Czy można przesunąć linię zabudowy?Chcę rozbudować dom w kierunku ulicy, ale podobno jest to niemożliwe, bo budynek musi być odsunięty 8 m od krawędzi jezdni. Na mojej ulicy stoi już kilka budynków w mniejszej odległości. W urzędzie mówią, że to samowole. Czy istnieje możliwość legalnego postawienia budynku bliżej ulicy?
Jeśli plan miejscowy nie wyznacza linii zabudowy, to decyzja należy do zarządcy drogi. Obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych wyznaczają minimalne odległości zabudowy od poszczególnych kategorii dróg publicznych: na przykład 8 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i 6 m od krawędzi jezdni drogi gminnej lub powiatowej. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarządca drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego bliżej drogi, w odległości mniejszej niż określona w ustawie. Inwestor, który chciałby dostać taką zgodę, powinien – jeszcze przed zaprojektowaniem domu – zwrócić się do właściwego zarządcy drogi z odpowiednio umotywowanym wnioskiem. Rozstrzygnięcie w tej sprawie powinno mieć formę decyzji administracyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja ta ma charakter uznaniowy, co oznacza, że zarządca drogi może, ale nie musi się zgodzić na wybudowanie obiektu w mniejszej odległości nawet wtedy, gdy inwestor wykaże, że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające jego żądanie (np. rozmiary działki nie pozwalają na zachowanie ustawowych odległości). Negatywna decyzja zarządcy drogi nie może być jednak decyzją dowolną. Zarządca drogi musi uzasadnić swoje stanowisko i przytoczyć argumenty przemawiające za odmownym załatwieniem wniosku. Jeśli zarządca drogi wyrazi zgodę na usytuowanie budynku bliżej ulicy, można będzie wykonać odpowiedni projekt i uzyskać pozwolenie na budowę.
Uwaga! Jeśli linia zabudowy jest wyznaczona w planie miejscowym, to przybliżenie budynku do drogi nie zależy od zgody zarządcy drogi i nie jest możliwe bez zmiany planu.

Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi