Reklama za płotemNa ulicy tuż przy moim ogrodzeniu ustawiono szyld reklamowy jakiejś firmy. Reklama jest bardzo duża i ustawiona w taki sposób, że zasłania wejście do mojego domu, w którym prowadzę także gabinet lekarski, tak że od strony ulicy trudno go zauważyć. Czy firmą, która ją ustawiła, nie powinna zapytać mnie o zgodę i czy powinna mieć pozwolenie z gminy na jej ustawienie? Do kogo mam się zwrócić w tej sprawie?

Umieszczenie tablicy reklamowej nawet w niewielkiej odległości od granicy działki nie wymagało uzyskania zgody właściciela sąsiedniego gruntu ani pozwolenia na budowę. Inwestor powinien natomiast uzyskać zgodę zarządcy drogi. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (np. tablic reklamowych) może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi (w zależności od kategorii drogi może to być zarząd gminy lub powiatu). Ustawienie reklamy wymaga ponadto zgłoszenia w urzędzie gminy lub starostwie (tam, gdzie wydawane są pozwolenia na budowę). Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
Jeśli inwestor dopełnił powyższych obowiązków, to można uznać, że tablica reklamowa została ustawiona zgodnie z przepisami. Proponuję więc sprawdzić w gminie (lub starostwie), czy właściciel tablicy dokonał zgłoszenia oraz czy uzyskał zgodę zarządcy drogi, a także czy tablica została ustawiona w uzgodnionym miejscu. Nawet jeśli wszystko odbyło się zgodnie z prawem, to można wystąpić do zarządcy drogi o ustanowienie innej lokalizacji dla tablicy reklamowej, jeśli obecna powoduje niedogodności lub wręcz narusza interesy właścicieli przyległej do ulicy nieruchomości.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)
- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi