Porządek na posesji

Każdy chciałby mieszkać w zadbanej dzielnicy, lecz nie każdy pamięta, że wygląd otoczenia zależy także od tego, czy właściciele poszczególnych posesji wypełniają obowiązki związane z utrzymaniem porządku.
Właściciele nieruchomości oprócz przywilejów wynikających z prawa własności, mają także obowiązki dotyczące:
- utrzymania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym,
- gromadzenia i usuwania nieczystości,
- sprzątania chodników przyległych do posesji.

Utrzymanie domu

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela obiektu budowlanego jest utrzymanie go w należytym stanie technicznym, a także estetycznym. Inspektorzy nadzoru budowlanego mają prawo kontrolować przestrzeganie tego obowiązku. Mogą wydać decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości, jeśli stwierdzą, że obiekt:
- jest w nieodpowiednim stanie technicznym,
- powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia,
- jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia.
Właściciel lub zarządca skontrolowanego obiektu powinien bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli zastosować się do zaleceń zawartych w decyzji. Osoba, która nie utrzymuje obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub użytkuje go w sposób niezgodny z przepisami, podlega karze grzywny do 5 tysięcy złotych, a nawet ograniczenia wolności. Taka sama odpowiedzialność grozi właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu, który nie usunie stwierdzonych w trakcie kontroli uszkodzeń lub braków mogących powodować niebezpieczeństwo.

Sprzątanie działki

Trudniej jest zmusić właściciela do uporządkowania terenu jego posesji. Organy powołane do utrzymania porządku w gminie mogą interweniować tylko wtedy, gdy stwierdzą naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przepisy te zobowiązują właścicieli (użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, a także inne podmioty władające nieruchomością na podstawie umów cywilnoprawnych) do:
- wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych (na przykład szambo, śmietnik) oraz utrzymywania ich w należytym stanie, a jeżeli w pobliżu jest kanalizacja sanitarna – podłączenia do niej budynków,
- gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w tych urządzeniach,
- usuwania i unieszkodliwiania odpadów.
Odpady komunalne to ścieki i wszelkie śmieci, które powstają w gospodarstwach domowych, a więc nie tylko kuchenne odpadki, ale również popiół czy gruz z remontowanego domu. Wszystkie te odpady powinny być gromadzone w odpowiednich urządzeniach i wywożone do przeznaczonych miejsc (oczyszczalni ścieków, na wysypiska). Niestety odpady te często lądują w lasach i przydrożnych rowach. Co bardziej pomysłowi próbują nawet łatać nimi dziury w drogach. Obowiązkiem gminy jest przeciwdziałanie takim praktykom poprzez:
- zorganizowanie i utrzymywanie, samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami, miejsc składowania odpadów,
- likwidację nielegalnych wysypisk śmieci,
- ustawianie koszy na śmieci,
- budowę i utrzymanie szaletów publicznych,
- tworzenie warunków do ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów i współpraca z podmiotami zajmującymi się ich zbieraniem i zagospodarowywaniem.
Gmina ma też prawo kontrolować, czy mieszkańcy stosują się do przepisów porządkowych. Każdy właściciel na żądanie organu gminy lub straży miejskiej powinien udokumentować, że korzysta z usług gminnego lub prywatnego przedsiębiorstwa posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów albo że sam wywozi śmieci na wysypisko. Dowodem takim może być umowa, rachunek za wykonane usługi albo dowód płacenia za składowanie odpadów na wysypisku komunalnym. Jeśli nie przedstawi takiego dokumentu, obowiązek usuwania odpadów przejmuje gmina, pobierając od właściciela związane z tym opłaty.
Właściciel, który nie spełnia obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, może być również ukarany grzywną. Straż miejska jest uprawniona do wystawiania w takich wypadkach mandatów karnych. W razie rażących naruszeń przepisów sprawa może skończyć się w sądzie.

Sprzątanie chodników

Większość właścicieli nieruchomości lekceważy obowiązek sprzątania chodników przylegających do posesji. Tymczasem prawo nakazuje oczyszczać je ze śniegu i lodu oraz usuwać błoto i inne zanieczyszczenia (na przykład opadłe liście). Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości przyległych do ulicy z chodnikiem, niezależnie od tego, czy są to nieruchomości zabudowane, czy nie. Jeśli na chodniku znajduje się przystanek, to o porządek na jego terenie powinno zadbać przedsiębiorstwo komunikacyjne. Niestety, czasem trudno jest ustalić, gdzie się zaczyna i kończy przystanek, lepiej więc uprzątnąć za dużo niż za mało.
Za zaniedbywanie obowiązku sprzątania chodnika straż miejska również może ukarać właściciela mandatem. Może się jednak okazać, że bardziej dotkliwa będzie odpowiedzialność cywilna właściciela posesji za szkody spowodowane niedopełnieniem tego obowiązku. Jeśli ktoś poślizgnie się na oblodzonym zimą chodniku i złamie rękę czy nogę lub poniesie jakikolwiek inny uszczerbek na zdrowiu, może wystąpić o odszkodowanie do zarządcy drogi i właściciela nieruchomości przyległej do nieuprzątniętego chodnika. Zarządca drogi i właściciel przyległej posesji ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku uprzątnięcia chodnika.

W zgodzie z sąsiadem i środowiskiem

Niedbanie o porządek i czystość na terenie posesji może spowodować konflikt nie tylko z prawem, ale i sąsiadami. Właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które mogą powodować zakłócanie korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą z przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Jeżeli ktoś gromadzi na terenie posesji nieczystości lub usuwa je w sposób powodujący na przykład wydzielanie przykrych zapachów (pali opony, wylewa ścieki), właściciele sąsiednich nieruchomości mogą domagać się zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Jeśli działania takie spowodują szkodę, na przykład ścieki skażą ogród sąsiada, poszkodowany może domagać się naprawienia szkody. Jeśli właściciel nieruchomości podejmuje działania, które nie tylko przeszkadzają sąsiadom, ale powodują również zanieczyszczenie środowiska, można o tym poinformować sanepid lub inspektorat ochrony środowiska, które mają prawo nakazać usunięcie uchybień.

Podstawa prawna: - ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
- Kodeks cywilny

Porządek zgodny z Konstytucją

Niektóre przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały w 1997 r. zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Unię Właścicieli Nieruchomości i Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarżący zarzucali, że przepis nakazujący właścicielom okazywanie dokumentów dotyczących wywózki śmieci lub składowania ich na komunalnym wysypisku narusza zasadę swobody zawierania umów, zaś zobowiązanie do sprzątania chodników narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, gdyż tylko niektórych obywateli obciąża obowiązkami należącymi do zadań własnych gminy. Trybunał jednak nie podzielił tego stanowiska.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 05.11.1997 r., sygn. akt K 22/97, OTK 1997/3-4/41) nie istnieje inny, równie efektywny sposób zapewnienia porządku, jak nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku udokumentowania, że korzystają z usług zakładów odprowadzających i unieszkodliwiających odpady i nieczystości albo że płacą za składowanie odpadów na wysypisku komunalnym. Przepis ten nie pozbawia właścicieli możliwości wyboru przedsiębiorstwa (komunalnego lub prywatnego), dopuszcza też odprowadzanie nieczystości we własnym zakresie na składowisko odpadów.
Jeśli chodzi o sprzątanie chodników, to Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że obowiązek ten istniał od dawna w polskim ustawodawstwie, nie stanowi więc nowego dodatkowego obciążenia dla właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy (podobne rozwiązania obowiązują również w innych krajach Europy). Zdaniem Trybunału ustawowy obowiązek utrzymywania czystości chodników służy ochronie interesu publicznego. Poza tym przepis ten wcale nie dyskryminuje właścicieli nieruchomości położonych przy ulicach. W pewnym sensie są oni w uprzywilejowanej sytuacji: nieruchomość położona przy ulicy ma ułatwiony dostęp do różnych mediów (telefon, światło, gaz, wodociągi, kanalizacja itp.) i przez to jest bardziej atrakcyjna pod względem komercyjnym od innych.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi