Kto może być pełnomocnikiem?
Przymierzam się do budowy domu, ale ze względu na brak czasu chciałbym udzielić komuś pełnomocnictwa do załatwiania spraw urzędowych związanych z budową. Jak i komu mogę udzielić pełnomocnictwa?

W postępowaniu administracyjnym strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika. Działania pełnomocnika wywołują skutki prawne bezpośrednio na rzecz osoby reprezentowanej (decyzje powinny być wydawane na nazwisko osoby reprezentowanej). Nie ma przy tym żadnych szczególnych wymogów co do tego, kto może być pełnomocnikiem w sprawach budowlanych. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Nie musi to być radca prawny czy adwokat. Jako pełnomocnika możemy więc ustanowić członka rodziny, projektanta lub osobę, która będzie pełniła na budowie funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a pełnomocnik musi dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (na przykład przez notariusza lub sekretarza gminy czy innego urzędnika). Można też zgłosić pełnomocnictwo ustnie podczas toczącego się postępowania, ale musi być ono zapisane w protokole załączonym do akt sprawy, wymaga to zatem osobistej wizyty w urzędzie. W sprawach mniejszej wagi (na przykład wystąpienie o warunki zabudowy) urząd może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Podstawa prawna: art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi