Jak długo ważne są mapa i wypis
Staram się o pozwolenie na budowę, ale urząd odmówił mi zatwierdzenia projektu, gdyż projekt zagospodarowania terenu został zdaniem urzędu sporządzony na nieaktualnej mapie. Mapa ta była aktualizowana kilka miesięcy temu. Poza tym urzędnicy kwestionują przedstawiony przeze mnie wypis z księgi wieczystej, również uznając, że jest nieważny, bo został sporządzony ponad trzy miesiące temu. Jak długo ważne są takie dokumenty?

Nie ma przepisów, które określałyby, jak długo ważna jest mapa do celów projektowych czy wypis z księgi wieczystej. Przy staraniu się o pozwolenie na budowę wymagane jest jedynie, aby projekt zagospodarowania terenu był wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. Aktualność dokumentu oznacza zgodność stwierdzonego nim stanu faktycznego z rzeczywistością. A zatem zarówno mapa, jak też wypis z księgi wieczystej są aktualne dopóty, dopóki zawarte w nich dane są zgodne ze stanem faktycznym. Oczywiste jest jednak, że im starszy dokument, tym większe prawdopodobieństwo, że zawarte w nim dane są nieaktualne. Dlatego zwyczajowo uznaje się za aktualny dokument nie starszy niż 3 miesiące. Stanowisko takie nie ma jednak potwierdzenia w przepisach. Urząd mogłby więc odmówić wydania pozwolenia na budowę na podstawie takich dokumentów tylko wtedy, gdyby dysponował informacjami, że dane z tych dokumentów rzeczywiście się zdezaktualizowały (na przykład na terenie objętym mapą powstały nowe obiekty albo zmienił się stan prawny nieruchomości) albo gdy dokumenty te są stare (mają kilka lat).
W przeciwnym razie nie powinien odmawiać wydania pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji inwestor ma prawo odwołać się od niekorzystnej decyzji, a jeśli urząd w ogóle odmawia wydania jakiejkolwiek decyzji, wnieść zażalenie do wojewody na niezałatwienie sprawy w terminie, a jeśli i to nie poskutkuje – wnieść skargę do NSA na tzw. milczenie organu.

Podstawa prawna: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi