzja UDT, pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Gwarancja:
- zbiornik: 5 lat – jednopłaszczowy PE-PLUS, 15 lat – dwupłaszczowe.

Roth Polska

Zbiorniki jednopłaszczowe kompaktowe i bateryjne dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej.
Autor: ROTH

Kraj produkcji: Niemcy.
Materiał:
- jednopłaszczowe – polietylen wysokiej gęstości PE-HD,
 dwupłaszczowe – polietylen wysokiej gęstości PE-HD, ocynkowana blacha stalowa.
Zabezpieczenie przed przenikaniem zapachu: warstwa izolacyjna EVOH.
Wielkość zbiorników:
- jednopłaszczowe bateryjne: 1; 1,5; 2 m³,
- jednopłaszczowe kompaktowe: 0,75; 1 m³,
- jednopłaszczowe kompaktowe z opaskami: 1,6; 2,2 m³,
- dwupłaszczowe: 0,62; 1; 1,5 m³.
Baterie zbiorników:
- do 5 sztuk: zbiorniki bateryjne i kompaktowe z opaskami oraz dwupłaszczowe 1,5 m³,
- do 25 sztuk: zbiorniki kompaktowe 0,75 i 1 m³ oraz dwupłaszczowe 0,62 i 1 m³.
Standardowe wyposażenie zbiornika: zawory – napełniający i opróżniający, urządzenie napowietrzająco-odpowietrzające, bezpiecznik przeciwogniowy, zawór przeciwprzepełnieniowy, zawór bezpieczeństwa, armatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia do monitorowania szczelności, wskaźnik poziomu oleju, układ podgrzewania oleju.
Wyposażenie dodatkowe: system przyłączy do napełniania i poboru paliwa oraz odpowietrzania.
Posadowienie zbiorników: naziemne.
Zabezpieczenie przed działaniem środowiska zewnętrznego: powłoka EVOH.
Aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL, Opinia IRSIiTP, Decyzja UDT.
Gwarancja pod warunkiem montażu przez uprawnioną firmę:
- zbiornik – 5 lat,
- wyposażenie – 5 lat.

Sotralentz

Zbiorniki bateryjne.
Autor: SOTRALENTZ

Kraj produkcji: Francja.
Materiał: polietylen wysokiej gęstości PE-HD.
Zabezpieczenie przed przenikaniem zapachu: grube ścianki.
Wielkość zbiorników:
- jednopłaszczowe bateryjne: 0,5; 1 m³,
- jednopłaszczowe kompaktowe: 0,75-2,5 m³,
- dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym z tworzywa sztucznego: 0,75-1 m³.
Baterie zbiorników: do 16 sztuk.
Standardowe wyposażenie zbiornika: napełnianie, zasysanie, odpowietrzanie, system ostrzegawczy wycieku oleju, wskaźnik napełnienia (zbiorniki dwupłaszczowe).
Wyposażenie dodatkowe: końcówka odpowietrzenia, sygnalizator wartości granicznej (czujnik maksymalnego napełnienia), pneumatyczny wskaźnik poziomu oleju, mechaniczny wskaźnik poziomu oleju (jednopłaszczowe), filtry oleju, korek wlewu.
Posadowienie zbiorników: wewnątrz budynku.
Aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL.
Gwarancja pod warunkiem montażu przez uprawnioną firmę:
- zbiornik jednopłaszczowy i wyposażenie – 5 lat,
- zbiornik dwupłaszczowy – 10 lat,
- wyposażenie – 5 i 10 lat.

Schutz Polska

Zbiorniki dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym z tworzywa sztucznego.
Autor: SCHUTZ

Kraj produkcji: Niemcy.
Materiał: polietylen wysokiej gęstości PE-HD.
Zabezpieczenie przed przenikaniem zapachu: powłoka antydyfuzyjna uzyskiwana w procesie SMP.
Wielkość zbiorników:
- jednopłaszczowe bateryjne: 0,75; 1 m³,
- jednopłaszczowe kompaktowe z opaskami pionowymi: 1; 1,6; 2 m³,
- dwupłaszczowe z opaskami pionowymi i płaszczem zewnętrznym z tworzywa sztucznego: 0,75; 1; 1,5 m³.
Baterie zbiorników:
- do 5 sztuk: jednopłaszczowe bateryjne z opaskami pionowymi – ustawienie rzędowe, blokowe i w kształcie litery L,
- do 25 sztuk: modułowe i dwupłaszczowe – ustawienie rzędowe, blokowe i w kształcie litery L.
Standardowe wyposażenie  zbiornika: system napełniania, odpowietrzenia i poboru paliwa, wskaźnik poziomu paliwa w zbiornikach bateryjnych i dwupłaszczowych.
Posadowienie zbiorników: wewnątrz budynku.
Aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL, uprawnienie UDT, pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż.
Gwarancja pod warunkiem montażu przez uprawnioną firmę:
- zbiornik jednopłaszczowy – 5 lat,
- zbiornik dwupłaszczowy – 15 lat.

Werit Polska

Bateria zbiorników jednopłaszczowych.
Autor: WERIT POLSKA

Kraj produkcji: Niemcy.
Materiał: polietylen wysokiej gęstości PE-HD.
Zabezpieczenie przed przenikaniem zapachu: bariera antydyfuzyjna Q3 Plus.
Wielkość zbiorników:
- jednopłaszczowe bateryjne: 0,8; 1; 1,5; 1,65; 2; 2,5 m³.
- jednopłaszczowe z opaskami: 3; 5 m³,
- modułowe: 0,8; 1 m³.
Baterie zbiorników:
- do 5 sztuk,
- do 25 sztuk w systemie Multi Block.
Standardowe wyposażenie zbiornika: zawory – napełniający i opróżniający, urządzenie napowietrzająco-odpowietrzające, bezpiecznik przeciwogniowy, zawór przeciwprzepełnieniowy, zawór bezpieczeństwa, armatura kontrolno-pomiarowa – wskaźnik optyczny poziomu napełnienia.
Posadowienie zbiorników: naziemne.
Certyfikaty, aprobaty: ISO 9001, Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL, Decyzja UDT.
Gwarancja pod warunkiem montażu przez uprawnioną firmę:
- zbiornik jednopłaszczowy – 5 lat,
- zbiornik dwupłaszczowy – 15 lat.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi