Pozwolenie na budowę. Wniosek

Gdy masz już decyzję o warunkach zabudowy, projekt domu oraz niezbędne uzgodnienia i opinie, pora złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowę, rozbudowę lub przebudowę domu oraz związanych z nim urządzeń (szambo, przyłącza) można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa bez pozwolenia lub nawet rozpoczęcie robót, zanim decyzja stanie się ostateczna, traktowane są jak samowola budowlana. Gdy nadzór budowlany to odkryje, jedynym dopuszczalnym przez prawo rozstrzygnięciem jest nakaz rozbiórki. Nie warto więc ryzykować. Lepiej odpowiednio wcześniej postarać się o pozwolenie na budowę, a nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, gdy ekipa budowlana czeka już w pełnej gotowości na rozpoczęcie robót.

Z czym do urzędu

Pozwolenia na budowę wydaje starosta albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  Wniosek w tej sprawie składa się na urzędowym formularzu, który można otrzymać w wydziale architektury (urbanistyki) urzędu gminy lub urzędu powiatowego. Na wniosku nie trzeba przyklejać znaczków skarbowych, jeśli zamierzamy budować wyłącznie budynek mieszkalny, gdyż sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego są  zwolnione z opłaty skarbowej.
Uwaga! Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę trzeba złożyć w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do wniosku należy dołączyć:
- decyzję o warunkach zabudowy,
- dokument potwierdzający prawo do terenu (akt własności, umowę zezwalającą na prowadzenie budowy, zgodę właściciela),
- trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami (na przykład ZUD, konserwatora zabytków, sanepidu), pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przez przepisy szczególne.
Wraz z projektem domu trzeba złożyć w urzędzie także projekty niezbędnych przyłączy. W razie braku możliwości przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej trzeba będzie wykonać projekt szamba i wystąpić również o pozwolenie na jego budowę. Jeśli w okolicy nie ma uzbrojenia, do wniosku o pozwolenie na budowę domu trzeba będzie dołączyć, stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych przedsiębiorstw o zapewnieniu w przyszłości dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych itp.
Gdy na działce istnieją skomplikowane warunki wodno-gruntowe, do projektu trzeba będzie dołączyć wyniki badań geologicznych lub opinię geotechniczną.

Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a jeśli uzna, że sprawa jest skomplikowana, na jej załatwienie ma dwa miesiące. Postępowanie może się przedłużyć, jeśli urzędnicy dopatrzą się jakichś braków w złożonej dokumentacji. Pamiętajmy też, że w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę naszego domu, mogą brać udział sąsiedzi i poprzez składanie wniosków lub odwołań – przedłużać postępowanie. Rozpatrzenie odwołania może zająć kolejny miesiąc.

Co sprawdza urząd

Przed wydaniem pozwolenia na budowę urzędnicy sprawdzają, czy projekt:
- jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy i wymaganiami ochrony środowiska,
- jest kompletny i czy dołączono do niego wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia,
- został wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
Urząd może też badać zgodność projektu z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, zachowania odpowiednich warunków higienicznych czy ochrony interesów osób trzecich (na przykład, czy projektowany obiekt nie pozbawi dopływu światła słonecznego mieszkańców sąsiednich domów). Jeśli coś będzie nie tak, urząd prowadzący postępowanie powinien wydać postanowienie nakazujące usunięcie w wyznaczonym terminie określonych nieprawidłowości.

Urząd nie wyda pozwolenia, jeżeli:
- inwestor na wezwanie urzędu nie uzupełni dokumentacji albo nie zastosuje się do postanowienia nakazującego usunięcie nieprawidłowości w projekcie,
- na terenie objętym projektem zagospodarowania znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji. Poza tym o planowanym terminie rozpoczęcia prac trzeba na 7 dni wcześniej zawiadomić urząd i poinformować, kto będzie kierował budową. Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, a więc podlega wykonaniu, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Gdy wniesiono odwołanie, do rozpoczęcia budowy będzie nas uprawniała dopiero decyzja organu drugiej instancji (wojewody) utrzymująca w mocy zaskarżone pozwolenie na budowę. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, trzeba czekać na uprawomocnienie następnej decyzji.
Jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub roboty zostaną przerwane na czas dłuższy niż 2 lata, pozwolenie na budowę wygaśnie. W takiej sytuacji rozpoczęcie lub wznowienie budowy może nastąpić dopiero po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót.

Kiedy wystarczy zgłoszenie

Na budowę niektórych obiektów nie jest wymagane pozwolenie. Wykaz tych obiektów został zamieszczony w art. 29 Prawa budowlanego. Większość wymienionych w nim robót (na przykład budowa tymczasowego obiektu, wykonanie ogrodzenia od strony ulicy czy remont domu) wymaga jedynie zgłoszenia w urzędzie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód potwierdzający prawo do terenu oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki. Do budowy można przystąpić, jeśli urząd w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu.

Czy można coś zmienić

Czasem dopiero w trakcie budowy decydujemy się na jakieś zmiany w projekcie. Warto przy tym pamiętać, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Niestety żadne przepisy nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem „istotne odstąpienie”, dlatego każdy urzędnik rozumie je na swój sposób. Dla jednego zmiana wielkości otworów okiennych lub ich przesunięcie jest istotna, dla innych nie. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że za istotne mogą być uznane takie zmiany, które dotyczą konstrukcji budynku, jego usytuowania na działce, powierzchni, kubatury czy wyglądu zewnętrznego. Niestety, dopóki nie zostanie wprowadzona prawna definicja istotnych odstępstw od projektu, lepiej wszelkie zmiany wcześniej skonsultować w urzędzie, a gdy urzędnicy mają wątpliwości co do ich charakteru – wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę.
W razie samowolnego dokonania istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu pozwolenie na budowę zostanie uchylone. Trzeba będzie wówczas przerwać roboty i zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Może on nakazać doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem, co w najlepszym wypadku będzie się wiązało z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji (wykonaniem inwentaryzacji i naniesieniem zmian w projekcie) oraz uzyskaniem pozwolenia na wznowienie robót. W skrajnych sytuacjach (zwykle wtedy gdy wprowadzone zmiany są niezgodne z przepisami lub zagrażają bezpieczeństwu) nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę takiego obiektu lub jego części. Tak czy inaczej – samowolne wprowadzanie zmian zawsze oznacza kłopoty.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Co bez pozwolenia

Pozwolenia na budowę nie wymagają m.in.:
- obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, jeśli mają uzupełniać już istniejącą zabudowę zagrodową, na przykład:
a. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b. obiekty do neutralizacji ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę,
- obiekty położone na terenie budowy przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,
- obiekty małej architektury, na przykład piaskownice, huśtawki, śmietniki, niewielkie obiekty architektury ogrodowej,
- tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż po 120 dniach od rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu,
- lokalizowane na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych altany i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,
- ogrodzenia,
- remont istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zabytkowych, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią, a także gdy nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast,
- instalowanie oraz remont tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych, usytuowanych poza obszarem zabudowanym,
- wykonanie i remont urządzeń melioracji szczegółowych poza obszarami parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
- wykonanie i remont ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,
- remont sieci telekomunikacyjnych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych, prowadzonych po dotychczasowych trasach,
- instalowanie krat i urządzeń na obiektach budowlanych.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi