Sąsiad podwyższa poziom gruntu

Sąsiad podwyższył teren swojej działki o prawie 70 cm, tak że poziom gruntu sięga już do połowy ogrodzenia. W czasie obfitych deszczów nawieziona ziemia wraz z wodą spływają na moją działkę. W jaki sposób można zmusić sąsiada do obniżenia terenu lub wykonania jakiś zabezpieczeń przed spływem wód opadowych?

W takiej sytuacji można dochodzić swoich praw zarówno w postępowaniu przed organami administracji, jak też w postępowaniu cywilnoprawnym (przed sądem).
Przede wszystkim można się zwrócić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i podjęcie odpowiednich działań. Przepisy techniczno-budowlane zabraniają zmieniać naturalny spadek wód opadowych w celu kierowania go na teren nieruchomości sąsiedniej bez zgody jej właściciela. W przypadku naruszenia tego przepisu organy nadzoru budowlanego mogłyby nakazać obniżenie terenu lub wykonanie zabezpieczeń. Niestety często się zdarza, że urzędnicy nie chcą interweniować, gdy podnoszenie gruntu nie wiąże się z żadną budową, i doradzają wystąpienie na drogę cywilnoprawną.
Istnieje też możliwość załatwienia sprawy na podstawie przepisów Prawa wodnego, które zabrania właścicielowi zmieniać stan wody na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli wprowadzone zmiany wywołują w sąsiedztwie jakieś szkody, można się zwrócić do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
W opisanej sprawie mają także zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania i ochrony własności. Nakazują one właścicielom nieruchomości, aby powstrzymywali się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą z przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Jeżeli takie działania mają miejsce, sąsiedzi, których prawa zostały naruszone, mogą żądać (także na drodze sądowej) zaniechania takiego działania i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Niestety, prawo nie definiuje pojęcia „ponad przeciętną miarę”, a zatem jego interpretacja zależy od organu stosującego prawo (sądu).
Gdyby ponadto na skutek podwyższenia terenu na sąsiednim gruncie wystąpiły jakieś szkody (na przykład uszkodzenie ogrodzenia, zasypanie lub zalanie upraw lub obiektów budowlanych), to oprócz żądania obniżenia poziomu gruntu lub wykonania odpowiednich zabezpieczeń, można także wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

Podstawa prawna:
- § 29 rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140 z późn. zm.),
- art. 29 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229),
- art. 144 i 222 § 2 Kodeksu cywilnego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi