Czy można dwa razy wstrzymać budowę?
W trakcie budowy wprowadziłem kilka zmian w projekcie. Na skutek interwencji sąsiada nadzór budowlany wydał postanowienie o wstrzymaniu budowy z powodu stwierdzenia realizacji domu niezgodnie z projektem. Postanowienie to po dwóch miesiącach wygasło, dlatego kontynuowałem budowę, ale sąsiad znowu interweniował i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ponownie wstrzymał mi budowę, podając takie samo uzasadnienie, jak poprzednio. Ile jeszcze razy mogą mi wstrzymać budowę?
Z tej samej przyczyny organ nadzoru budowlanego może tylko raz wstrzymać roboty budowlane na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego. Od momentu wstrzymania robót nadzór budowlany ma dwa miesiące na dokładniejsze zbadanie sprawy i wydanie decyzji, w której może nakazać zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu lub jego części albo też nałożyć na inwestora obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na wznowienie robót. Postanowienie o wstrzymaniu robót traci ważność po upływie dwóch miesięcy od dnia doręczenia, jeśli w tym terminie nie zostanie wydana odpowiednia decyzja. Termin ten ma z jednej strony zdyscyplinować organy nadzoru budowlanego, aby nie przedłużały nadmiernie postępowania w razie wykrycia jakichś nieprawidłowości na budowie, zaś z drugiej strony ma chronić inwestorów przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi nieuzasadnionymi przestojami na budowie. I choć przepisy nie określają, ile razy można wstrzymywać budowę, to należy to potraktować jako sankcję, która może być stosowana tylko raz w stosunku do tego samego przewinienia.
Jeśli więc organ budowlany w okresie obowiązywania postanowienia o wstrzymaniu robót nie wydał żadnej decyzji określającej dalsze losy budowy, to nie ma podstaw po raz kolejny wstrzymywać budowy na podstawie tych samych okoliczności. Wydanie drugiego postanowienia o wstrzymaniu robót byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nowe istotne odstępstwa od projektu albo wykonywanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
Warto przy tym pamiętać, że na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wydane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przysługuje zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi