Czekając na pozwolenie.Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę to zakończenie pierwszego etapu przygotowania inwestycji. Czekając na pozwolenie, możemy się zająć dopilnowaniem wszystkich formalności związanych z przyłączami i wyborem wykonawcy.

Pozwolenie na budowę
Po otrzymaniu:
- warunków przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej,
- inwentaryzacji domu,
- ekspertyzy technicznej,
- projektu budowlanego
w urzędzie gminy złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę. Dołączyliśmy po trzy egzemplarze wszystkich wymienionych wyżej dokumentów oraz kserokopie: wypisu z rejestru gruntów, aktu notarialnego zakupu nieruchomości oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kto wykona projekty przyłączy

Zazwyczaj robią je projektanci odpowiednich branż współpracujący z architektem. Architektowi przekazuje się warunki techniczne przyłączenia do sieci i niczym nie trzeba się martwić. My zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie. Ponieważ naszą przebudowę wykonuje zespół projektantów z Łodzi, przyłącza zleciliśmy projektantom z Warszawy znającym wymagania tutejszych urzędów. W pierwszej kolejności określili oni usytuowanie przyłączy na działce. Geodeta mógł więc nanieść trasy przyłączy na mapę i uzgodnić je w Zespole Uzgodnień Dokumentacji (ZUD).

Uzgodnienie w ZUD-zie

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem mapy i jej uzgodnieniem zleciliśmy geodecie, który:
- zaktualizował mapę (tę samą, którą składaliśmy razem z wnioskiem o warunki zabudowy),
- naniósł nowo projektowane lub zmieniane elementy zagospodarowania działki: wjazd, taras, schody, krawężniki, ogrodzenie (zgodnie z planem zagospodarowania wykonywanym przez architekta),
- naniósł trasy przyłączy: gazowego, wodociągowego ze studnią wodomierzową, przykanalika ściekowego, kanalizacji deszczowej ze studnią chłonną, energetycznego wraz ze złączem (zgodnie z wykonywanymi projektami przyłączy),
- przekazał nam zatwierdzoną mapę wraz z opinią wydaną przez ZUD.
Wykonanie mapy i jej uzgodnienie trwało trzy tygodnie.
Uzgodnienie dokumentacji może zrobić sam inwestor. Wtedy geodeta aktualizuje mapę, architekt nanosi nanią przyłącza i inne elementy zagospodarowania działki, a mapę z wypełnionym wnioskiem składa w ZUD-zie inwestor. Uzgadniając dokumentacjęsamodzielnie, zaoszczędzi się 200-300 zł (o tyle mniej zapłaci się geodecie), ale trzeba będzie poświęcić na to własny czas i może to trwać dłużej. Na wydanie opinii w ZUD-zie można czekać do czterech tygodni.

Wybór wykonawcy

Spośród kilkunastu firm, o których wiedzieliśmy, co i jak zbudowały, o złożenie oferty poprosiliśmy sześć. Oferta miała zawierać między innymi wycenę wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych. Zamówiliśmy też kosztorys inwestorski. Zarówno kosztorys inwestorski, jak i wyceny wykonawców sporządzane były na podstawie projektu budowlanego. Analizując złożone oferty, będziemy porównywać je ze sobą, a także z kosztorysem inwestorskim.

Czego się dowiedzieliśmy z ekspertyzy technicznej (dr inż. Tadeusz Urban)

Dom powstał w połowie lat sześćdziesiątych, od strony zachodniej do budynku przylega przybudówka wykonana później. Oględziny i odkrywki pozwoliły na szczegółowe poznanie konstrukcji domu. W ekspertyzie rzeczoznawca opisał:

Fundamenty
Na podstawie trzech odkrywek fundamentów  wykonanych w przeciwległych miejscach posadzki piwnicy stwierdzono, że:
- budynek i przybudówka posadowione są na ławach ceglanych, wysokości około 25 cm,
- spód ław fundamentowych budynku znajduje się zaledwie 25 cm poniżej poziomu posadzki piwnicy, a odsadzki (części ławy wystające poza ścianę fundamentową) mają szerokość 6 cm,
- w przybudówce spód ław fundamentowych jest na poziomie posadzki piwnicy i ławy nie mają odsadzek,
- ławy posadowiono na dobrym gruncie – zagęszczonym piasku średnioziarnistym,
- widoczne zawilgocenia ścian piwnicy świadczą o braku izolacji pionowej ścian lub znacznym jej uszkodzeniu.
Odkrywka ławy fundamentowej.
Autor: Tadeusz Urban

Ściany
W celu określenia rodzaju materiału i wytrzymałości ścian konstrukcyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych) na ich fragmentach skuto tynk wewnętrzny. Nawiercono otwór przez całą grubość ściany zewnętrznej, odsłaniając materiały w kolejnych warstwach. Okazało się, że:
- wszystkie ściany kondygnacji podziemnej wykonano z ceramicznej cegły pełnej klasy 7,5  murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej,
- zewnętrzne ściany parteru i piętra wykonano z betonu komórkowego przemurowanego cegłą ceramiczną pełną, aściany kolankowe na poddaszu z cegły silikatowej,
- ściany zewnętrzne oblicowano cegłą silikatową grubości 12 cm, która stanowi elewację domu.
Odkrywka ściany zewnętrznej.
Autor: Tadeusz Urban

Stropy i dach
Po wykonaniu niewielkich odkrywek dolnej i górnej warstwy stropu i oględzinach dachu stwierdzono, że:
- w budynku zrobiono stropy zpłyt Kleina opartych na stalowych belkach z dwuteownika ,
- w części dobudowanej wykonano płyty żelbetowe z betonu klasy B15 zbrojone prętami klasy AII o rozstawie około 20 cm; grubość płyty nad piwnicą zmienia się od 8,5 do 12,5 cm, płyta nad parterem ma 15 cm,
- kopertowy dach ma konstrukcję drewnianą, płatwiowo-kleszczową i kryty jest płytkami azbestowymi.
W projekcie przebudowy dach przewidziany jest do rozbiórki, nie wykonywano więc szczegółowych badań i obliczeń.

Odkrywka spodu stropu z płyt Kleina.
Autor: Tadeusz Urban
Odkrywka zbrojenia płyty żelbetowej.
Autor: Tadeusz Urban

Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

Pod względem bezpieczeństwa konstrukcji stan budynku jest dobry. Obecnie stropy i ściany mają dostateczną nośność, ale trzeba będzie je wzmocnić, jeśli w trakcie przebudowy wykuwane będą nowe otwory iwyburzane fragmenty ścian. Konieczne też będzie obniżenie poziomu ław, jeśli pogłębiane będą piwnice.
Dom ma wiele wad wynikających z błędów wykonawczych oraz ze złej eksploatacji. Przede wszystkim: płytkie posadowienie, za duży rozstaw prętów i brak otuliny zbrojenia stropów żelbetowych, zawilgocenia ścian zewnętrznych piwnic, osiadanie ścian i przeciekający stropodach w części dobudowanej. Większość tych wad będzie można usunąć w trakcie przebudowy.

Zapisane w ekspertyzie wnioski i zalecenia projektanci uwzględnili, wykonując projekt przebudowy.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi